Prawo oświatowe

Strona główna

Prawo oświatowe

Prawo oświatowe – Karta nauczyciela – dotacja oświatowa

Kompleksowa pomoc prawna dla organów prowadzących szkoły i przedszkola, nauczycieli i rodziców.

Prawnicy z naszej kancelarii prawnej zajmują się prowadzeniem spraw z wielu gałęzi prawa m.in. prawa cywilnego, prawa karnego, czy prawa gospodarczego. Jednakże od wielu lat specjalizacją kancelarii, którą rozwijamy najintensywniej jest szeroko pojęte prawo oświatowe.

Adwokaci i radcowie prawni z naszej kancelarii udzielają porad prawnych nauczycielom ale i rodzicom uczniów, a także reprezentują wszystkie podmioty funkcjonujące w sferze oświaty tj. organy prowadzące placówki oświatowe, dyrektorów placówek oświatowych, pracowników placówek oświatowych. Szczegółowe informacje w zakresie tematyki udzielanej pomocy prawnej znajdą Państwo w rozwinięciu niniejszej zakładki.

Mimo iż siedzibą kancelarii prawnej jest Poznań to wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, pomoc prawną świadczymy na terenie całej Polski, w różnych formach (również online).

W jaki sposób możemy pomóc

Świadczenie pomocy prawnej dla organów prowadzących placówki oświatowe, nauczycieli, rodziców uczniów i wychowanków  może odbywać się w następujących formach, w zależności od potrzeb Klienta:

 • udzielanie porad prawnych w zakresie prawa oświatowego, karty nauczyciela(w siedzibie Kancelarii, telefonicznie lub online),
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących prawa oświaty,
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej,
 • reprezentacja przed organami samorządu lokalnego,
 • reprezentacja przed sądami : cywilnymi, pracy i administracyjnymi reprezentacja przed podmiotami trzecimi,
 • weryfikacja, analiza i opiniowanie dokumentacji oświatowej,
 • sporządzanie dokumentacji w zakresie prawa oświatowego – statuty, regulaminy,
 • doradztwo prawne podczas postępowań kontrolnych prowadzonych np. pod kątem prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowej,
 • stała obsługa prawna dla organów prowadzących, szkół, przedszkoli.

Wynagrodzenie kancelarii za świadczoną przez adwokatów i radców prawnych pomoc prawną ustalane jest każdorazowo indywidualne. Wysokość wynagrodzenia zależna jest od przedmiotu pomocy prawnej oraz wymaganego nakładu pracy zespołu kancelarii.

Dlaczego Kancelaria Prawa Oświatowego?

Jeżeli Państwo trafiliście na naszą stronę internetową w poszukiwaniu pomocy prawnej dla nauczyciela, odpowiedzi na pytanie dotyczące zasadności zakwestionowania sposobu wydatkowania dotacji oświatowej, w poszukiwaniu eksperta od prawa oświatowego, czy pomocy prawnej na linii sporu dyrektor – organ samorządu terytorialnego, to pewnie się Państwo zorientowaliście, iż pomimo ogromnej liczby prawników, adwokatów, radców prawnych, kancelarii oferujących pomoc prawną, znalezienie specjalisty z prawa oświatowego nie jest łatwe.

