Wypadek w szkole/przedszkolu- kto ponosi odpowiedzialność?

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

3 października 2016

Szkoła/przedszkole jest jednym z tych miejsc, w których nasze dzieci spędzają bardzo dużo czasu, a jednocześnie nie mamy pełnej kontroli nad tym, co się wtedy z nimi dzieje. Oczywiście znajdują się one tam pod opieką nauczycieli i innych pracowników, mimo to na terenie szkoły dość często dzieci ulegają mniej lub bardziej poważnym wypadkom. Konsekwencje mogą być przeróżne- od niewielkich zadrapań po poważne urazy. Kto ponosi zatem odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszych pociech w placówce oświatowej?

Zgodnie z Kartą Nauczyciela (art. 6) nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.  Dodatkowo rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,  określa obowiązki dyrektora i nauczycieli w  zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu w szkole. Obok oczywistych jak np. konieczność dbania o odpowiedni stan techniczny urządzeń oraz infrastruktury można wskazać także na zakaz pozostawiania uczniów bez nadzoru upoważnionej do tego osoby. Obowiązuje on zarówno w trakcie zajęć, jak i podczas przerwy. Jeśli zatem szkoła nie zapewniła dziecku należytej opieki można rozważać pociągnięcie jej do odpowiedzialności.

Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, organ prowadzący szkolę odpowiada za jej działalność czyli również za szkodę wyrządzoną przez nauczycieli, wychowawców i pracowników administracyjnych. Organem prowadzącym szkoły są najczęściej jednostki samorządu terytorialnego, rzadziej są to osoby prawne albo osoby fizyczne (w przypadku niepublicznych placówek). Oznacza to, że w przypadku powstania szkody należy zadbać o jej udokumentowanie, a następnie zgłosić swoje roszczenia do ww. podmiotu. Posiadane przez nie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) może ułatwić uzyskanie odszkodowania.

Temu jak wygląda odpowiedzialność nauczycieli za wypadek dziecka poświęcono osobny wpis.