Zachowek

Strona główna

Zachowek

Bartosz Kowalak- radca prawny. Prowadzi sprawy odszkodowawcze, spadkowe i cywilne.

Zachowek – Prawo Spadkowe

Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy Kancelaria Prawna z siedzibą w Poznaniu specjalizująca się w szeroko pojętym prawie spadkowym, oferuje pomoc adwokata również w zakresie spraw o zachowek.

Wielu Klientów, którzy decydują się na skorzystanie z porady prawnej udzielanej przez naszych adwokatów czy radców prawnych zastanawia się, czy istnieje jakiś sposób na odzyskanie chociażby części majątku, który przypadałby im jako najbliższej rodzinie w przypadku, gdyby ich interesy nie zostały uszczuplone w procesie spadkobrania czy też spadkodawca nie pominąłby ich w testamencie czy dokonując darowizn na rzecz innych osób.

Ustawodawca przewidując możliwość zaistnienia takich sytuacji uznał, że niezależnie od okoliczności, interesy określonego kręgu najbliższych osób spadkodawcy powinny podlegać ochronie.

Dlatego też ustanowiona została instytucja zachowku, nazywana też potocznie przez wiele osób zachówkiem. Istotą zachowku jest więc zapewnienie osobom wskazanym w ustawie, a dokładnie w art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego prawa żądania korzyści pieniężnych ze spadku.

Czy do przeprowadzenia sprawy o zachowek potrzebny jest adwokat lub radca prawny?

Wieloletnie doświadczenie naszych adwokatów oraz radców prawnych w prowadzeniu spraw o zachowek pozwala na stwierdzenie, że sprawy z zakresu prawa spadkowego, a w szczególności te związane z dochodzeniem zachowku od rodziny należą do rodzaju spraw, które dostarczają sporą dawkę emocji oraz niepewności.

Roszczenie o zachowek kierowane jest najczęściej przeciwko rodzeństwu, rodzicom czy rodzeństwu rodziców, a jak wiadomo, w przypadku, gdy sprawa dotyczy majątku, rodzina przestaje być rodziną, a w każdym pobudzają się bojowe nastroje.

Dlatego też, chcąc uzyskać jak najlepszy rezultat prowadzonej sprawy, ważnym jest odgraniczenie emocji od dochodzonych interesów, co pozwoliłoby na znaczne skrócenie postępowania, a także uniknięcie wielu nieprzyjemnych sytuacji.

Mamy świadomość, że w przypadku sporu z rodziną jest to niełatwe, a nawet niemożliwe, Dlatego też, zdaniem naszych specjalistów z zakresu prawa spadkowego, warto skorzystać z oferty pomocy prawnej świadczonej przez adwokata czy radcy prawnego, który dzięki swoim wysokim kwalifikacjom i doświadczeniu, z jednej strony z pełnym zaangażowaniem, ale z drugiej – z jednoczesnym zachowaniem dystansu do sprawy, profesjonalnie zajmie się prowadzeniem sprawy o zachowek. Dzięki temu, Klient będzie miał pewność, że jego sprawa nie przybierze niekorzystnego dla niego obrotu.

Wieli Klientów przychodząc do Kancelarii po poradę prawną, ma świadomość, że poprzez pominięcie w postępowaniu spadkowym zostali rażąco pokrzywdzeni, jednak nie mają pewności, czy mogliby dochodzić swoich praw, a jeżeli mogliby, to w jakiej wysokości.

Mamy świadomość, że zdecydowana większość osób na co dzień nie ma styczności z prawem, dlatego też naszym Klientom oferujemy pomoc przy:

 • ustaleniu możliwości oraz zasadności dochodzenia zachowku od członków rodziny,
 • ustaleniu osób zobowiązanych do zapłaty zachowku,
 • ustaleniu wysokości należnego zachowku.

Po dokonaniu wstępnej analizy, a także po ustaleniu uprawnień do dochodzenia zachowku przez adwokata i radcy prawnego, nasi specjaliści przedstawią możliwość przyszłego działania w celu ochrony interesów Klienta. W przypadku zlecenia naszej Kancelarii prowadzenia sprawy, naszym Klientom zapewniamy:

 • udzielenie profesjonalnej, wyczerpującej porady prawnej w zakresie dochodzenia zachowku,
 • opracowanie strategii związanej z dochodzeniem zachowku,
 • pomoc w ustaleniu składu spadku,
 • pomoc w ustaleniu wartości substratu zachowku,
 • sporządzenie wszelkich pism w sprawie, w szczególności pisma wzywającego do zapłaty zachowku,
 • po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta – prowadzenie negocjacji zmierzających do zawarcia ugody,
 • możliwość sporządzenia ugody w sprawie o zachowek,
 • sporządzenie pozwu o zapłatę zachowku,
 • profesjonalne, kompleksowe reprezentowanie w postępowaniu sądowym dotyczącym zapłaty zachowku.