Analiza internetowego zakresu usług prawnych oferowanych przez kancelarie adwokackie pozwala ustalić, iż w Polsce ( nie w Poznaniu, czy Warszawie, ale właśnie w Polsce) usługami prawnymi z zakresu prawa w oświacie, karty nauczyciela, ustawy o finansowaniu zadań w oświacie zajmuje się jedynie kilka, kilkanaście kancelarii prawnych. Zważywszy, iż samych nauczycieli w Polsce jest około 700 tysięcy, szkół ponad 26 tysięcy, a uczniów prawie 5 milionów, to ten stan musi z jednej strony dziwić. Z drugiej strony z naszego doświadczenia wynika, iż przepisy regulujące system oświaty charakteryzują się równym stopniem skomplikowania i wielowektorowości jak prawo podatkowe. Są to więc regulacje bardzo szczegółowe, często odwołujące się do rozporządzeń wykonawczych, czy aktów prawa miejscowego, wreszcie są to przepisy, które przynajmniej w ostatnich latach ulegają stałym zmianom. Z całą pewnością w regulacjach prawa oświatowego mogą gubić się specjaliści jakimi są prawnicy, adwokaci, radcowie prawni nie wspominając już o nauczycielach, czy dyrektorach z wieloletnim doświadczeniem w oświacie. Jednocześnie szkoły, przedszkola jako podmioty głównie wchodzące w skład sektora finansów publicznych nie posiadają odrębnego budżetu na stałą obsługę prawną. Mimo iż wielu dyrektorów szkól widziałoby potrzebę posiadania stałej obsługi prawnej, to realia „budżetówki” powodują, iż szkoły z tego typu stałej obsługi prawnej nie korzystają. Tym samym mimo ogromnego potencjału dla obsługi prawnej oświaty w Polsce, prawników czy kancelarii prawnych zajmujących się oświatą można policzyć odwołując się do przysłowiowych palców u ręki.

Jedną z kancelarii, które swoją specjalizację znalazły w zakresie obsługi prawnej systemu oświaty jest nasza Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych w Poznaniu. Prawnicy Kancelarii od wielu lat świadczą stałą pomoc prawną na rzecz jednego z największych podmiotów z rynku edukacyjnego, zarządzającego znaczną liczbą placówek opiekuńczych i edukacyjnych: żłobkami, szkołami, przedszkolami. Tym samym pod naszą opieką prawną bezpośrednio znajduje się kilkadziesiąt placówek oświatowych różnego szczebla (przedszkola, szkoły, żłobki), w tym kilkuset pracowników oświaty i  kilka tysięcy uczniów i przedszkolaków. Jednocześnie praktycznie codziennie udzielamy porad prawnych, lub analizujemy problemy prawne z jakimi zgłaszają się do nas nauczyciele, dyrektorzy placówek czy rodzice uczniów. Reprezentujemy naszych Klientów w sporach pomiędzy organami prowadzącymi placówki oświatowe a organami samorządu terytorialnego w zakresie wykorzystania dotacji oświatowej, spory pracownicze na linii nauczyciel-szkoła, sporządzamy statuty i regulaminy placówek oświatowych, czy prowadzimy również obronę karną w zakresie zarzutów związanych z przestępstwem popełnionym w związku z pełnieniem funkcji nauczyciela, czy organu prowadzącego.

Prawem Oświatowym w Naszej Kancelarii Prawnej zajmują się:

Joanna Jędrzejewska

Radca prawny | Partner Kancelarii

Joanna Jędrzejewska – radca prawny – partner Kancelarii, lider naszego zespołu w zakresie prawa oświatowego, od kilku lat czynie zajmuje się udzielaniem porad prawnych w zakresie uregulowań ustawy o systemie oświaty i karty nauczyciela. Poza prawem oświatowym zajmuje się sprawami dotyczącymi prawa rodzinnego, w tym związanymi z uregulowaniami związanymi z władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi, co silnie przenika się z uprawnieniami i obowiązkami rodziców posyłających swoje dzieci do szkół i przedszkoli. Prowadzi sprawy związane ze statusem prawnym nauczyciela, spory nauczycielskie przed sądami pracy, jak również zajmuje się kwestiami związanymi z prawidłowością wykorzystania dotacji oświatowej, udziałem w postępowaniach kontrolnych w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowej i sporami przed sądami administracyjnymi.

Joanna Janiak

Aplikant radcowski

Joanna Janiak – aplikant radcowski, osoba, która swoją pasję prawniczą odnalazła w pomocy nauczycielom, orientuje się między innymi w zawiłościach udzielania urlopu dla poratowania zdrowia, awansu zawodowego dla nauczycieli, czy kryteriów oceny pracy nauczyciela. Jest autorką licznych artykułów poświęconych prawu oświatowemu i karcie nauczyciela dla branżowych czasopism: Monitor Dyrektora Przedszkola i Monitor Dyrektora Szkoły.

