Prawo pracy

Strona główna

Prawo pracy

Prawo pracy dla Pracownika, Prawo Pracy dla Pracodawcy, Prawo Ubezpieczeń Społecznych, Prawo Pracy w Oświacie, Ukraińskie Prawo Pracy

Regulacje związane z prawem pracy i powiązanych z nim prawem ubezpieczeń społecznych, to normy prawne, z którymi praktycznie każdy, (czy to mieszkaniec Poznania, czy Śremu lub Gniezna) ma do czynienia. A to z prostego powodu, iż każdy w jakimś okresie swojego życia o ile sam nie zatrudnia pracowników, to niewątpliwie świadczy pracę i podlega powszechnemu systemowi ubezpieczeń społecznych.

W zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Nasza Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych w Poznaniu zapewnia pełną, kompleksową pomoc prawną w dziedzinie prawa pracy, a także pomoc prawną w dziedzinie ubezpieczeń społecznych ( ZUS, KRUS).

Z naszego doświadczenia, jako prawników prowadzących sprawy, czy to w imieniu pracodawców, czy reprezentując pracowników lub ubezpieczonych w ZUSie wynika, iż przepisy polskiego prawa pracy charakteryzują się dużym stopniem skomplikowania, które pogłębiane jest poprzez częste zmiany przepisów prawnych.

Tym samym odnalezienie się w gąszczu norm i przepisów, czy też na korytarzach sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych wymaga nie tylko od pracownika, czy ubezpieczonego w ZUSie lub KRUSie, ale nawet od pracodawcy pomocy profesjonalnej pomocy prawnej.

Prawnicy Kancelarii (Adwokaci, Radcowie Prawni) dysponują bogatą wiedzą podbudowaną wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wiedzą zdobytą w ramach obsługi prawnej przedsiębiorców będących pracodawcami jak i Klientów indywidualnych: pracowników i ubezpieczonych.

Wielokrotnie Klienci korzystali z usług adwokata lub radcy prawnego z Naszej Kancelarii w sporze prowadzonym przed sądami powszechnymi (Wydziałami Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) w sprawach o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie umowy o pracę, w sprawach o zapłatę wynagrodzenia za pracę, czy zapłatę za godziny nadliczbowe, o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy, odwołanie o decyzji ZUSu, czy KRUSu. Prawnicy Kancelarii działają także aktywnie na etapie postępowania przedsądowego reprezentując Klientów przed organami administracji państwowej: ZUSem, Państwową Inspekcją Pracy, Urzędem Wojewódzkim.

Chcielibyśmy Państwu przedstawić zakres usług na jakie mogą Państwo liczyć korzystając z pomocy adwokata lub radcy prawnego z Naszej Kancelarii:

Prawo pracy dla pracodawcy

Przedsiębiorcy, Spółki, Firmy zlecając Prawnikom z Naszej Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych w Poznaniu swoja sprawę mogą liczyć na pomoc prawną w zakresie:

 • bieżącego doradztwa prawne w dziedzinie prawa pracy,
 • sporządzenie lub zaopiniowanie dokumentów związanych z stosunkiem pracy nawiązywanym z pracownikami. W szczególności są to:
  • umowa o pracę, w jakiejkolwiek formie przewidzianej normami Kodeksu pracy: umowa o prace na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony, umowa o pracę tymczasową,
  • regulamin pracy,
  • regulamin wynagradzania pracowników,
  • umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy,
  • umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy,
  • umowa o powierzeniu mienia pracownikowi,
  • umowa o odpowiedzialności za mienie powierzone,
  • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, ze skróconym okresem wypowiedzenia, bez wypowiedzenia,
  • wypowiedzenie warunków umowy pracę,
  • wypowiedzenie zmieniające warunki umowy o pracę,
  • w zakresie prawa pracy prawnicy Kancelarii sporządzą opinię prawną.
 • Adwokaci i radcowie prawni mogą wziąć udział w negocjacjach na linii pracodawca pracownik, lub w negocjacjach z związkiem zawodowym lub przedstawicielami pracowników zarówno w sporach indywidualnych, jak i tych o charakterze zbiorowym.
 • Prawnicy Kancelarii doradzą w zakresie takich regulacji Kodeksu pracy i innych ustaw regulujących stosunki pracownicze związane z określeniem:
  • czasu pracy, normy i ogólny wymiar czasu pracy, systemy i rozkłady czasu pracy, system zadaniowego czasu pracy; także w zakresie czasu pracy regulowanego innymi ustawami jak Kodeks pracy, np. czas pracy kierowców,
  • urlopu wypoczynkowego, urlopu bezpłatnego, urlopu szkoleniowego, odwołaniem z urlopu, urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, urlopu wychowawczego, obniżenia wymiaru czasu pracy,
  • funkcjonowaniem związków zawodowych, organizacji pracowników i relacji z tymi organizacjami,
  • treści układu zbiorowego,
  • zachowaniem standardów BHP, konsekwencji wypadków przy pracy; sporządzenia protokołu powypadkowego.

