Prawo rodzinne – Kancelaria prawa rodzinnego w Poznaniu

Strona główna

Prawo rodzinne – Kancelaria prawa rodzinnego w Poznaniu

Powierzając prowadzenie swojej sprawy rodzinnej jednemu z adwokatów lub radców prawnych z zespołu naszej Kancelarii powierzasz sprawę nie jednemu prawnikowi, ale całemu zespołowi pracującemu nad Twoją sprawą. Możesz mieć zatem pewność, że Twoja i Twojej Rodziny –przecież najważniejsza- sprawa znajdzie się w rękach profesjonalistów, którzy nie tylko podejdą do niej jako prawnicy, ale nie zapomną również o ludzkim spojrzeniu na jej charakter.

Wiemy, że sprawy rodzinne (takie jak: rozwód, separacja, alimenty, kontakty z dzieckiem) wymagają nie tylko znajomości przepisów prawa rodzinnego oraz doświadczenia, ale też dużego zaangażowania, wyczucia oraz dyskrecji.

Prawo rodzinne Poznań, Adwokat rodzinny Poznań

Jako prawnicy na co dzień zaangażowani w sprawy rodzinne  służymy radą i wsparciem zawsze wtedy, gdy Klient tego potrzebuje. Sprawy rodzinne to przede wszystkim emocje, stres, czas i konieczność dochowania procedur prawnych.

Pomoc adwokata albo radcy prawnego umożliwia Klientowi ograniczenie jego udziału w sprawie do minimum, przy zachowaniu pewności, że sprawą zajmuje się profesjonalista i zmierza ona w najlepszym możliwym kierunku.

Rozwód Poznań: Sprawy rodzinne, a szczególności sprawy o rozwód są jednym z podstawowych obszarów praktyki radcy prawnego Bartosza Kowalaka i radcy prawnej Joanny Jędrzejewskiej oraz adwokat Anny Konrady.

Naszym Klientom w zakresie Prawa Rodzinnego najczęściej pomagamy w następujących rodzajach spraw:

 • rozwód (i to zarówno o rozwód z orzeczeniem o winie lub rozwód bez orzekania o winie), prowadzimy przy tym także rozwody szczególnie trudne, gdzie między małżonkami pozostaje spór co do winy, alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, czy spór co do podziału majątku,
 • separację, w tym o separację na zgodne żądanie małżonków,
 • o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa,
 • o unieważnienie małżeństwa,
 • o zniesienie separacji,
 • o ubezwłasnowolnienie,
 • o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa,
 • o rozwiązanie przysposobienia,
 • o unieważnienie uznania dziecka
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, w tym także o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną,
 • sprawy o alimenty na rzecz małoletniego dziecka, dorosłego dziecka, czy osoby starszej,
 • sprawy o alimenty na rzecz byłego małżonka,
 • sprawy o podwyższenie albo obniżenie obowiązku alimentacyjnego,
 • sprawy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego;
 • o przysposobienie,
 • o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego,
 • o zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński,
 • o zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia urzędowi stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa,
 • o zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa,
 • o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym małżonków rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny,
 • o pozbawienie jednego z małżonków samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym,
 • o nakazanie wypłaty wynagrodzenia za pracę lub innych świadczeń do rąk drugiego małżonka,
 • o wyłączenie odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego małżonka w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny,
 • podziały majątku wspólnego, w tym podziały z ustaleniem nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków, rozliczaniem nakładów na majątek;
 • sprawach dotyczących ojcostwa (ustalenie ojcostwa/zaprzeczenie ojcostwa);
 • sprawach o zaprzeczenie macierzyństwa,
 • uregulowania kontaktów z dzieckiem zarówno na rzecz jednego z rodziców jak i dziadków;
 • zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej,
 • wszelkich postępowaniach dotyczących władzy rodzicielskiej, w tym w sprawach o jej ograniczenie i pozbawienie takich jak:
  • o przyznanie władzy rodzicielskiej,
  • o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej,
  • o ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  • o zawieszenie władzy rodzicielskiej,
  • o pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • o przywrócenie władzy rodzicielskiej,
  • o zakazanie osobistej styczności z dzieckiem,
  • o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
  • o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
  • o uregulowanie kontaktów z małoletnim,
  • o ustanowienie opieki nad małoletnim,
  • o ustanowienie opieki nad osoba dorosłą,
  • o ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnione,
  • o ustanowienie kuratora dla małoletniego w postępowaniu w sprawach nieletnich regulowanym przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (jedn. tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 11 poz. 109  z późn. zm.),
 • sprawach wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz U. Nr 111 poz. 535 z późn. zm.)   – o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką.
 • Sprawach karnych: przestępstw przeciwko rodzinie (niealimentacja, znęcanie się itp.),

