Zaprzeczenie – ustalenie ojcostwa

Strona główna

Zaprzeczenie – ustalenie ojcostwa

Zespół adwokatów i radców prawnych Kancelarii Prawnej Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy Kancelaria, spośród szerokiego zakresu spraw prawa rodzinnego i opiekuńczego, zajmuje się również prowadzeniem spraw dotyczących zaprzeczenia oraz ustalenia ojcostwa.

Wieloletnie doświadczenie naszych prawników zdobywane podczas prowadzenia spraw o różnym stopniu trudności pozwala na udzielenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie. Mamy świadomość, że sprawy dotyczące dzieci są sprawami trudnymi, nierzadko wiążącymi się z bolesnymi przeżyciami, stąd też do każdej sprawy staramy się podchodzić indywidualnie, z pełnym zaangażowaniem, wykazując się przy tym skrupulatnością, fachowością oraz rzetelnym przygotowaniem do prowadzenia każdej sprawy, co łącznie pozwala na skuteczne podejmowanie działań prawnych..

Powierzając nam swoją sprawę, nasi prawnicy oferują pomoc, która w szczególności obejmuje:

 • udzielenie porady prawnej (w siedzibie Kancelarii, telefonicznie lub online);
 • dokonanie indywidualnej analizy sytuacji osobistej,
 • w zależności od tego, którą stronę mielibyśmy reprezentować – przygotowanie pozwu o zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa, odpowiedzi na pozew, a także pozostałych pism procesowych,
 • reprezentowanie przed sądami wszystkich instancji.

Ze swojej strony gwarantujemy, że powierzając nam swoją sprawę każdy Klient otrzymuje profesjonalną oraz rzetelną pomoc, nie zapominając jednak przy tym o empatii oraz ludzkim spojrzeniu na jej charakter.

Zaprzeczenie ojcostwa

W aktualnie obowiązujących uregulowaniach w polskim systemie prawnym stosuje się zasadę domniemania ojcostwa męża matki. W przypadku kiedy zachodzą jednak jakiekolwiek wątpliwości oraz podejrzenia, że ojcem dziecka nie jest mąż matki dziecka, tylko może być nim ktoś inny, mężczyzna, który został uznany za ojca takiego dziecka wyłącznie z uwagi na domniemanie, może skorzystać z przysługujących mu środków prawnych, czyli wystąpić do sądu z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa. Celem procesu będzie obalenie domniemania ustawowego, co wiązać się będzie z wykluczeniem ojcostwa. Warto przy tym jednak pamiętać, że proces o zaprzeczenie ojcostwa może być prowadzony nie tylko z inicjatywy domniemanego ojca, ale także matki dziecka, czy samego dziecka, które ukończyło 18 lat.

FAQ – najczęściej pojawiające się pytania:

Jaki jest cel przeprowadzenia postępowania w przedmiocie zaprzeczenia ojcostwa?

Jak zostało wskazane powyżej, zasadą jest, domniemanie ojcostwa męża matki. Zasada ta wynika z art. 62§ 1. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jego treść stanowi następująco: Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.

Celem procesu, którego przedmiotem jest zaprzeczenie ojcostwa jest więc obalenie ustawowego domniemania, że dane dziecko pochodzi od męża matki.

Kto może wystąpić do sądu z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa?

Krąg osób, które mogą zainicjować postępowanie o zaprzeczenie ojcostwa jest zamknięty. I tak, wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa mogą następujące osoby:

 1. domniemany ojciec – mąż matki dziecka,
 2. matka dziecka,
 3. dziecko po osiągnięciu pełnoletności,
 4. prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego.

Kiedy należy wystąpić do sądu z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa?

W przypadku, gdy osoba uprawniona do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa stwierdzi, że występują okoliczności, które uniemożliwiają jednoznacznie określić, czy domniemany ojciec jest faktycznie ojcem dziecka, osobom tym przysługuje możliwość wystąpienia na drogę sądową w celu ustalenia tej kwestii.

W jakim terminie uprawnione osoby mogą wystąpić z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa?