Z uwagi na fakt, iż przepisy prawa w zasadzie zwalniają pracowników z opłat sądowych normą jest, iż spory z pracownikiem trafiają bardzo często do rozpoznania przez Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

W celu obrony interesów pracodawcy adwokaci i radcowie prawni Kancelarii podejmą działania zmierzające do obrony stanowiska pracodawcy w procesie, w tym poprzez ustalenie strategii procesowej oraz ocenę ryzyka związanego z prowadzeniem danego sporu sądowego.

W ramach prowadzonego procesu pracowniczego Nasi Prawnicy pomogą przy zebraniu i zabezpieczeniu niezbędnego materiału dowodowego, niezbędnego dla wykazania racji pracodawcy w sporze przed sądem pracy. Przygotują pozew przeciwko pracownikowi lub w przypadku powództwa pracownika przeciwko pracodawcy odpowiedź na pozew i kolejne pisma procesowe.

Najczęstszymi sporami sadowymi prowadzonymi przez Kancelarię w imieniu pracodawców są te, które dotyczą:

 • ustalenia istnienia stosunku pracy, lub ustalenie treści stosunku pracy,
 • wypowiedzenia umowy o pracę,
 • wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy,
 • rozwiązania umowy o pracę:
 • pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione lub naruszające przepisy o wypowiadaniu umów o pracę,
 • pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
 • pozew o odszkodowanie,
 • pozew o przywrócenie do pracy,
 • odszkodowania w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
 • pozew o zapłatę wynagrodzenia,
 • pozew o zapłatę odprawy,
 • pozew o zapłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
 • pozew o zapłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
 • odszkodowanie za mobbing,
 • odszkodowanie za dyskryminację w pracy,
 • sprostowania świadectwa pracy,
 • sprzeciw od wymierzonej kary porządkowej,
 • pozew o uchylenie kary upomnienia, kary nagany, czy kary pieniężnej;
 • wypadków przy pracy,
 • odszkodowania uzupełniającego za wypadek przy pracy,
 • ustalenie czy dane zdarzenie miało charakter wypadku przy pracy,

Prawo pracy dla Pracownika

Adwokaci i radcowie prawni skupieni w ramach Naszej Kancelarii w Poznaniu wielokrotnie doradzali pracownikom w zakresie regulacji związanych z łączących ich stosunkiem pracy jak i reprezentowali pracowników w sporach sądowych przeciwko pracodawcom przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych.

W zasadzie można wskazać, iż reprezentując pracowników adwokat od prawa pracy prowadzi sprawy związane z prawem pracy opisane już szczegółowo wyżej, tylko reprezentując pracownika, a nie pracodawcę. Dlatego też chcielibyśmy tutaj wskazać jedynie na najpopularniejsze sprawy pracownicze powierzane adwokatowi i radcy prawnemu w zakresie prawa pracy.

W ramach świadczonych przez Nasz Zespół w zakresie prawa pracy dla pracowników świadczymy pomoc prawną polegająca w szczególności na:

 • opiniowaniu treści dokumentów podpisywanych przez pracownika w ramach stosunku pracy: umów o prace, umów dotyczących powierzenia mienia, odpowiedzialności za mienie powierzone,
 • opiniowaniu umów o zakazie konkurencji i t zarówno zakazie konkurencji w okresie trwania stosunku pracy jak i zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy,
 • opiniowaniu umów dotyczących poufności i tajemnicy przedsiębiorstwa oraz roszczeń wynikających z naruszenia tych umów,
 • prowadzeniu spraw o ustalenie stosunku pracy, o nawiązanie stosunku pracy, o dopuszczenie do pracy,
 • sporządzeniu odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy i reprezentowania pracownika w toku sprawy pracowniczej w sądzie,
 • sporządzeniu odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia do sądu pracy i reprezentowania pracownika w toku sprawy sądowej przez adwokata lub radcę prawnego,
 • prowadzeniu spraw związanych z wypowiedzeniem warunków pracy i płacy,
 • kierowaniu pozwu o wypłatę zaległego wynagrodzenia za pracę,
 • sporządzenia pozwu o zapłatę odprawy,
 • prowadzeniu sprawy pracowniczych związanych z przepisami ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • prowadzeniu spraw o mobbing w miejscu pracy,
 • prowadzenia spraw o odszkodowanie za nierówne traktowanie,
 • reprezentacja przed Państwową Inspekcją Pracy i Innymi organami administracji Państwowej.