Dlaczego My: Metodyka postępowania naszych adwokatów i radców prawnych.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego charakteryzują się bardzo dużym ciężarem emocjonalnym. Klient, który musi uregulować prawnie rożne kwestie związane z najbliższymi mu osobami często jest zdezorientowany i nie orientuje się w prawnych możliwościach. Często trudno jest mu oddzielić emocje od chłodnej oceny własnej lub własnych bliskich sytuacji. Prawnicy z Naszej Kancelarii w pierwszej kolejności pomogą zorientować się w sytuacji prawnej na gruncie prawa rodzinnego. Jeżeli okaże się to konieczne pomagają opracować przedprocesową strategię działania, przygotowują pozwy w postępowaniu rodzinnym, odpowiedzi na pozew i dalsze pisma procesowe, uczestniczą w rozprawach sądowych przed sądem rodzinnym, postępowaniu mediacyjnym i samodzielnie inicjują negocjacje ugodowe czy wreszcie przygotowują środki zaskarżenia od orzeczeń kończących sprawę lub tych, które są wydawane w toku postępowania.

Adwokat potrafi doradzić, jakie dowody należy przedstawić w sądzie, na jakie okoliczności i fakty położyć szczególny nacisk, tak aby wynik sprawy był jak najbardziej zgodny z oczekiwaniami Klienta. Jesteśmy przy tym uczciwi, nie obiecujemy rozwiązań niemożliwych do uzyskania, zwłaszcza iż sąd musi ważyć rację obu stron, a w sytuacji dziecka przede wszystkim kierować się jego interesem, lecz prezentujemy wszystkie zagrożenia i możliwości, tak byście mogli Państwo w pełni świadomie decydować o najważniejszych sprawach związanych z Waszą Rodziną.

Dlatego też jeżeli jesteś z Poznania lub okolic i szukasz Adwokata w Poznaniu do sprawy rodzinnej to Nasza Kancelaria jest na pewno dobrym adresem. Nie zamykamy się przy tym na Klientów z innych miejscowości, co do zasady sprawy prowadzimy na terenie całego Kraju, a także przy współudziale adwokata niemieckiego w Niemczech i adwokata ukraińskiego na Ukrainie.

Przebieg wizyty u adwokata rodzinnego w Poznaniu

Problem prawny, tak jak i problem medyczny w pierwszej kolejności wymaga diagnozy. Podczas pierwszej wizyty Klienta w Kancelarii nasz prawnik szczegółowo zapozna się z sytuacją faktyczną, starając się zebrać jak najwięcej informacji o problemie. w tym celu adwokat wysłucha Klienta i zada szereg pytań mających jak najbardziej precyzyjnie określić problem jego skalę i oczekiwania Klienta.

W dalszym przebiegu porady prawnej z prawa rodzinnego omówi sytuację prawną Klienta, przedstawi optymalne rozwiązania, wskaże na problemy i ryzyka związane z prowadzeniem danej sprawy rodzinnej i zarekomenduje dalszy tok działania.

W sytuacji, gdy adwokat rodzinny przedstawi strategię przedprocesową, czy już procesową, a Klient tę zaakceptuje, to adwokat, radca prawny z Naszej Kancelarii pomoże przeprowadzić wszelkie formalności. W tym zakresie dla naszych Klientów sporządzamy pozwy, wnioski, opinie prawne, umowy i inne potrzebne dokumenty, uczestniczymy również w negocjacjach oraz zapewniamy mediacje. Ponadto reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych we wszystkich instancjach.

