Prawo spadkowe – Poznań Pomoc prawna

Strona główna

Prawo spadkowe – Poznań Pomoc prawna

Śmierć osoby bliskiej na gruncie prawa cywilnego powoduje konieczność uregulowania przez rodzinę szeregu kwestii prawnych związanych z majątkiem pozostawionym przez zmarłego.

Pomoc zawodowego pełnomocnika pozwala w takiej sytuacji sprawnie i skutecznie rozwiązać problemy prawne i kwestie sporne, które częstokroć są skomplikowane.

W zakresie prawa spadkowego udzielamy porad prawnych w zakresie przygotowania i dyspozycji testamentów.

Rola adwokata, radcy prawnego, Kancelarii prawnej w procesie uregulowania kwestii spadkowych

Sprawy spadkowe Poznań

Nie ulega wątpliwości, iż śmierć osoby bliskiej to dla rodziny bardzo trudny moment. Ból rozstania i okres żałoby nie sprzyja myśleniu o przyszłości. Natomiast zmarły odchodząc pozostawia po sobie spadek, w skład którego wchodzi często i pokaźny majątek, a niekiedy i długi. Wiele tych spraw można by jeszcze uregulować za życia, a w zasadzie jawi się to koniecznością, by oszczędzić bliskim problemów spadkowych po swojej śmierci.

Jak jest więc rola adwokata, czy radcy prawnego w świadczeniu pomocy prawnej osobom chcącym uregulować sytuację majątkową po swojej śmierci, czy też pomagając spadkobiercom?

Przede wszystkim z naszego wieloletniego doświadczenia jako adwokatów i radców prawnych prowadzących Kancelarię w Poznaniu pomoc tę można podzielić na dwa etapy.

Uregulowanie Kwestii spadkowych przed śmiercią:

Adwokat od spadków Poznań

Prawnicy (adwokat, radca prawny) z naszej Kancelarii doradzą Państwu w zakresie:

 • skutków jakie śmierć wywołuje dla majątku,
 • wyboru formy testamentu,
 • w zakresie alternatywnych rozwiązań względem testamentu: darowizny, zawarcia umowy dożywocia, przekazania gospodarstwa rolnego;
 • zawarcia umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia,
 • wydziedziczeniu krewnego w testamencie,
 • możliwości zmiany i odwołania testamentu,
 • w zakresie zapisu i zapisu windykacyjnego
 • skutków podatkowych jakie wiążą się z nabyciem spadku

Pomoc fachowego pełnomocnika pozwala szybko i skutecznie załatwić wszystkie sprawy związane ze spadkobraniem, które nierzadko bywają bardzo skomplikowane. Prawnicy z naszej Kancelarii udzielają porad na każdym etapie sprawy związanej z nabyciem spadku, działem spadku, reprezentują Klientów także w postępowaniu sądowym.

Po śmierci Adwokaci i Radcowie Prawni świadczą pomoc prawną w sprawach:

 • o stwierdzenie nabycia spadku;
 • dział spadku;
 • przyjęcie bądź odrzucenie spadku;
 • obalenie testamentu;
 • dotyczących wydziedziczenia osób uprawnionych do nabycia spadku z mocy ustawy;
 • dochodzenie zachowku.
 • w zakresie kwestii podatkowych związanych z nabywanym spadkiem.
 • związanych z uregulowaniem długów spadkowych

Metodyka pracy naszych prawników:

Porady w sprawach spadkowych Poznań

Wieloletnie doświadczenie Naszych Adwokatów i radców prawnych w zakresie prawa spadkowego pozwoliło nam na opracowanie własnej metodyki działania w sprawach związanych z spadkobraniem.

Pierwszym krokiem jakie proponujemy Klientom mającym problem spadkowy jest spotkanie, na którym nasi adwokaci i radcowie prawni analizują gruntownie sprawę, oceniają dokumenty oraz przedstawiamy możliwe scenariusze na przyszłość, a także proponują sposób rozwiązania.

Nierzadko zdarza się, iż czasami taka wstępna porada jest wystarczająca, by Klient samodzielnie mógł się zająć swoją sprawą spadkową.

Nierzadko jednak jest tak,, że przypadki, z którymi trafiają do nas Klienci są niezwykle skomplikowane, co powoduje, że otrzymujemy zlecenia ich poprowadzenia. Niestety z naszego doświadczenia w zakresie udzielania pomocy prawnej w zakresie spadków mieszkańcom Poznania i wielkopolski wynika, iż jest wiele prawdy w powiedzeniu, iż „z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach”.

Z tego też powodu sprawy spadkowe są często sprawami bardzo trudnymi. Z jednej strony mamy tu do czynienia z często skomplikowanymi stanami faktycznymi z drugiej są to sprawy o bardzo dużym ładunku emocjonalnym, z którym dobry adwokat musi sobie także poradzić.

Dlatego też do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, niemniej jednak sposób naszego postępowania w podobnych sprawach jest zbliżony, o czym można przeczytać klikając na poszczególne tematy.