Anna Konrady

Adwokat

Anna Konrady – adwokat,  świadczy pomoc prawną, analizuje umowy, statuty i regulaminy dla organów prowadzących, nauczycieli poszukujących pomocy prawnej i rodziców. Jako adwokat prowadzi sprawy karne związane z naruszeniem prawa przez pracowników oświaty, czy organy prowadzące np. związane z zarzutami wyłudzenia dotacji oświatowej.

Bartosz Kowalak

Radca prawny | Partner Kancelarii

Bartosz Kowalak – radca prawny, partner Kancelarii, zajmuje się stałą obsługą prawną organów prowadzących placówki oświatowe, konsultuje bieżące problemy prawne pojawiające się na co dzień w szkołach i przedszkolach, prowadzi sprawy pracownicze związane z stosunkiem pracy nauczyciela.

Pomoc prawna dla Nauczyciela – Karta nauczyciela

Niewątpliwie grupa zawodowa zrzeszająca w Polsce 700 tys. osób i której funkcjonowanie regulowane jest specyficznymi dla tej grupy regulacjami prawnymi potrzebuje wsparcia prawnego ze strony adwokata czy radcy prawnego specjalizującego się w prawie oświatowym.

W zakresie pomocy prawnej nauczycielom Kancelaria prawna udziela porad w każdej problematycznej sytuacji związanej z ich stosunkiem pracy i statusem w szkole, a które dotyczą w szczególności:

obowiązków nauczyciela, w tym w szczególności dotyczących: zarzutu niewłaściwego wykonywania obowiązków nauczyciela ze strony dyrekcji, rodzica lub ucznia, braku swobody wyboru metod nauczania, nakładania dodatkowych zadań nauczycielowi niewchodzących w zakres jego obowiązków,

oceny pracy nauczyciela, najczęściej dotyczących takich problemów prawnych jak: kryterium oceny pracy nauczyciela, procedury oceny pracy nauczyciela, sporządzania odwołań i wniosków o ponowne ustalenie oceny w procedurze oceny pracy nauczyciela, reprezentacji nauczyciela w sprawie oceny pracy nauczyciela,

czasu pracy nauczyciela, z doświadczenia naszych adwokatów i radców prawnych wynika, iż często nauczyciele lub dyrektorzy placówek potrzebują pomocy prawnej w zakresie: ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin przy dwóch różnych stanowiskach pracy, trybu i warunków obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, rozliczania godzin pracy nauczyciela, zasad przydzielania godzin ponadwymiarowych, godzin doraźnych zastępstw, zasad wyznaczania posiedzeń rady pedagogicznej,

urlopów nauczycieli, porady prawne jakich udzielają nasi adwokaci i radcowie prawni dotyczą w szczególności takich kwestii związanych z urlopem nauczyciela jak: urlopu wypoczynkowego dla nauczyciela zajmującego stanowisko kierownicze, urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela, urlopu uzupełniającego po urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciela, urlopów macierzyńskich, wychowawczych, ojcowskich i rodzicielskich oraz innych przewidzianych w kodeksie pracy, płatnych lub bezpłatnych urlopów szkoleniowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,

awansu zawodowego nauczycieli, gdzie przedmiotem analizy prawnej adwokata lub radcy prawnego jest najczęściej: analiza przesłanek do uzyskania awansu zawodowego, ocena konieczności przerwania, wydłużenia oraz ponownego odbycia stażu, analiza prawidłowości postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego, analiza błędów w akcie nadania stopnia awansu zawodowego, analiza przesłanek do nadania tytułu profesora oświaty,

nawiązania i zmiany stosunku pracy, najczęściej nauczyciele zgłaszają się do adwokata, radcy prawnego z pytaniem o pomoc prawną dotycząca: spełniania warunków do nawiązania stosunku pracy na zasadach Karty Nauczyciela, aktu mianowania, umowy o pracę na czas nieokreślony, na czas określony, na zastępstwo, przekształcania stosunku pracy w związku z awansem zawodowym, przeniesienia do innej placówki, przesłanek do zmniejszenia etatu nauczyciela (ograniczenia zatrudnienia), procedury podjęcia dodatkowej pracy w celu uzupełnienia zatrudnienia,