O tym jak prowadzi się poszczególne sprawy rodzinne dowiesz się z zakładek poniżej:

Pomoc adwokata w sprawie ROZWÓD i SEPARACJĘ w Poznaniu

Poznań nie jest żadnym wyjątkiem w skali kraju i również w Poznaniu przez rozwód średnio rozpada się co trzecie małżeństwo – 6000 wyroków rozwodowych zapada rocznie przed Sądem Okręgowym w Poznaniu. Co prawda sprawa o rozwód pod kątem prawnym nie jest bardzo skomplikowaną, ale na pewno procesowi rozwodowemu praktycznie w każdym przypadku towarzyszą ogromne emocje i często wzajemne pretensje skłóconych małżonków. Co przedkłada się na sprzeczne wnioski i dążenia stron procesu  Rolą profesjonalnego pełnomocnika, adwokata od sprawy rozwodowej, jest ich kontrolowanie, w trosce o to, aby postępowanie rozwodowe skończyło się możliwie szybko.

Rozwód może przebiec szybko i skończyć się nawet „na pierwszej rozprawie”, jeśli strony zgodnie nie chcą rozstrzygnięcia o winie i prezentują zbliżone stanowisko procesowe. Rolą prawnika rozwodowego jest tylko przekonać sąd ( w Poznaniu jest to Sąd Okręgowy w Poznaniu), iż rozpad małżeństwa (rozumianego jako suma więzi duchowej, gospodarczej oraz fizycznej) nastąpił.

Sytuacja komplikuje się w przypadku, gdy rozwodzący się posiadają małoletnie dzieci. Wówczas w ramach postępowania rozwodowego rozstrzygnięte zostaną także kwestie związane z miejscem zamieszkania dziecka, władzą rodzicielską, alimentami czy kontaktami z dziećmi.

Precyzyjne przygotowanie przez adwokata od rozwodu pozwu czy też odpowiedzi na pozew, z konkretnym wskazaniem żądań, wniosków oraz argumentów stanowi odpowiednią bazę do prowadzenia sprawy o rozwód, w sposób skuteczny i jak najmniej obciążający psychicznie stronę tego postępowania.

Zdarza się jednak, że w wyniku napiętych relacji, strona albo oboje małżonkowie żądają rozwiązania małżeństwa z orzeczeniem o wyłącznej winie współmałżonka. Spośród 6000 spraw o rozwód, które co roku rozpoznaje Sąd Okręgowy w Poznaniu takie orzeczenie zapada aż w ¼ wyroków o rozwód. Chcąc wykazać winę drugiej osoby w rozpadzie pożycia należy pamiętać o tym, że przed sądem trzeba ją udowodnić. Samo przekonanie o winię drugiego małżonka nie jest wystarczające. W tym celu rolą adwokata jest wskazanie szeregu różnych środków dowodowych – świadków, dokumentów czy materiałami od prywatnego detektywa. Co oczywiste przeprowadzenie postępowania rozwodowego z żądaniem orzeczenia o winie jest z bardziej czasochłonne i może prowadzić do ujawnienia intymnych szczegółów związku, czego nie każdy chce.

Klientom, którzy decydują się na taki sposób zakończenia swojego małżeństwa, nasi rodzinni adwokaci i radcowie prawni pomogą opracować strategię procesową dopasowaną do ich indywidualnej sytuacji. Na sukces w postępowaniu rozwodowym składa się m.in. współpraca i wzajemne zaufanie pomiędzy Klientem a jego pełnomocnikiem.

Adwokat w sprawie o ALIMENTY w Poznaniu

Adwokaci i radcowie prawni z naszej Kancelarii posiadają szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych w tym i alimentacyjnych, reprezentując zarówno osoby dochodzące alimentów, jak i pozwane o ich zapłatę. I to zarówno przed Sądami Rodzinnymi w Poznaniu, jak i w Szamotułach, Wrześni, Gnieźnie, Koninie, Jarocinie, Pleszewie, Słupcy i innych wielkopolskich i polskich miastach.  Trzeba pamiętać, że w sprawach o alimenty obowiązuje zasada równej stopy życiowej obu stron. W postępowaniu sądowym rola adwokata, który prowadzi sprawę o alimenty jest wykazanie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentacji i możliwości finansowe zobowiązanego. Wysokość zasądzonych alimentów jest wypadkową tych dwóch składowych.