Ocena prawna zaistniałej sytuacji

Dokładna analiza stanu faktycznego oraz przepisów prawnych przeprowadzona przez naszych prawników pozwala stwierdzić jakie kroki prawne powinny zostać podjęte w sprawie spadkowej, a także ocenić szanse Klienta w ewentualnym postępowaniu sądowym lub w postępowaniu zmierzającym do zawarcia ugody z innymi spadkobiercami lub wierzycielami spadku;

Stwierdzenie nabycia spadku – poświadczenie dziedziczenia

Nasi adwokaci i radcowie prawni pracując nad tymi sprawami pomagają Klientom złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, a także reprezentują ich w tym postępowaniu. Nadto, nasi prawnicy radzą Klientom jakie czynności należy podjąć, jeżeli Ci zdecydowaliby się przeprowadzić sprawę spadkową u notariusza.

Kancelaria od wielu lat współpracuje także z biurami notarialnymi w Poznaniu, z których usług skorzystania rekomenduje swoim Klientom.

Dział spadku

Dział spadku jest postępowaniem, które następuje po stwierdzeniu nabycia spadku, względnie po poświadczeniu dziedziczenia u notariusza. W tym postępowaniu podejmowane są czynności, które zmierzają do zerwania więzi współwłasności, która powstała pomiędzy spadkobiercami w wyniku spadkobrania. Czyli po prostu do podzielenia się majątkiem spadkodawcy pomiędzy spadkobiercami. Nasi adwokaci i radcowie prawni pomagają Klientom skutecznie dokonać podziału majątku pozostawionego przez zmarłego zarówno na etapie przedsądowych negocjacji, jak i przed sądem.

O ile przy zgodzie spadkobierców nie jest to postępowanie skomplikowane i w zasadzie udział adwokata ogranicza się tylko do zaopiniowania i doradzenia co do kierunków ewentualnego zgodnego podzielenia się majątkiem spadkowym, to problem następuje przy braku zgody.

W braku zgody spadkobierców co do sposobu podziału spadku i wzajemnych rozliczeń konieczne jest przeprowadzenie sądowego działu spadku, gdzie przedmiotem postępowania jest sposób działu spadku, ustalenie ewentualnych spłat i dopłat oraz rozliczenie darowizn, nakładów i innych roszczeń, które mogą się pojawić w toku sprawy. Z naszego doświadczenie prowadzenia tego typu spraw przed sądami w Poznaniu, Wrześni, Gnieźnie, Środzie, czy Jarocinie wynika, iż są to sprawy bardzo długotrwałe i skomplikowane. Gdzie udział adwokata jest niezbędny.

Przyjęcie lub odrzucenie spadku

Nie rzadko okazuje się, że poza majątkiem zmarły pozostawił po sobie pasywa, tj. długi spadkowe. Lub też, iż w skład spadku w ogóle nie wchodzą żadne aktywa, a majątek zmarłego w zasadzie sprowadza się tylko i wyłącznie do długów. W takich sytuacjach adwokaci i radcowie prawni z naszej Kancelarii doradzają Klientom jakie skutki niesie za sobą przyjęcie spadku wprost bądź z dobrodziejstwem inwentarza, a także jakie czynności należy przedsięwziąć by spadek odrzucić. Kto i w jaki sposób odpowiada za długi spadkowe i co się wiąże z odrzuceniem spadku dla dalszych naszych krewnych. Pomagamy Klientom uniknąć odpowiedzialności za długi spadkowe również wtedy, gdy po kilku latach od śmierci spadkodawcy i przyjęcia spadku okazuje się, że takowe istnieją. Prawo przewiduje bowiem możliwość zatwierdzenia przez sąd odrzucenia spadku dokonanego po ustawowym terminie, jeżeli przyczyną uchybienia terminowi był błąd.

Obalenie testamentu

Nasi adwokaci i radcowie prawni pomagają również Klientom zakwestionować testament w sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że został on podrobiony, przerobiony, bądź sporządzająca go osoba nie była w stanie skutecznie dokonać rozporządzenia swoim majątkiem. Sprawy te są często niezwykle trudne, wymagają przeprowadzenia szeregu dowodów, w tym dowodów z opinii biegłych sądowych, a często łączą się także z odpowiedzialnością karna osób, które dokonały przestępstwa przeciwko testamentowi.

Wydziedziczenie osób uprawnionych do dziedziczenia z mocy ustawy

W niektórych sytuacjach prawo spadkowe pozwala spadkodawcy dokonać wydziedziczenia (tj. pozbawienia praw do spadku) osób, które dziedziczyłyby z mocy ustawy. W naszej Kancelarii Klienci otrzymają poradę jak dokonać wydziedziczenia by było ono skuteczne i jakie skutki wiążą się dla dalszych spadkobierców z faktem wydziedziczenia. Z drugiej strony, osoby, które zostały wydziedziczone znajdą u nas pomoc dotyczącą ustalenia czy wydziedziczenie było prawidłowe i skuteczne, a także jakie działania należy podjąć, by podważyć zawarte w testamencie wydziedziczenie, a w szczególności czy mogą dochodzić w sposób skuteczny zachowku.