rozwiązania stosunku pracy: adwokat lub radca prawny z naszej Kancelarii dokonuje oceny przesłanek wypowiedzenia stosunku pracy, reprezentacji nauczyciela, szkoły w sprawach przed sądem pracy związanych ze zwolnieniem z pracy, oceny prawnej wygaśnięcia stosunku pracy z mocy prawa (np. w przypadku skazania wyrokiem karnym za przestępstwo umyślne), oceny przesłanek do uzyskania odprawy w przypadku rozwiązania stosunku pracy,

przejścia w stan nieczynny, nauczyciele lub dyrektorzy szkół zwracają się do adwokata o poradę prawną dotyczącą: spraw związanych z przejściem w stan nieczynny, wypłaty wynagrodzenia lub podjęcia zatrudnienia w czasie stanu nieczynnego, wygaśnięciem stosunku pracy po zakończeniu stanu nieczynnego,

wynagrodzenia nauczyciela, przedmiotem porad prawnych udzielanych przez adwokata lub radcę prawnego są: zasady wpłaty wynagrodzenia nauczycielowi, jego składniki, ocena przesłanek otrzymania przez nauczyciela dodatków do wynagrodzenia (za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy), wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz pracę w godzinach nocnych,

odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela, adwokat i radca prawny udzieli porady prawnej lub przeanalizuje sytuację prawną w zakresie zastosowania: kar dyscyplinarnych wobec nauczyciela, zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela, reprezentowanie w postępowaniu wyjaśniającym i postępowaniu dyscyplinarnym, reprezentacja w postepowaniu i sporządzenia zażalenia na wszczęcie, odmowę wszczęcia, zawieszenie albo umorzenie postępowania dyscyplinarnego, sporządzenia odwołania od orzeczenia komisji dyscyplinarnej, sporządzenia zażalenia na odrzucenie odwołania od orzeczenia komisji dyscyplinarnej, sporządzenie odwołania do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, sporządzenie wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego, wynagrodzenia w okresie zawieszenia wykonywania obowiązków, usunięcia z rejestru danych nauczyciela, którego kara uległa już zatarciu.

uprawnień emerytalnych nauczycieli, nauczyciele szukają pomocy prawnej u adwokata w sprawach związanych z uzyskaniem nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury pomostowej, emerytury z Karty Nauczyciela, emerytury w związku z pracą w trudnych warunkach.

Prawo oświatowe dla rodzica i ucznia

Prawo oświatowe jest konstruowane przede wszystkim z myślą o uczniach w celu zapewnienia dzieciom jak najlepszej edukacji wprowadzającej ich w dorosłe życie. Dlatego też regulacje prawne regulujące system oświaty winny być interpretowane z myślą o dobru dziecka i jego edukacji.

Jednakże nierzadko na linii przedszkole, szkoła – uczeń lub rodzic dochodzi często do konfliktu prawnego, który wymaga oceny prawnej. W tym zakresie nasi adwokaci i radcowie prawni oferują pomoc prawną rodzicom uczniów oraz uczniom pełnoletnim uczęszczającym do placówek i szkół każdego rodzaju.

Najczęściej rodzice i uczniowie korzystają z pomocy prawnej naszej Kancelarii prawnej prawa oświatowego w takich prawnych kwestiach jak:

 • pomoc prawna w rozwiązywaniu sporów powstałych na linii dyrekcja szkoły/przedszkola – rodzice/uczeń,
 • pomoc prawna w rozwiązywaniu sporów powstałych na linii nauczyciele/pracownicy oświaty – rodzice/uczeń,
 • pomoc prawna w rozwiązywaniu sporów na linii rodzice/uczeń – rodzice/uczeń danej placówki oświatowej,
 • sytuacja prawna ucznia w przypadku odmowy przyjęcia ucznia do placówki obwodowej,
 • pomoc prawna w sporządzaniu odwołania od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej, czy w przypadku odroczenia rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego lub przeniesienia ucznia do innej placówki,
 • pomoc prawna w przypadku odmowy udostępnienia prac pisemnych, w tym egzaminów uczniowi bądź jego rodzicowi, sporządzania zastrzeżeń do dyrektora szkoły w przypadku niezgodnego z przepisami ustalenia oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych albo zachowania, nieklasyfikacji ucznia czy odmowy wydania świadectwa szkolnego,
 • dochodzenie odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej placówki w związku z wypadkiem ucznia podczas pobytu w placówce; nasza Kancelaria działa jako kancelaria odszkodowawcza, o czym więcej w zakładce Odszkodowania,
 • uzyskiwania odszkodowania z dobrowolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z wypadkiem ucznia podczas pobytu w placówce: więcej o odszkodowaniach w zakładce Odszkodowania,
 • sporządzania zastrzeżeń do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w przypadku naruszeń przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminów, wniosku o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę unieważnienia egzaminów, zastrzeżeń do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o unieważnieniu egzaminu.
 • pomoc prawna w sytuacji skreślenia ucznia z listy uczniów,
 • pomoc prawna w sytuacji dyskryminacji ucznia, w tym zaniżania ocen lub faworyzacji innych uczniów, naruszania praw mniejszości narodowych i etnicznych,
 • pomoc prawna w przypadku braku realizacji podstawy programowej w placówce, braku zajęć opiekuńczych i wychowawczych, w przypadku konieczności uzyskiwania indywidualnego programu lub toku nauki dla ucznia;
 • pomoc prawna adwokata lub radcy prawnego w sporządzaniu odwołania od orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych do kuratora oświaty,
 • uzyskiwania świadczeń pomocy materialnej, w tym zasiłków szkolnych oraz stypendiów,

Pomoc prawna dla placówek oświatowych (szkoły, przedszkola) i opiekuńczych (żłobki) 

Nasza Kancelaria Prawna – Kancelaria Prawa Oświatowego oferuje kompleksową obsługę prawną na rzecz wszelkich placówek oświatowych i opiekuńczych.

Adwokat, radca prawny, prawnik z Kancelarii oświatowej świadczy pomoc prawną na rzecz:

 • przedszkoli o charakterze publicznym i niepublicznym, na rzecz organów prowadzących placówki przedszkolne w tym także o charakterze: specjalnym, integracyjnym, z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi, a także innym formom wychowania przedszkolnego;
 • szkół podstawowych o charakterze publicznym i niepublicznym (w tym specjalnym, integracyjnym, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego);
 • szkół ponadpodstawowych zarówno o charakterze publicznym jak i niepublicznym;
 • szkół artystycznych i ognisk artystycznych;
 • placówek oświatowo-wychowawczych, schronisk młodzieżowych;
 • placówek kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego, poradni psychologiczno-pedagogicznym, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • placówek doskonalenia nauczycieli;
 • bibliotek pedagogicznych;
 • uczelni wyższych;
 • żłobków i klubów dziecięcych

Kancelaria prawna prawa oświatowego świadczy pomoc prawną na każdym etapie funkcjonowania placówki oświatowej, w szczególności na etapie:

Zakładania placówki oświatowej i jej organizacji, funkcjonowania, likwidacji placówki, w tym Kancelaria prawna oferuje:

 • doradztwo prawne w zakresie zakładania, restrukturyzacji i prowadzenia placówek; zakładanie placówek publicznych i niepublicznych;
 • organizacji placówek publicznych i niepublicznych;
 • sporządzanie i opiniowanie aktu założycielskiego placówki, statutu placówki oraz innych dokumentów wewnętrznych (np. regulaminów, procedur, instrukcji);
 • sporządzanie i weryfikacja umów, porozumień i innych dokumentów prawnych związanych z działalnością placówki oświatowej; sporządzanie arkuszu organizacyjnego placówki;
 • reprezentację przed kuratorium oświaty; sporządzanie zastrzeżeń do zaleceń wynikających z nadzoru pedagogicznego; wykonania decyzji dotyczącej usunięcia uchybień stwierdzonych poprzez nadzór pedagogiczny;
 • wystąpienie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego przez radę pedagogiczną;
 • przekształcenie oddziału przedszkolnego w przedszkole;
 • utworzenie zespołu szkół i wyłączenia z zespołu szkół;
 • zmianę siedziby placówki;
 • zmianę organu prowadzącego placówkę publiczną i niepubliczną;
 • likwidację placówki;
 • reprezentowanie i zastępowanie organu prowadzącego placówkę oświatową w postępowaniach administracyjnych prowadzonych wobec placówek, w tym przed sądami administracyjnymi,
 • windykację należności placówek w związku z ich działalnością np. opłat za korzystanie usług przedszkoli.

Zarządzania kadrą nauczycielską i pracownikami oświaty:

 • nawiązywanie stosunku pracy z nauczycielami na podstawie aktu mianowania lub umowy o pracę; nawiązywanie stosunku pracy z innymi pracownikami placówek;
 • organizowanie konkursu na stanowisko dyrektora, powierzenie stanowiska dyrektora i odwołanie ze stanowisko dyrektora,
 • nadawanie stopni awansu zawodowego nauczycielom;
 • przekształcanie stosunku pracy z nauczycielem;
 • ustalanie wymiaru etatu;
 • sporządzanie umów o pracę i aktów mianowania;
 • przenoszenie nauczyciela na inne stanowisko lub do innej placówki;
 • rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielem i innymi pracownikami placówki; ograniczenie wymiaru zatrudnienia;
 • przenoszenie nauczyciela w stan nieczynny;
 • sporządzenie skargi do rzecznika dyscyplinarnego;
 • sporządzania zażalenia na umorzenie postępowania dyscyplinarnego;
 • sporządzanie zażalenia na postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania dyscyplinarnego;
 • występowanie w obronie nauczyciela, w przypadku naruszenia jego uprawnień przez osoby trzecie;
 • udzielanie urlopów, w tym wypoczynkowego, uzupełniającego i urlopów związanych z rodzicielstwem;
 • udzielanie urlopu dla poratowania zdrowia, w tym sporządzania odwołania od orzeczenia lekarskiego do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy;
 • obniżenie wymiaru zatrudnienia nauczycielowi uprawnionemu do urlopu wychowawczego;

Sprawach związanych bezpośrednio z działalnością szkoły, przedszkola na rzecz uczniów, między innymi:

 • sporządzania dokumentów w procesie rekrutacji uczniów,
 • przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego, w tym powoływania komisji kwalifikacyjnej,
 • odraczanie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,
 • udzielenia i cofnięcia zezwolenia na spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem oraz obowiązku szkolnego poza szkołą,
 • wpływu zmiany obwodu placówek na obowiązek szkolny ucznia będącego w trakcie edukacji,
 • kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • egzekucji obowiązków edukacyjnych,
 • skreślenia ucznia z listy uczniów,
 • przeniesienia ucznia do innej placówki,
 • podjęcia przez szkoły lub przedszkola odpowiednich działań w związku ze złym traktowaniem dziecka przez nauczycieli lub innych uczniów.

Pomoc prawna dla placówek oświatowych (szkoły, przedszkola) i opiekuńczych (żłobki) 

Nasza Kancelaria Prawna – Kancelaria Prawa Oświatowego oferuje kompleksową obsługę prawną na rzecz wszelkich placówek oświatowych i opiekuńczych.

Adwokat, radca prawny, prawnik z Kancelarii oświatowej świadczy pomoc prawną na rzecz:

 • przedszkoli o charakterze publicznym i niepublicznym, na rzecz organów prowadzących placówki przedszkolne w tym także o charakterze: specjalnym, integracyjnym, z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi, a także innym formom wychowania przedszkolnego;
 • szkół podstawowych o charakterze publicznym i niepublicznym (w tym specjalnym, integracyjnym, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego);
 • szkół ponadpodstawowych zarówno o charakterze publicznym jak i niepublicznym;
 • szkół artystycznych i ognisk artystycznych;
 • placówek oświatowo-wychowawczych, schronisk młodzieżowych;
 • placówek kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego, poradni psychologiczno-pedagogicznym, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • placówek doskonalenia nauczycieli;
 • bibliotek pedagogicznych;
 • uczelni wyższych;
 • żłobków i klubów dziecięcych.