 1. Domniemany ojciec – art. 63 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: ż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.
 2. Matka dziecka – art. 69 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: Matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziała się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.
 3. Dziecko – art. 70 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:Dziecko po osiągnięciu pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziało się, że nie pochodzi od męża swojej matki. Jeżeli dziecko dowiedziało się o tej okoliczności przed dniem osiągnięcia pełnoletności, termin do wytoczenia powództwa biegnie od dnia osiągnięcia pełnoletności.

Skutki uwzględnienia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa

W przypadku wydania wyroku uwzględniającego powództwo o zaprzeczenie ojcostwa, a dokładnie – od chwili jego uprawomocnienia się go, zniesiony zostaje stosunek pokrewieństwa istniejący pomiędzy dzieckiem, a domniemanym ojcem – mężem matki. Od tego momentu, przysługująca wcześniej domniemanemu ojcu władza rodzicielska ustaje. Oznacza to, że mąż matki nie jest uprawniony do podejmowania skutecznych działań zarówno wobec osoby jak i majątku dziecka, które to wcześniej wchodziły w zakres władzy rodzicielskiej. W skrócie – powoduje to wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków pomiędzy dzieckiem, a domniemanym ojcem.

Ustalenie ojcostwa

Tak jak wskazywaliśmy powyżej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w polskim prawie istnieje tzw. domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki.

Jest to zasada. Jednak życie kształtuje różne historie, stąd też nie zawsze jest to tak oczywiste.

Co należy zatem zrobić, jeżeli występują jakiekolwiek przesłanki uniemożliwiające na jednoznaczne określenie ojcostwa?

Ustawodawca przewidując taką możliwość wprowadził art. 72 zgodnie z którym: § 1. Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu.

W celu przybliżenia tematyki związanej z ustaleniem ojcostwa postanowiliśmy odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania związane z tą tematyką.

FAQ – najczęściej pojawiające się pytania:

Na czym polega uznanie ojcostwa?

W przypadku, gdy ojciec dziecka nie ma wątpliwości co do tego, że dziecko faktycznie pochodzi od niego, uznanie ojcostwa następuje, gdy oświadczy on przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka. Oczywistym jest, że samo złożenie oświadczenia przez ojca dziecka nie jest wystarczające. Dla skuteczności oświadczenia konieczne jest potwierdzenie tego faktu przez matkę dziecka, że mężczyzna ten jest faktycznie ojcem dziecka. Oświadczenie to powinno zostać złożone przez matkę jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia jego złożenia oświadczenia przez mężczyznę. Jest to standardowe rozwiązanie. Uznanie ojcostwa może również nastąpić przed sądem opiekuńczym. Natomiast w przypadku, przebywania za granicą Polski, możliwym jest złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula.

Należy jednak pamiętać, że uznanie ojcostwa nie może nastąpić, w przypadku, gdy toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa. Ustawodawca przewidział również wyjątkową procedurę składania oświadczenia o uznaniu ojcostwa, która została uregulowana w art. 74 § 1 k.r.o.

Jakie konsekwencje pociąga za sobą uznanie ojcostwa?

W chwili uznania ojcostwa, mężczyzna, który staje się domniemanym ojcem dziecka uzyskuje władzę rodzicielską nad dzieckiem. Oznacza to, że od tej chwili ojciec dziecka staje się zobowiązany do wychowania oraz sprawowania opieki nad danym dzieckiem do czasu, aż uzyska ono pełnoletniość. Obowiązek ten łączy się również z czynieniem zadość obowiązkowi alimentacyjnemu.

Pomimo tego, że dziecko nie zostało poczęte w małżeństwie, tylko zostało uznane przez ojca, ma takie same prawa jak dziecko poczęte w sformalizowanym związku.

Kiedy można żądać ustalenia ojcostwa przed sądem?

Sądowego ustalenia ojcostwa można dochodzić w sytuacji kiedy dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego oraz w przypadku, gdy mężczyzna od którego pochodzi dziecko nie złożył przed odpowiednim organem oświadczenia o uznaniu ojcostwa.

W wyżej opisanym przypadku, ustalenie ojcostwa następuje zgodnie z domniemaniem prawnym wynikającym z art. 85 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a dokładnie z § 1 stanowiącym następująco: domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka, albo ten, kto był dawcą komórki rozrodczej w przypadku dziecka urodzonego w wyniku dawstwa partnerskiego w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.

Kto może żądać sądowego ustalenia ojcostwa?