Dochodzenie zachowku

Pozew o zachowek jest w zasadzie najczęstszą sprawą o charakterze spadkowym, która adwokaci i radcowie prawni z naszej Kancelarii prowadzą dla swoich Klientów, osoby, które zostały pominięte w testamencie, lub nieskutecznie wydziedziczone mogą skutecznie domagać się od pozostałych spadkobierców zapłaty odpowiedniej kwoty tytułem zachowku. Nasi prawnicy udzielają zainteresowanym osobom informacji w jakiej wysokości zachowku można się domagać oraz jak należy go obliczać, a także poprowadzą postępowanie sądowe zmierzające do uzyskania należnych kwot.

Powyższe zagadnienia prawa spadkowego nie wyczerpują wszystkich potencjalnych spraw, sporów w podłoży, których leży fakt spadkobrania. Dlatego tez już bez bardziej szczegółowego opisu pozwolimy sobie raz jeszcze wymienić najpopularniejsze kategorie spraw związanych sprawę spadkowym, w których możecie Państwo uzyskać pomoc u naszych adwokatów i radców prawnych:

Adwokaci i radcowie prawni zajmują się takimi sprawami spadkowymi jak:

 • doradztwo w zakresie testamentu,
 • doradztwo w zakresie alternatywnych rozwiązań wobec testamentu jak darowizna, dożywocie, przekazanie gospodarstwa rolnego następcy,
 • doradztwo w zakresie regulacji dziedziczenia ustawowego,
 • doradztwo w zakresie planowania dziedziczenia,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • odrzucenia spadku,
 • przyjęcia spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza,
 • sporządzenie wykazu majątku lub pomoc w spisie inwentarza majątku spadkowego,
 • stwierdzenie nieważności testamentu,
 • wydziedziczenie krewnego,
 • dochodzenie zachowku po zmarłym spadkodawcy,
 • dział spadku,
 • umowny działa spadku,
 • sądowy dział spadku,
 • sądowy dział spadku na zgodny wniosek,
 • dział spadku połączony z zniesieniem współwłasności,
 • dział spadku połączony z ustaleniem nierównych udziałów w majątku spadkowym,
 • stwierdzenie nabycia zapisu windykacyjnego,
 • realizacja zapisu zwykłego i polecenia,
 • zabezpieczenie spadku,
 • zaliczanie darowizn poczynionych za życia spadkodawcy w skład schedy spadkowej,
 • powództwo o wyłączenie krewnego z kręgu spadkobierców,
 • ochrona spadkobierców przed długami spadkowymi,
 • ustalanie składu majątku spadkowego i jego wartości,
 • dochodzenie roszczeń z masy spadkowej,
 • wykazywanie pozorności umowy dożywocia lub umowy darowizny,
 • dziedziczenie przedsiębiorstwa , udziałów w spółce
 • sytuacja następcy prawnego w przedsiębiorstwie w wyniku spadkobrania,
 • zmiana postanowień spadkowych,
 • doradztwo w zakresie podatku od spadków,
 • nabycie spadku międzynarodowego,
 • międzynarodowe sprawy spadkowe,
 • ukraińskie prawo spadkowe,
 • nabycie spadku na Ukrainie

Nasi Adwokaci i radcowie prawni  reprezentują Klientów w postępowaniu nie wymagającym zawarcia interwencji sądu, pomagają przy załatwieniu formalności  w drodze porozumienia lub ugody zawieranej przed notariuszem, a gdy tego wymaga sytuacja prowadzą sprawy sądowe lub działają w imieniu Klienta przed Urzędem Skarbowym. Co prawda z racji położenia Kancelaria Adwokatów i radców prawnych prowadzi głównie sprawy w Wielkopolsce przed sądami w Poznaniu, Gnieźnie, Jarocinie, Pleszewie, Śremie, Ostrowie Wielkopolskim, Kaliszu, Wrześni, Wągrowcu, Chodzieży, Pile, Słupcy, Koninie, Kole, Turku, Środzie Wielkopolskiej, Słupcy, Obornikach Wielkopolskich, Szamotułach.

Jednakże nasi adwokaci i radcowie prawni mogą także prowadzić sprawy spadkowe w innych częściach Polskie, jak również na terenie Ukrainy ( adwokat ukraiński) i Niemiec ( adwokat niemiecki).

Doświadczenie w prowadzeniu postępowań spadkowych

Radca Prawny Bartosz Kowalak, radca prawny Joanna Jędrzejewska  w ramach specjalizacji kancelarii zajmują się sprawami spadkowymi.

Jeżeli zatem potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem związanym z prawem spadkowym i dziedziczeniem z adwokatem, radcą prawnym, chcielibyście powierzyć  prowadzenie sprawy albo szukacie zaufanego dobrego  prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości spraw spadkowych, zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem telefonicznym  lub mailowym w celu umówienia spotkania z adwokatem lub radcą prawnym . Porad prawnych nasi adwokaci udzielają w siedzibie Kancelarii w Poznaniu lub Jarocinie, natomiast sprawy spadkowe prowadzone są na terenie całej Polski, w Niemczech i na Ukrainie.

Więcej na temat prawa spadkowego na Naszej dedykowanej stronie poświęconej prawu spadkowemu: https://prawospadkowepoznan.pl/