Dotacje oświatowe – Subwencja oświatowa

Z doświadczenia prawników naszej kancelarii prawa oświatowego wynika, iż w przypadku organów prowadzących placówki oświatowe utrzymujących się z dotacji oświatowej szczególnie istotnym problemem prawnym jest kwestia prawidłowego wykorzystania dotacji oświatowej. Kancelaria w zakresie weryfikacji prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowej świadczy kompleksową pomoc prawną w kwestiach dotacji i subwencji dla placówek oświatowych publicznych i niepublicznych, w tym:

 • ustalenie wysokości i pozyskiwanie dotacji oświatowej,
 • badanie prawidłowości naliczenia dotacji,
 • reprezentowanie placówek w trakcie postępowania kontrolnego dotyczącego prawidłowości wykorzystania dotacji prowadzonego przez organ dotujący,
 • reprezentowanie placówek w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących roszczeń o wypłatę dotacji w prawidłowej wysokości,
 • reprezentowanie placówek w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypłacania zaniżanych dotacji,
 • reprezentowanie placówek w postępowaniach sądowych i administracyjnych o zwrot dotacji jako pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
 • badanie uchwał organów samorządu terytorialnego dotyczących dotacji oświatowej,
 • ocena prawidłowości pobrania dotacji przez placówkę, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w placówkach niepublicznych w szczególności list obecności z własnoręcznymi, czytelnymi podpisami.
 • ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przez placówkę, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wypłatą wynagrodzenia dla osób pełniących funkcję dyrektora, pokrywaniem bieżących wydatków placówki.

Prawo karne w oświacie – obrona karna nauczyciela

Jak w każdej grupie społecznej również wśród nauczycieli znajdują się osoby, które przy okazji wykonywania obowiązków zawodowych mogą zostać oskarżone o popełnienie przestępstwa związanego ze sprawowaną funkcją.

Z obserwacji adwokatów naszej kancelarii prawnej wynika, iż w szczególności wobec nauczycieli wszczynane są postępowania karne związane ze sferą obyczajowości lub związane z naruszeniem nietykalności cielesnej ucznia.

Z drugiej strony nauczyciele równie często padają ofiarami przestępstw, ich nietykalność cielesna  jest naruszana czy godność osobista znieważana. W tej sytuacji równie często koniecznym okazuje się zaangażowanie adwokata jako pełnomocnika osoby pokrzywdzonej przestępstwem.

Ponadto coraz częściej z obserwacji naszych adwokatów wynika, iż organy prokuratury coraz śmielej stawiają zarzuty organom prowadzącym placówki oświatowe w zakresie wyłudzenia dotacji oświatowej.

Warunki otrzymania tej dotacji oraz cele, na jakie można je wydatkować są określone w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Wydatkowanie dotacji jest przedmiotem okresowych kontroli ze strony ich gestorów. Jeżeli w wyniku kontroli organ dotujący dojdzie do wniosku że dotacje zostały przeznaczone na cele niezgodne z ustawą, bądź ich wydatkowanie było w inny sposób nieprawidłowe, pojawia się obowiązek zwrotu dotacji oświatowej. Sankcja zwrotu dotacji oświatowej może nie być jedynym kłopotem prawnym organu prowadzącego. Niejednokrotnie organy kontrolne decydują się o zawiadomieniu prokuratury o popełnieniu przestępstwa z art. 284 kodeksu karnego, czyli przywłaszczenia mienia powierzonego. Dodatkowo, z uwagi na znaczną sumę dotacji zakwalifikowanej do zwrotu odpowiedzialność karna może być dodatkowo obostrzona z racji treści art. 294 §1 kodeksu karnego. Przepis ten zaostrza odpowiedzialność karną w stosunku do przywłaszczenia mienia znacznej wartości, tj. przewyższającego 200 000 zł.

