Prawo karne

Strona główna

Prawo karne

Kancelaria w osobie adwokat Anny Konrady prowadzi obrony karne.

W ramach tej gałęzi prawa reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowania karnego

– tj. postępowania przygotowawczego (zwanego potocznie prokuratorskim), procesu przed sądem I instancji, postępowania apelacyjnego, a w szczególnych przypadkach także kasacyjnego oraz postępowania wykonawczego. Praktyka i doświadczenie zawodowe pokazują, że obecność obrońcy wskazana jest już na jak najwcześniejszym etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuraturę. Tutaj częstokroć następują zdarzenia procesowe które nadają kierunek dalszemu biegowi sprawy, tzn. decydują o określonej treści zarzutów (lub dalej aktu oskarżenia) bądŸ prowadzą do umorzenia sprawy (bez formułowania aktu oskarżenia przez prokuraturę).

Dlatego w postępowaniu przygotowawczym uczestniczymy we wszystkich czynnościach procesowych w których dopuszczalna jest obecność obrońcy.

Głównym obszarem działania jest miasto Poznań i miejscowości położone w bezpośredniej bliskości Poznania, ale w razie konieczności występujemy również przed organami procesowymi w innych regionach kraju.

Dzięki naszym oddziałom świadczymy także pomoc adwokata w sprawach karnych Wrześni i pomoc adwokata w sprawach karnych w Jarocinie.

Spośród szerokiego spektrum spraw karnych zajmujemy się w szczególności przestępstwami:

 • komunikacyjnymi (wypadek komunikacyjny, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego etc.)
 • przeciwko życiu i zdrowiu (bójka i pobicie, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu człowieka, aborcja, narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia etc.)
 • przeciwko rodzinie i opiece (przemoc domowa, znęcanie się fizyczne i psychiczne nad członkami rodziny, uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacji);
 • przeciwko wolności (groŸby karalne, szantaż, stalking etc.)
 • przeciwko czci i nietykalności cielesnej (zniesławienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej etc.)
 • przeciwko działalności instytucji państwowych (przekupstwo, płatna protekcja etc.)
 • przeciwko ochronie informacji (bezprawne uzyskanie informacji, niszczenie bądŸ uszkodzenie danych informatycznych, zakłócenia systemów komputerowych etc.);
 • przeciwko wiarygodności dokumentów (fałszerstwo, poświadczenie nieprawdy etc.)
 • przeciwko mieniu (kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwo, oszustwo komputerowe etc.)
 • gospodarczymi (przestępczość „białych kołnierzyków”, oszustwo kredytowe, pokrzywdzenie wierzycieli, przestępstwa związane z prawem upadłościowym etc.)
 • określonymi w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (wytwarzanie, przemyt, wprowadzanie do obrotu, posiadanie środków odurzających)
 • związanymi z naruszeniem praw autorskich, znaków towarowych, wzorów użytkowych i patentów

Kancelaria reprezentuje również klientów w sprawach wykroczeniowych. Wśród najbardziej powszechnych są to:

 • wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, prowadzenie pojazdu bez uprawnień, niestosowanie się do ograniczenia prędkości etc.)
 • wykroczenia przeciwko mieniu (kradzież lub przywłaszczenie, paserstwo)
 • wykroczenia przeciwko osobie (złośliwe niepokojenie, szczucie psem naruszenie obowiązków rodzicielskich i opiekuńczych