Nasza Kancelaria oferuje również pomoc w sytuacji, gdy to Klient jest osobą, od której rodzina zażądała zapłaty zachowku. W takiej sytuacji, nasi adwokaci i radcowie prawni oferują:

 • udzielenie porady prawnej w zakresie dochodzonego przez rodzinę zachowku oraz zasadności jego dochodzenia,
 • wspólne ustalenie strategii związanej z obroną przed dochodzonym zachowkiem,
 • pomoc w dokonaniu ustaleń, czy spadkodawca uczynił na rzecz dochodzącego zachowku jakiekolwiek darowizny czy innego przysporzenia, które to mają istotny wpływ na zasadność dochodzenia zachowku.

W przypadku zlecenia naszej Kancelarii obrony w sprawie zachowku, gwarantujemy udzielenie pomocy prawnej na wysokim poziomie, w szczególności polegającej na:

 • sporządzeniu odpowiedzi na wezwanie do zapłaty zachowku,
 • opracowaniu indywidualnej strategii postępowania sądowego w sprawie dotyczącej zapłaty zachowku,
 • przeprowadzeniu negocjacji ugodowych po uprzednim wyrażeniu zgody Klienta,
 • sporządzeniu odpowiedzi na pozew w sprawie o zachowek,
 • kompleksowym, profesjonalnym reprezentowaniu w sprawie związanej z dochodzonym zachowkiem.

Pragniemy zaznaczyć, że powierzając prowadzenie swojej sprawy o zachowek naszej Kancelarii, Klient uzyskuje wsparcie nie tylko jednego adwokata czy radcy prawnego, ale całego zespołu Kancelarii adwokacko – radcowskiej w Poznaniu. Dajemy więc Klientom zapewnienie, że ich sprawa znajdzie się w rękach całej grupy profesjonalistów, którzy podejdą do niej jako prawnicy, nie zapominając przy tym również o empatii oraz ludzkim spojrzeniu na jej charakter.

Ponadto, powierzając naszym adwokatom i radcom prawnym z Poznania prowadzenie sprawy o zachowek oferujemy Tobie:

 • Indywidualną strategię prowadzenia sprawy o zachowek,
 • Opiekę prawną adwokata, radcy prawnego na każdym etapie sprawy o zachowek,
 • Nieograniczony kontakt mailowy,
 • Kontakt osobisty i telefoniczny w trakcie trwania sprawy o zachowek,
 • Pomoc przy zgromadzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów w sprawie o zachowek,
 • Sporządzenie wszystkich niezbędnych pism procesowych przez adwokata lub radcę prawnego,
 • Osobisty udział w negocjacjach,
 • Osobisty udział w posiedzeniach sadowych na rozprawie,
 • Kulturę i empatię.
Bartosz Kowalak i Michalina Koligot

Sprawa o zachowek – kilka cennych wskazówek

Komu przysługuje zachowek, a komu nie?

Osobami uprawnionymi do zachowku zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego są:

 • zstępni spadkodawcy,
 • małżonkowie spadkodawcy,
 • rodzice spadkodawcy.

Za zstępnych spadkodawcy uznaje się natomiast jego dzieci,wnuki czy prawnuki.

Wymienione osoby owszem, są uprawnione do dochodzenia zachowku, jednak o tyle, o ile byliby powołani do spadku z ustawy.

Podsumowując, zachowek przysługuje dzieciom i ich dzieciom, żonie, mężowi i rodzicom o ile byliby powołani do spadku.

Sam fakt znajdowania się w kręgu osób uprawnionych do zachowku nie jest podstawą do dochodzenia zachowku. Prawo do dochodzenia zachowku nie przysługuje jedynie osobom spoza okręgu osób wskazanych przez ustawodawcę, ale także osobom, które:

 • odrzuciły spadek,
 • zostały uznane za niegodne dziedziczenia,
 • zawarły wcześniej umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia,
 • zostały wydziedziczone przez spadkodawcę w testamencie,
 • są małżonkiem, co do którego z uzasadnionych przyczyn spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy.

Istotnym w tym przypadku jest jednak fakt, że wydziedziczenie o ile jest skuteczne wobec danego zstępnego, tak wobec dalszych zstępnych nie jest już ono skuteczne. Dlatego też przykładowo, wydziedziczony syn spadkodawcy nie jest uprawniony do dochodzenia zachowku, ale już dziecko wydziedziczonego, czyli wnuk spadkodawcy pozostaje uprawniony do dochodzenia zachowku. Podobnie jest również w przypadku uznania za niegodnego dziedziczenia. Takie uznanie nie jest równoznaczne do pozbawienia prawa do zachowku całej linii zstępnych.

Kogo uznaje się za zobowiązanego do zapłaty zachowku?

