Ubezwłasnowolnienie

Strona główna

Ubezwłasnowolnienie

Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy Kancelaria Prawna z siedzibą w Poznaniu w szerokim spektrum działania w zakresie praca cywilnego, rodzinnego oraz opiekuńczego oferuje również pomoc w sprawach o ubezwłasnowolnienie.

Nasi adwokaci i radcowie prawni mają świadomość, że postępowanie, którego przedmiotem jest ubezwłasnowolnienie jest trudną, wymagającą szczególnego wsparcia sytuacji, dlatego też nasi specjaliści zapewniają, że do każdego aspektu każdej sprawy podejdą z pełnym zaangażowaniem oraz empatią. Wieloletnie doświadczenie naszych prawników pozwala natomiast na profesjonalną oraz kompleksową pomoc prawną.

Istotą ubezwłasnowolnienia, w zależności czy jest to ubezwłasnowolnienie częściowe czy też całkowite, jest ograniczenie lub pozbawienie osoby, która nie jest w stanie kierować swym postępowaniem lub też wymaga pomocy do prowadzenia swoich spraw, zdolności do czynności prawnych. Mówiąc prościej – ograniczenie lub pozbawienie prawa do samodzielnego decydowania o swoich sprawach.

Instytucja ubezwłasnowolnienia jest raczej źle kojarzona oraz budzi wiele kontrowersji, gdyż poważnie ingeruje w indywidualną sferę praw człowieka. Jednak należy pamiętać o tym, że często jest to jedyna możliwość do zapewnienia ochrony majątkowego lub osobistego interesu osoby ubezwłasnowolnionej.

Pomoc adwokata w sprawie o ubezwłasnowolnienie, pomoc radcy prawnego w sprawie o ubezwłasnowolnienie

Adwokat czy radca prawny może reprezentować nie tylko osoby składające wniosek o ubezwłasnowolnienie wskazanej przez nią osoby, ale także i osobę będącą podmiotem takiego właśnie postępowania.

Pomoc naszych adwokatów i radców prawnych dla osób zamierzających złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie obejmuje w szczególności doradztwo w zakresie ustalenia zasadności złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie, a także kompleksową pomoc w postępowaniu sądowym,

Świadcząc natomiast usługi prawne dla osób znajdujących się po drugiej stronie, czyli dla osób będących podmiotem postępowania wszczętego na skutek skierowania wniosku o ubezwłasnowolnienie, gwarantujemy pomoc prawną, której celem jest uniknięcie ograniczenia lub pozbawienia zdolności do czynności prawnych.

Pragniemy zaznaczyć, że powierzając prowadzenie swojej sprawy o ubezwłasnowolnienie naszej Kancelarii, Klient uzyskuje wsparcie nie jednego adwokata czy radcy prawnego, ale całego zespołu Kancelarii adwokacko – radcowskiej w Poznaniu. Dajemy więc Klientom zapewnienie, że ich sprawa znajdzie się w rękach całej grupy profesjonalistów, którzy podejdą do niej jako prawnicy, nie zapominając przy tym również o empatii oraz ludzkim spojrzeniu na jej charakter.

W przypadku powierzenia naszej Kancelarii prowadzenia sprawy o ubezwłasnowolnienie, wszystkim naszym Klientom  gwarantujemy :

 • przygotowanie indywidualnej strategii prowadzenia sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • opiekę prawną adwokata, radcy prawnego na każdym etapie sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • nieograniczony kontakt mailowy,
 • kontakt osobisty i telefoniczny w trakcie trwania sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • sporządzenie przez adwokata, radcę prawnego sporządzą wszystkich niezbędnych pism procesowych,
 • osobisty udział w posiedzeniach sądowych,
 • kulturę i empatię.

Kilka cennych wskazówek dotyczących ubezwłasnowolnienia.

Kogo można ubezwłasnowolnić?

Ubezwłasnowolnieniu mogą podlegać co do zasady osoby, które straciły zdolność kierowania swoim postępowaniem. Ustawodawca przewidział dwa rodzaje ubezwłasnowolnienia – ubezwłasnowolnienie całkowite oraz częściowe. W zależności od rodzaju ubezwłasnowolnienia, rozgraniczone zostały również przesłanki przemawiające za orzeczeniem danego rodzaju ubezwłasnowolnienia.

Ubezwłasnowolnić całkowicie można osobę, która ukończyła 13 lat, a ponadto na skutek  niedorozwoju umysłowego, choroby psychicznej, lub innych  rodzaju zaburzeń psychicznych, w tym pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem.

Ubezwłasnowolnić częściowo można natomiast osobę pełnoletnią, której stan nie uzasadnia orzeczenia wobec niej ubezwłasnowolnienia całkowitego, jednakże potrzebna jest jej pomoc do prowadzenia jej spraw, z następujących powodów: niedorozwoju umysłowego, choroby psychicznej lub też innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w tym w szczególności pijaństwa lub narkomanii.

Kto jest uprawniony do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie?

Wniosek o ubezwłasnowolnienie mogą złożyć jedynie osoby określone w art. 545 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z przywołanym przepisem, uprawnionymi do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie są:

 • małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie,
 • krewni w linii prostej osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, pod warunkiem, że osoba ta nie ma przedstawiciela ustawowego, w przypadku jego posiadania – krewni nie mogą wnioskować o ubezwłasnowolnienie,
 • rodzeństwo osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie,
 • przedstawiciel ustawowy osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.

Warto również wskazać, że wniosek o ubezwłasnowolnienie częściowe może zostać zgłoszony, kiedy osoba której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie osiągnie wiek 17 lat, czyli rok przed dojściem do pełnoletności.

Składając wniosek o ubezwłasnowolnienie należy jednak dokładnie rozeznać się, czy osoba, której dotyczy wniosek rzeczywiście  nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem oraz czy są faktyczne podstawy do jej ubezwłasnowolnienia. W przypadku, gdyby okazało się jednak, że złożony wniosek o ubezwłasnowolnienie został złożony w złej wierze lub lekkomyślnie,  wnioskodawca będzie podlegać karze grzywny.

Do jakiego sądu złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?

Postępowania, których przedmiotem jest ubezwłasnowolnienie należą do właściwości sądów okręgowych. Natomiast w sprawach tych właściwym jest sąd miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy składany wniosek, natomiast w braku miejsca zamieszkania – sąd miejsca pobytu takiej osoby.

Dlatego też, jeżeli osoba, której dotyczy składany wniosek ma miejsce zamieszkania lub  pobytu w okręgu należącym do właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu, sąd ten należy uznać jako właściwy ro rozpoznania sprawy.

Składając wniosek o uzasadnienie należy pamiętać, że podlega on opłacie w wysokości 100 zł.

Na jakim obszarze działamy?

Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy Kancelaria Prawna oferuje udzielanie pomocy prawnej, a także reprezentacji sądowej na terenie Poznania, a także poza okręgiem należącym do apelacji poznańskich sądów.

Adwokat od ubezwłasnowolnienia w Jarocinie

Od kilku lat nasza Kancelaria prowadzi także filię w Jarocinie. Tym samym naszym Klientom oferujemy również prowadzenie spraw o ubezwłasnowolnienie przed Sądem Okręgowym w Kaliszu, który jest Sądem właściwym w sprawach o ubezwłasnowolnienie dla mieszkańców między innymi Jarocina, Ostrowa, Pleszewa, Gostynia czy Kalisza.

Z wyrazami Szacunku

Radca prawny Bartosz Kowalak i radca prawny Joanna Jędrzejewska

Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy Kancelaria Prawna w Poznaniu