Adwokaci iż Kancelarii prawnej Prawa oświatowego z racji połączenia specjalizacji jaką jest obsługa oświaty z doświadczeniem w prowadzeniu spraw karnych mogą zaoferować fachową pomoc w prowadzeniu spraw związanych ze zwrotem dotacji oświatowych, zarówno na niwie administracyjnej jak i karnej. Z naszego doświadczenia wynika, iż przepisy statuujące cele i zasady wydawania dotacji, ze względu na istnienie pewnych sytuacji granicznych i związanej z nimi dozy uznaniowości mogą być niewłaściwie interpretowane przez organy kontrolujące i prokuraturę, a sięganie po sankcję karną jest nieuzasadnione i stanowi zbyt daleko idącą represję ze strony Państwa.

Gdzie działamy?

Siedzibą Naszej Kancelarii Prawa oświatowego mieści się Poznaniu, tym samym większość spraw oświatowych prowadzimy w Wielkopolsce, ale w sprawach związanych z prawem oświatowym, kartą nauczyciela, zasadami finansowania oświaty zwracają się do nas organy prowadzące, dyrektorzy szkól i przedszkoli, wreszcie nauczyciele z całej Polski. Wielokrotnie prowadziliśmy już procesy sądowe, czy opiniowaliśmy sytuacje prawne związane z oświatą dla Klientów z Warszawy, Wrocławia, Bydgoszczy, Torunia, Gorzowa, Krakowa, czy Łodzi.

Zwłaszcza, iż w chwili obecnej telefon, internet i e-mail stanowią doskonałe narzędzie do świadczenia pomocy prawnej w zakresie prawa oświatowego poza granicami Poznania.

Jednakże przede wszystkim nasza Kancelaria pomocy prawnej w zakresie prawa oświatowego, zwłaszcza w przypadku prowadzenia postępowań sądowych, udziela w   Poznaniu i takich wielkopolskich miastach jak: Gniezno, Jarocin, Wągrowiec, Śrem, Koło, Ostrów Wielkopolski, Konin, Września, Grodzisk Wielkopolski, Środa Wielkopolska, Nowy Tomyśl, Oborniki, Chodzież, Pila, Złotów, Słupca, Pleszew, Szamotuły, Gostyń, Leszno, Krotoszyn, Kalisz, Kościan, Turek.

Podsumowując, zwróć się do naszej Kancelarii jeśli poszukujesz pomocy w:

 • procesie zakładania szkół i przedszkoli niepublicznych,
 • procesie organizacji i zarządzania placówkami edukacyjnymi,
 • przygotowywaniu wymaganej przez przepisy prawa dokumentacji, takiej jak: statutu szkoły, regulamin przyjęć do szkoły, płatności, rady pedagogicznej, rady rodziców czy regulamin samorządu uczniowskiego,
 • zakresie regulacji wynikających z karty nauczyciela, najczęściej takich jak wypowiedzenia stosunku pracy na podstawie mianowania i umowy o pracę, odprawa, ograniczenie zatrudnienia; także w zagadnieniach związanych z urlopami dla poratowania zdrowia, zasiłkiem na zagospodarowanie, karami dyscyplinarnymi i porządkowymi, a także prawami przysługującymi na podstawie kodeksu pracy.
 • zagadnieniach związanych z piastowaniem stanowiska dyrektora, odwołania ze stanowiska dyrektora,
 • procesie przygotowywania i opiniowania kontraktów, zawieranych przy okazji prowadzonej działalności edukacyjnej,
 • reprezentacji w postępowaniach sądowych i administracyjnych, których stroną jest placówka oświatowa lub jej pracownicy
 • obronie karnej nauczyciela, organu prowadzącego,
 • sprawach związanych z prawem pracy w oświacie, kartą nauczyciela.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony www: prawnikoswiatowy.pl