Skarga nadzwyczajna

Strona główna

Skarga nadzwyczajna

Skarga Nadzwyczajna umożliwia zmianę dotychczas niewzruszalnych wyroków.

Kancelaria przyjmuje sprawy związane z nową instytucją Skargi Nadzwyczajnej i udziela w zakresie ustalenia podstaw wniesienia skargi nadzwyczajnej odpłatnie porad prawnych.

Od 2 kwietnia 2018 r. do Sadu Najwyższego można wnieść Skargę Nadzwyczajną, czyli nadzwyczajny środek zaskarżenia od wyroku kończącego postępowanie w sprawie wydanego przez sąd powszechny lub sąd wojskowy, który uprawomocnił się po dniu 17 października 1997 r.

Skargę Nadzwyczajną można wnieść w sprawach, w których złożono wcześniej apelację i skargę kasacyjną. Nie może być oparta na tych samych zarzutach co apelacja i skarga kasacyjna.

Podstawą do wniesienia skargi jest zapewnienie praworządności i sprawiedliwości społecznej. Dodatkowo skarga musi spełniać jedną z następujących przesłanek:

  • orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji;
  • orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie;
  • zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego;

Skarga Nadzwyczajna nie jest dopuszczalna:

  • od wyroku ustalającego nieistnienie małżeństwa oraz orzekającego unieważnienie małżeństwa lub rozwód, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła związek małżeński;
  • od postanowienia o przysposobieniu;
  • w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe.

Skargi Nadzwyczajnej nie wnosi bezpośrednio strona postępowania. Skargi nadzwyczajnej nie może też wnieść ani adwokat ani radca prawny. Skargę może wnieść jedynie kilka podmiotów np. Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Finansowy.

Strona postępowania może natomiast złożyć wniosek do podmiotów uprawnionych o wniesienie skargi nadzwyczajnej w swojej sprawie. Nie ma przy tym przeszkód aby w przedmiocie złożenia wniosku do wyżej wymienionych podmiotów była reprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego.

Kancelaria oferuje pomoc w analizie podstaw do wniesienia Skargi Nadzwyczajnej oraz w sporządzeniu wniosku o wniesienie Skargi Nadzwyczajnej do uprawnionego podmiotu.

Wynagrodzenie Kancelarii jest ustalane indywidualnie, po zapoznaniu się ze sprawą.

Na opłaty związane z analizą sprawy składają się:

  • opłata za uzyskanie kserokopii akt  chyba że klient uzyska fotokopie akt samodzielnie,
  • opłata za zapoznanie się ze sprawą (w zależności od liczby tomów akt,),
  • opłata za wydanie krótkiej opinii (w formie ustnej, a wyjątkowo w formie pisemnej) o istnieniu lub braku podstaw do składania wniosku do uprawnionego podmiotu o wniesienie Skargi Nadzwyczajnej.

Natomiast opłata za sporządzenie wniosku zależna będzie od stopnia skomplikowania sprawy i potrzebnego nakładu pracy.