Prawo Ubezpieczeń Społecznych

Gałęzią prawa, która ściśle jest związana z prawem pracy jest niewątpliwie prawo ubezpieczeń społecznych. Każdy kto miał styczność z organem rentowym, Zus-em, Krusem wie, iż przepisy regulujące kwestie zasiłków, rent, emerytur charakteryzują się równym stopniem skomplikowania jak prawo podatkowe. Dlatego też w razie sporu w zakresie przyznanego świadczenia, jego wysokości, okresów składkowych w zasadzie trudno ubezpieczonemu podjąć równą walkę bez pomocy adwokata, radcy prawnego specjalizującego się w ubezpieczeniach społecznych.

Polski system ubezpieczeń społecznych obejmuje szereg ubezpieczeń socjalnych, takich jak: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe; ubezpieczenie chorobowe i macierzyńskie; ubezpieczenie wypadkowe.

W tym tez zakresie dochodzi najczęściej do sporu na linii ubezpieczony – organ rentowy ( KRUS, ZUS). Co prawda polskie prawo przewiduje, iż praktycznie postepowanie sądowe związane z odwołaniem się od decyzji tych organów nie wiąże się dla odwołującego się z kosztami, a i sam sąd ma pewne obowiązki działania z urzędu, to i tak niejednokrotnie konieczna jest pomoc prawnika w prowadzeniu tego sporu.

Adwokaci i radcowie prawni z naszej Kancelarii świadczą kompleksowe usługi z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych tak dla ubezpieczonych, jak i ubezpieczających w następującym zakresie :

 • bieżącego doradztwa prawnego,
 • sporządzania opinii prawnych oraz informacji prawnych z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych,
 • analizy prawnej danego stanowiska organu rentowego,
 • reprezentacji w sporach z organem rentowym ZUS, KRUS,
 • reprezentacji w sporach sądowych z zakresu ubezpieczeń społecznych przed sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Najczęściej sprawy związane z ubezpieczeniami społecznymi dotyczą:

 • przyznawanych rent i emerytur przez ZUS lub KRUS,
 • sporządzenia odwołania od decyzji organów rentowych i emerytalnych,
 • sporządzenia odwołania od decyzji lekarzy – orzeczników;
 • ustalania prawa do świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • jednorazowego odszkodowania w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi,
 • odszkodowania uzupełniającego od pracodawcy,
 • świadczeń z tytułu ojcostwa lub macierzyństwa.

Prawo Pracy w Oświacie

Szczególne regulacje w zakresie prawa pracy zawierają przepisy regulujące gałąź prawa jaką jest Prawo Oświatowe, w tym w szczególności Ustawa: Karta Nauczyciela.

Karta Nauczyciela zawiera osobne regulacje prawne dotyczące zatrudniania nauczycieli. W związku z tym Kodeks Pracy w odniesieniu do nauczycieli stosowany jest w niewielkim zakresie. Nauczyciele pracują zatem na innych zasadach niż pozostała część społeczeństwa.

Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy Kancelaria Prawna w Poznaniu od wielu lat specjalizuje się w obsłudze podmiotów działających w ramach systemu oświaty, w tym organów prowadzących szkoły przedszkola i inne placówki oświatowe oraz reprezentujemy nauczycieli i pracowników oświaty w sporach z pracodawcami.

Więcej na temat Prawa Oświatowego znajdą Państwo w innej zakładce na Naszej Stronie: Prawo Oświatowe.