Nasza Kancelaria zajmuje się również reprezentowaniem Klientów, którzy zostali wezwani do zapłaty zachowku. Podejmując się prowadzenia sprawy, jedną z pierwszych czynności, które należy podjąć w sprawie jest ustalenie, czy wezwany do zapłaty zachowku Klient jest tak naprawdę zobowiązany do jego zapłaty.

W tym przypadku odpowiedź na zadane powyżej pytanie jest jednoznaczna. Osobami, od których pominięci spadkobiercy mogą domagać się zapłaty zachowku uznaje się osoby, które nabyły majątek po spadkodawcy w wyniku:

 • dziedziczenia na podstawie sporządzonego przez spadkodawcę testamentu,
 • zapisu windykacyjnego,
 • darowizny uczynionej przez spadkodawcę na ich rzecz.

W jakiej wysokości uprawnionemu przysługuje zachowek?

Ustawodawca dokonał rozróżnienia osób uprawnionych do żądania zapłaty zachowku. Otóż, co do zasady, osobom uprawnionym do żądania zapłaty zachowku należy się ½ wartości udziału spadkowego, który przypadałby im przy dziedziczeniu wynikającemu z ustawy.

Natomiast w przypadku, gdy uprawniony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy lub w chwili śmierci spadkodawcy był jeszcze małoletni, może on domagać się dwóch trzecich wartości udziału spadkowego.

Aby obliczyć wysokość przysługującego zachowku, w pierwszej kolejności należy ustalić udział spadkowy, który to stanowi natomiast podstawę do jego obliczenia. Koniecznym jest więc obliczenie udziału w tzw. substracie zachowku.

Co kryje się pod pojęciem substratu zachowku? Jak go obliczyć?

Cenną wskazówką, na którą to należy zwrócić szczególną uwagę jest fakt, że przy ustalaniu substratu zachowku należy wziąć pod uwagę wszystkich spadkobierców, w tym również tych niegodnych oraz tych, którzy dokonali odrzucenia spadku. Nie liczy się natomiast spadkobierców, którzy zrzekli się dziedziczenia lub też zostali wydziedziczeni na mocy testamentu.

Wracając natomiast do obliczenia substratu zachowku. Obliczając jego wysokość, należy wziąć pod uwagę dwa elementy – aktywa spadkowe, na które składają się: wartość spadku, darowizny doliczane do spadku oraz uczynione zapisy windykacyjne, a także jako drugi element – pasywa spadkowe, czyli długi spadkowe. Substratem jest zatem wartość po dokonaniu prostego matematycznego działania – odjęcia pasywów od aktywów.

Co ważne, należy pamiętać o tym, że do substratu zachowku nie należy doliczać:

 • darowizn dokonanych w czasie, gdy spadkodawca nie miał jeszcze zstępnych, chyba, że darowizna została dokonana nie mniej niż 300 dni przed urodzeniem się dziecka,
 • darowizn dokonanych przed zawarciem małżeństwa (dotyczy to sytuacji przy obliczaniu zachowku należnego małżonkowi),
  drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych,
 • darowizn dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób nie będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku.

Obliczony we wskazany sposób substrat mnoży się przez udział przypadający spadkobiercy przy dziedziczeniu ustawowym, a także przez ułamek – w zależności przez 2/3 lub ½.

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek?

Jak wiadomo, zachowek jest roszczeniem cywilnoprawnym, więc również ulega przedawnieniu. Zgodnie z art. Art. 1007 Kodeksu cywilnego, roszczenie o zachowek ulega przedawnieniu po upływie 5 lat licząc od dnia ogłoszenia testamentu lub otwarcia spadku.

Na jakim obszarze działamy? Adwokat, radca prawny od zachowku Poznań.

Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy Kancelaria Prawna oferuje udzielanie pomocy prawnej, a także reprezentacji sądowej na terenie Poznania, a także poza okręgiem należącym do apelacji poznańskich sądów.

Zachowek Jarocin – adwokat w Jarocinie

Od kilku lat nasza Kancelaria prowadzi także filię w Jarocinie. Tym samym naszym Klientom oferujemy również prowadzenie spraw o zachowek przed sądami leżącymi w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu. Oznacza to, że świadczymy pomoc prawną również dla mieszkańców między innymi Jarocina, Ostrowa, Pleszewa, Gostynia czy Kalisza.

Zachowek Września – prawnik w Wrześni

Od kilku lat nasza Kancelaria prowadzi także filię w Wrześni. Tym samym naszym Klientom oferujemy również prowadzenie spraw o zachowek przed sądami leżącymi w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu i Koninie. Oznacza to, że świadczymy pomoc prawną również dla mieszkańców między innymi Wrześni, Czerniejewa, Strzałkowa, Słupcy, Pyzdr.