Nasi prawnicy wiedzą  jak skutecznie walczyć przed sądem rodzinnym o wysokie alimenty dla dziecka, zwłaszcza jak wykazać faktycznie możliwości zarobkowe ojca/matki i potrzeby dziecka. Z drugiej strony posiadamy doświadczenie w obronie pozwanych o alimenty przed sztucznie zawyżonymi kosztami utrzymania  i innymi roszczeniami. Zmiana sytuacji życiowej/majątkowej każdej ze stron stosunku alimentacyjnego może być podstawą do żądania ich obniżenia albo podwyższenia. Należy także pamiętać o możliwości zasądzenia alimentów dla byłego małżonka czy osoby starszej (rodzica). Wiele spraw o alimenty udaje nam się zakończyć ugodą, co pozwala Klientom zaoszczędzić czas, stres i pieniądze.

Adwokat w sprawie Postępowania dotyczącego władzy rodzicielskiej w Poznaniu

Władza rodzicielska to zarówno obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Przysługuje ona co do zasady obojgu rodzicom, aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Niekiedy konieczna jest ingerencja sądu w sposób jej wykonywania, aby chronić dobro dziecka. Nasi adwokaci rodzinni biorą udział w postępowaniu, którego celem jest  ograniczenie władzy rodzicielskiej, jej zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.

Adwokat w sprawie Kontaktów z dziećmi w Poznaniu

Prawo do kontaktu z dzieckiem jest jednym z podstawowych atrybutów rodzicielstwa. Niezależnym od władzy rodzicielskiej. To jednocześnie uprawnienie i obowiązek, które może być realizowane nie tylko w formie osobistych spotkań ale też np. za pomocą różnych środków porozumiewania się na odległość. Do kontaktów z dzieckiem ma prawa nawet rodzic, który jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Z naszego doświadczenia jako adwokatów rodzinnych w Poznaniu wynika, iż kwestia kontaktów z dzieckiem często pozostaje jednym z najsilniejszych pól konfliktu pomiędzy byłymi partnerami, drugą taką są sprawy finansowe. Nasi prawnicy pomagają uregulować kontakty z dzieckiem w sposób zadowalający dla obu stron, także wtedy, gdy jeden z rodziców odmawia prawa do widzeń z dzieckiem albo je utrudnia. Prawnik rodzinny pomoże precyzyjnie sformułować wniosek o uregulowanie kontaktów. Im bardziej szczegółowo i dokładnie przedstawimy swoje oczekiwania i im precyzyjniejsze rozstrzygnięcie zostanie wydane przez sąd, tym większa jest szansa na uniknięcie, a przynajmniej zminimalizowanie nieporozumień i wątpliwości przy realizacji prawa do kontaktów z dzieckiem. Warto pamiętać, że sądowego uregulowania kontaktów z dzieckiem mogą domagać się także dziadkowie.

Adwokat w sprawie o Podział majątku wspólnego w Poznaniu

Podział majątku wspólnego jest z reguły ostatnim elementem, który muszą uregulować byli małżonkowie. Często, mając za sobą negatywne doświadczenia związane z rozwodem, odkładają dokonanie podziału majątku wspólnego w czasie.. Warto jednak uregulować także kwestie majątku wspólnego, aby ostatecznie zamknąć etap życia związany z byłym partnerem. Podział majątku wspólnego nie musi skończyć się w sądzie i oznaczać walki o każdy składnik majątku. Nasi adwokaci z Kancelarii w Poznaniu pomagają przeprowadzić podział majątku w sposób sprawny, z dokonaniem rozliczenia wszelkich nakładów, które będą możliwe. W Kancelarii wypracowywaliśmy już podziały majątków zawierających udziały w spółkach, całe przedsiębiorstwa czy zadłużone nieruchomości.