Podobnie jak to jest w przypadku zaprzeczenia ojcostwa, również i w przypadku sądowego ustalenia ojcostwa katalog osób mogących wystąpić z powództwem jest zamknięty. I tak, zgodnie z art. 84 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sądowego ustalenia ojcostwa mogą żądać następujące osoby:

 • dziecko – po osiągnięciu 18 roku życia,
 • matka dziecka – do momentu ukończenia przez to dziecko 18 roku życia
 • domniemany ojciec dziecka – do momentu ukończenia przez to dziecko 18 roku życia

Ponadto, również i w tym przypadku uprawnionym do wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa jest prokurator, w przypadku, gdy wymaga tego dobro dziecka lub też ochrona interesu społecznego.

Gdzie działamy?

Zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie ojcostwa Poznań, okolice, ale nie tylko.

Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy Kancelaria Prawna oferuje udzielanie pomocy prawnej, a także reprezentowanie przed sądami wszystkich instancji na terenie Poznania, a także poza okręgiem należącym do apelacji poznańskich sądów.

Zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie ojcostwa Jarocin – adwokat w Jarocinie

Od kilku lat nasza Kancelaria prowadzi także filię w Jarocinie. Tym samym naszym Klientom oferujemy również prowadzenie spraw dotyczących zaprzeczenia ojcostwa oraz ustalenia ojcostwa przed sądami leżącymi w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu. Oznacza to, że świadczymy pomoc prawną również dla mieszkańców między innymi Jarocina, Ostrowa, Pleszewa, Gostynia czy Kalisza.

Dlaczego warto wybrać naszą Kancelarię?

Nasi prawnicy – specjaliści od prawa rodzinnego mają świadomość, że wybór odpowiedniego adwokata – radcy prawnego jako pełnomocnika może znacząco zwiększyć szanse na rozstrzygnięcie sprawy, co więcej – wedle oczekiwań Klienta, a także skrócić jej czas rozpoznania.

Powierzając nam swoją sprawę o zaprzeczenie ojcostwa czy ustalenie ojcostwa zapewniamy, że sprawa zostanie poprowadzona kompleksowo, a nasi Klienci w niełatwym dla nich czasie, nie będą musieli pilnować terminów sądowych, a także dopełniać formalności – wszystkimi sprawami zajmie się nasz zespół.

Pragniemy zaznaczyć, że powierzając prowadzenie swojej sprawy o zaprzeczenie czy ustalenie ojcostwa naszej Kancelarii, Klienci uzyskają wsparcie nie tylko jednego adwokata czy radcy prawnego, ale całego zespołu Kancelarii adwokacko – radcowskiej w Poznaniu. Dajemy więc gwarancję, że sprawy naszych Klientów znajdą się w rękach całej grupy profesjonalistów, którzy podejdą do niej jako prawnicy, jednak nie zapominając przy tym również o empatii oraz ludzkim spojrzeniu na charakter każdej sprawy

Powierzając naszej Kancelarii adwokacko radcowskiej prowadzenie sprawy o alimenty oferujemy Tobie:

 • Indywidualną strategię prowadzenia sprawy o zaprzeczenie czy ustalenie ojcostwa,,
 • Opiekę prawną adwokata, radcy prawnego na każdym etapie sprawy – zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym,
 • Nieograniczony kontakt mailowy z naszymi specjalistami,
 • na życzenie Klienta – kontakt osobisty po wcześniejszym ustaleniu dogodnego terminu spotkania lub telefoniczny,
 • sporządzanie wszystkich niezbędnych pism procesowych,
 • Osobisty udział w negocjacjach,
 • Osobisty udział w posiedzeniach sadowych na rozprawie,
 • Kulturę i empatię.

Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy Kancelaria Prawna zastrzega, że opublikowana treść jest wyłącznie wstępem do złożonej tematyki dotyczącej instytucji zaprzeczenia oraz uznania ojcostwa. Dlatego też w celu uzyskania kompleksowej porady oraz pomocy prawnej zachęcamy do kontaktu osobistego, telefonicznego lub mailowego.

Z wyrazami Szacunku

Radca prawny Bartosz Kowalak i radca prawny Joanna Jędrzejewska

Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy Kancelaria Prawna w Poznaniu