W ramach związanych z prawem pracy w Oświacie adwokaci i radcowie prawni z Naszej Kancelarii najczęściej prowadza sprawy związane z:

 • nawiązaniem stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz na czas nieokreślony,
 • nawiązanie stosunku pracy na podstawie aktu mianowania,
 • powierzenia stanowiska dyrektora, przeprowadzenia konkurs na stanowisko dyrektora, odwołania ze stanowiska kierowniczego,
 • wypowiedzeniem stosunku pracy nauczyciela na podstawie aktu mianowania i umowy o pracę, oceny kryteriów doboru do zwolnienia,
 • odprawy przysługującej zwalnianemu nauczycielowi,
 • przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny,
 • ograniczenia zatrudnienia nauczyciela, uzupełnieniem etatu w innej placówce
 • awansem zawodowym nauczycieli,
 • czasem pracy nauczyciela i wyliczeniem wymiaru zatrudnienia, godziny ponadwymiarowymi i doraźnymi zastępstwami,
 • świadczeniami urlopowymi dla nauczyciela,
 • zasiłkiem na zagospodarowanie dla nauczyciela,
 • urlopami wypoczynkowymi w placówkach feryjnych i nieferyjnych,
 • przyznania nauczycielowi urlopu uzupełniającego, macierzyńskiego, wychowawczego,
 • kwestiami związanymi z urlopem dla poratowania zdrowia,
 • w zakresie wymierzanych nauczycielowi kar dyscyplinarnych i porządkowych,
 • prowadzenia postępowania przed komisjami dyscyplinarnym i sądem apelacyjnym,
 • zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela;
 • dochodzenia wypłaty zaległego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia za nadgodziny.

W zakresie prawa pracy w oświacie adwokat, radca prawny przede wszystkim zaopiniuje przedstawiony stan prawny i zaproponuje najlepsze możliwe rozwiązanie w zaistniałej sytuacji. Nasi prawnicy mogą reprezentować strony w negocjacjach pomiędzy nauczycielem a organem prowadzącym lub związkami zawodowymi lub innymi organami.

Adwokaci i radcowie prawni wielokrotnie prowadzili sprawy sądowe związane z stosunkiem pracy nauczyciela przed sądem pracy (Wydział pracy i ubezpieczeń społecznych).

Ukraińskie Prawo Pracy – Prawo Pracy dla Ukraińców i Cudzoziemców

W ramach Naszej Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych w Poznaniu funkcjonuje dział prawa ukraińskiego prowadzony przez adwokat ukraińską Irynę Myzynę, wpisaną na listę adwokatów zagranicznych w Poznaniu oraz Sofię Fedorovą prawnika ukraińskiego.

Mając na uwadze fakt, iż coraz więcej polskich przedsiębiorców zainteresowanych jest rozpoczęciem działalności gospodarczej na terytorium Ukrainy z czym wiąże się konieczność zatrudnienia pracowników w oparciu o normy ukraińskiego prawa pracy Nasza Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie adaptacji polskiego przedsiębiorcy do ukraińskich realiów prawnych.

W ramach usług związanych z ukraińskim prawem pracy Kancelaria przeprowadzi szkolenie w zakresie regulacji ukraińskiego prawa pracy, sporządzi i zaopiniuje dokumentację pracowniczą: umowa o prace, o zakazie konkurencji, regulaminy, Wreszcie reprezentować będzie pracodawcę przed ukraińskimi organami administracji lub przed ukraińskim sadem pracy w razie sporu na linii pracodawca – pracownik.

Jednocześnie Kancelaria prowadzi i pomaga w zakresie regulacji związanych z zatrudnieniem na terytorium Polski pracowników z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, Białorusi, Rosji i innych byłych republik WNP.

W tym zakresie adwokaci i radcowie prawni reprezentują pracodawcę w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na pracę jak i przedłużenie pozwolenia na pracę. Nasi Prawnicy doradzą w sprawach związanych z legalnością pobytu na terenie kraju: zezwolenie na pobyt stały, wizy strefy Schengen. W razie konieczności Kancelaria sporządzi odwołanie od decyzji oraz wniesie skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego.

Z racji ulokowania siedziby Kancelarii w Poznaniu większość spraw prawnicy Kancelarii prowadzą w Wielkopolsce, przed sądami pracy w Poznaniu, Wągrowcu, Grodzisku wielkopolskim, Koninie czy Pile. Jednakże Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw na terytorium całego Kraju oraz także Ukrainy.

Z wyrazami Szacunku

Radca prawny Bartosz Kowalak i Radca Prawny Joanna Jędrzejewska

Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy Kancelaria Prawna w Poznaniu