Pomoc prawna dla Obywateli Ukrainy, Rosji, Białorusi

Strona główna

Pomoc prawna dla Obywateli Ukrainy, Rosji, Białorusi

Kancelaria oferuje swoją pomoc obywatelom Ukrainy, Rosji, Białorusi przebywającym, pracującym lub mieszkającym na terenie Polski. Jak również może być pomocna Polakom i polskim przedsiębiorcom chcącym rozwijać swój biznes na terenie Ukrainy, Rosji i Białorusi, lub w zakresie interpretacji i zastosowania norm prawa ukraińskiego.

W szczególności na pomoc Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych w Poznaniu można liczyć w sprawach:

Odszkodowania za wypadki

Przy okazji pobytu na terenie Polski obywatele Ukrainy, Białorusi i Rosji mogą stać uczestnikami wypadku drogowego czy w pracy, w wyniku którego może dojść do powstania uszczerbku na zdrowiu lub starty w majątku. Analogiczna sytuacja może spotkać naszych obywateli za naszą wschodnią granicą.

Prawo Rodzinne

Coraz szersze kontakty między oboma krajami przekładają się także na zawiązywanie relacji pomiędzy obywatelami polskimi a Ukraińskimi, rosyjskimi i białoruskimi. Na tym tle rodzi się szereg konfliktów, w których optymalnym rozwiązaniu mogą pomóc prawnicy mający rozeznanie w obu systemach prawnych – albowiem przy wielu podobieństwach, systemy prawa polskiego i ukraińskiego, rosyjskiego i białoruskiego różnią się od siebie stopniem ochrony interesów poszczególnych osób, wysokością zasądzanych kwot i szybkością postępowania w poszczególnych sprawach.
Na gruncie prawa rodzinnego na pomoc Kancelarii można liczyć w sprawach o:

 • rozwód
 • alimenty
 • prawo do opieki nad dzieckiem
 • prawo do kontaktów z dzieckiem
 • rodzinne sprawy majątkowe,  ustawowej małżeńskiej

Windykacja i egzekucja

Kancelaria oferuje swoje usługi w zakresie dochodzenia należności od niesumiennych dłużników. Często dłużnik liczy, iż problem związany z koniecznością pokonania bariery prawnej i językowej może odstraszyć wierzyciela od dochodzenia swoich roszczeń. Dlatego też często wystarczającym środkiem do odzyskania swojej wierzytelności jest sięgnięcie po pomoc Kancelarii.

Prawo pracy

Od jakiegoś czasu polski rynek pracy jest otwarty dla pracowników z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Gruzji, Mołdawii. Tym samym uzyskując możliwość legalnego zatrudnienia w Polsce obywatele tych Państw coraz częściej stają się stronami sporów dotyczących nawiązanego stosunku pracy.

Kancelaria w tym zakresie oferuje pomoc w sprawach związanych z:

 • z nawiązaniem stosunku pracy, wyborem najkorzystniejszej formy zatrudnienia,
 • z wypowiedzeniem stosunku pracy, odwołaniem od wypowiedzenia
 • dochodzenia zaległego wynagrodzenia
 • wypadkiem podczas pracy

Prawo Karne

Kancelaria spośród szerokiego spektrum spraw karnych zajmujemy się w szczególności przestępstwami:

 • komunikacyjnymi (wypadek komunikacyjny, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeŸwości lub pod wpływem środka odurzającego etc.)
 • przeciwko życiu i zdrowiu (bójka i pobicie, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu człowieka, aborcja, narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia etc.)
 • przeciwko rodzinie i opiece (przemoc domowa, znęcanie się fizyczne i psychiczne nad członkami rodziny, uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacji);
 • przeciwko wolności (groŸby karalne, szantaż, stalking etc.)
 • przeciwko czci i nietykalności cielesnej (zniesławienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej etc.)
 • przeciwko działalności instytucji państwowych (przekupstwo, płatna protekcja etc.)
 • przeciwko ochronie informacji (bezprawne uzyskanie informacji, niszczenie bądŸ uszkodzenie danych informatycznych, zakłócenia systemów komputerowych etc.);
 • przeciwko wiarygodności dokumentów (fałszerstwo, poświadczenie nieprawdy etc.)
 • przeciwko mieniu (kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwo, oszustwo komputerowe etc.)
 • gospodarczymi (przestępczość „białych kołnierzyków”, oszustwo kredytowe, pokrzywdzenie wierzycieli, przestępstwa związane z prawem upadłościowym etc.)