Dodać należy, iż również majątek zgromadzony przez byłych konkubentów, przeciwnej lub tożsamej płci, może być przyczyna konfliktu przy jego podziale. Tego typu sprawy nasi adwokaci i radcowie prawni również prowadzili.

Adwokat w sprawie Przestępstwa przeciwko rodzinie w Poznaniu

W ostatnim czasie zaostrzone zostały przepisy prawne dotyczące uchylania się od płacenia alimentów – przestępstwo niealimentacji. Powoduje to, że wielu dłużników alimentacyjnych może realnie obawiać się nie tylko komornika, ale również organów ścigania. Obowiązkiem adwokata jest w tym miejscu przypomnieć, iż Przestępstwem jest uchylanie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem lub inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące. Dla osób, które bezskutecznie próbują wyegzekwować alimenty jest to dodatkowo możliwość na zdyscyplinowanie dłużnika alimentacyjnego.

Warto pamiętać, że adwokat może być nie tylko obrońcą w procesie karnym dłużnika alimentacyjnego, ale też może w nim występować jako pełnomocnik osoby pokrzywdzonej. W każdym postępowaniu karnym warto korzystać z profesjonalnej pomocy adwokata już na etapie postępowania przygotowawczego, tak aby adwokat czy radca prawny mógł brać udział we wstępnych czynnościach np. w przesłuchaniu świadków na policji czy w prokuraturze.

Drugą kategorią spraw karnych mających swoje źródło w prawie rodzinnym są przestępstwa związane z znęcaniem się nad członkiem rodzinny. Również tutaj adwokat może pomóc w obronie przed niesłusznymi oskarżeniami albo pomóc w skazaniu rzeczywistego przestępcy.

Adwokat w sprawie o Ustalenie ojcostwa/zaprzeczenie ojcostwa w Poznaniu

W polskim prawie obowiązuje domniemanie ojcostwa męża matki, zgodnie z którym jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, przyjmuje się, że pochodzi ono od męża matki. Często zdarza się sytuacja,  w której zanim zakończy się postępowanie rozwodowe i upłynie wspomniany wyżej okres, kobieta decyduje się urodzić dziecko nowemu partnerowi. Pomimo rozstania byłych małżonków i pewności co do tego, że ojcem dziecka jest obecny partner, w świetle prawa będzie nim jednak były mąż. Uregulowanie takiej sytuacji może nastąpić w drodze sądowego powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Przepisy określają krótkie ramy czasowe na jego wytoczenie, dlatego warto już wcześniej zasięgnąć choćby porady prawnej u adwokata albo radcy prawnego, aby wiedzieć jakie działania podjąć po urodzeniu dziecka.

W naszej praktyce adwokackiej  prowadzimy sprawy o ustalenie ojcostwa, w ramach których regulujemy także kwestie alimentów na dziecko.

Prawo rodzinne ukraińskie oraz sprawy rodzinne w Ukrainie

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie ukraińskiego prawa rodzinnego, w tym prowadzi sprawy administracyjne i sadowe na Ukrainie.

 • rozwód według prawa ukraińskiego w Polsce,
 • rozwód w Ukrainie,
 • o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa według prawa ukraińskiego,
 • o unieważnienie małżeństwa według prawa ukraińskiego,
 • o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa według prawa ukraińskiego,
 • o rozwiązanie przysposobienia według prawa ukraińskiego,
 • sprawy o alimenty według prawa ukraińskiego,
 • podziały majątku wspólnego, w tym podziały z ustaleniem nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków, według prawa ukraińskiego,
 • sprawach dotyczących ojcostwa (ustalenie ojcostwa/zaprzeczenie ojcostwa) według prawa ukraińskiego,
 • uregulowania kontaktów z dzieckiem zarówno na rzecz jednego z rodziców jak i dziadków według prawa ukraińskiego,
 • wszelkich postępowaniach dotyczących władzy rodzicielskiej, w tym w sprawach o jej ograniczenie i pozbawienie według prawa ukraińskiego.

Kancelaria prowadzi także bloga poświęconego prawu rodzinnemu. Zapraszamy do lektury i zachęcamy do pytań i komentowania: Kancelaria Rozwodowa – adwokat, radca prawny Poznań (prawnikodrozwodu.pl)