Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem

Strona główna

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem

Zespół adwokatów i radców prawnych Kancelarii Prawnej Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy z siedzibą w Poznaniu spośród szerokiego zakresu spraw prawa rodzinnego i opiekuńczego, prowadzi również sprawy dotyczące uregulowania władzy rodzicielskiej, a także kontaktów rodziców z dziećmi.

Nasi specjaliści mają świadomość, że z jednej strony podczas prowadzenia tego typu spraw, ważą się losy dzieci, a ich rozstrzygnięcie będzie rzutować na ich przyszłość, a z drugiej, że sprawy dotyczące uregulowania władzy rodzicielskiej, a także kontaktów rodziców z dziećmi, obok spraw o rozwód, separację czy dotyczących ustalania wysokości alimentów, budzą największe emocje. Dlatego też gwarantujemy, że powierzając nam swoją sprawę Klient otrzyma profesjonalną oraz rzetelną pomoc, nie zapominając jednak przy tym o empatii oraz ludzkim spojrzeniu na jej charakter.

W trosce o szczególnie chroniony interes Klientów, nasza kancelaria w zakresie dotyczącym władzy rodzicielskiej  zapewnia kompleksową pomoc prawną w sprawach o:

 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • zawieszenie sprawowania opieki nad dzieckiem,
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej.
 • ustalenia miejsca pobytu dziecka;
 • wydania paszportu lub dokonania innej czynności mającej bezpośredni związek z dzieckiem, w przypadku, gdy jeden z rodziców sprzeciwia się jego wydaniu bądź dokonania czynności.

Natomiast, w zakresie kontaktów rodziców z dziećmi, nasi specjaliści – adwokaci i radcowie prawni oferują pomoc prawną w sprawach dotyczących: 

 • polubownego uregulowania kontaktów rodziców z dzieckiem,
 • uregulowania kontaktów rodziców z dzieckiem w postępowaniu sądowym,
 • zmianę wyroku sądowego, postanowienia sądowego lub ugody sądowej regulujących kontakty z dzieckiek,
 • ograniczenia kontaktów z dzieckiem,
 • zakazu utrzymywania kontaktów z dzieckiem,
 • egzekwowania obowiązków wynikających z ugody zawartej przez rodziców,
 • egzekwowania obowiązków rodziców wynikających z orzeczenia sądowego,
 • dochodzenia pieniężnych należności w przypadku uporczywego uniemożliwiania rodzicowi kontaktu z dzieckiem,
 • dochodzenia pieniężnych należności w przypadku uporczywego nierealizowania przez rodzica orzeczenia sądowego regulującego kontakty z dzieckiem,
 • uregulowania kontaktów dziadków z dzieckiem.

Dlaczego do przeprowadzenia sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej czy też kontaktów z dzieckiem potrzebny jest adwokat lub radca prawny?

Adwokaci i radcowie prawni naszej kancelarii mają świadomość, jak bardzo ważnym elementem rozwoju młodego człowieka jest utrzymywanie dobrych relacji z najbliższymi członkami rodziny, do których to prawidłowego rozwoju wymagany jest osobisty kontakt.

Mając wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu władzy rodzicielskiej i kontaktów rodziców z dziećmi mamy również świadomość jak szczególnie ważny w tego typu sprawach jest żarówo czas jak i szybkość postępowania pełnomocnika, a także jak ważne jest wyegzekwowanie uprawnień.

Dlatego też, przekazując  zespołowi naszej kancelarii prowadzenie sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej czy kontaktów z dzieckiem, Klient otrzymuje pewność, że jego interesy będą profesjonalnie reprezentowane.

Warto zdać sobie sprawę, że sprawy dotyczące dzieci są co do zasady sprawami trudnymi emocjonalnie. Dla większości osób, dobro dziecka jest  najważniejsze, dlatego też w wielu przypadkach górę nad racjonalnym podejściem do sprawy biorą emocje. W konsekwencji może prowadzić to do znacznego wydłużenia postępowania, a także wielu nieprzyjemnych sytuacji, których to jednak można uniknąć. Ponadto, dzieląc się wieloletnim doświadczeniem naszych prawników pragniemy wskazać, że sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi są zazwyczaj postępowaniami o złożonym, wielowątkowym charakterze.

Chcąc uniknąć niekorzystnego obrotu sprawy, warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata czy radcy prawnego.

Pragniemy zaznaczyć, że powierzając prowadzenie swojej sprawy naszej  kancelarii, Klient uzyskuje wsparcie nie jednego adwokata czy radcy prawnego, ale całego zespołu naszej poznańskiej kancelarii. Dajemy więc Klientom zapewnienie, że ich sprawa znajdzie się w rękach całej grupy profesjonalistów.

Powierzając kancelarii prowadzenie sprawy o władzę rodzicielską czy kontakty oferujemy Tobie:

 • Przygotowanie indywidualnej strategii prowadzenia sprawy
 • Opiekę prawną adwokata, radcy prawnego na każdym etapie sprawy,
 • Nieograniczony kontakt mailowy z naszymi specjalistami,
 • Kontakt osobisty i telefoniczny w trakcie trwania sprawy,
 • Adwokat, radca prawny sporządzą wszystkie niezbędne pisma procesowe, ugodę, czy też tzw. plan rodzicielski,
 • Osobisty udział w negocjacjach, których głównym celem jest wypracowanie jak najlepszych rozwiązań dla stron,
 • Osobisty udział w posiedzeniach sądowych,
 • Kulturę i empatię.

Kilka cennych wskazówek dotyczących postępowań z zakresu władzy rodzicielskiej oraz kontaktów rodziców z dziećmi.

W pierwszej kolejności, warto wskazać, że sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów rodziców z dziećmi  mogą stanowić zarówno jeden z elementów spraw o rozwód czy separację, jak i mogą zostać rozpoznawane samoistnie.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że sprawy i stosunki pomiędzy małżonkami / rodzicami oddziałują bezpośrednio na stosunki pomiędzy nimi, a dziećmi oraz często nie jest łatwo je oddzielić. Niemniej jednak, należy pamiętać o tym, że dobro dziecka jest dobrem priorytetowym, dlatego też nie należy przedkładać sporu pomiędzy rodzicami na linię relacji drugi rodzic – dziecko.

Należy również rozgraniczać pojęcia władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, gdyż nie są one tożsamymi pojęciami.

Pod lakonicznym pojęciem władzy rodzicielskiej, kryje się w szczególności obowiązek, ale także i uprawnienie do  sprawowania opieki nad dzieckiem i zarządzanie jego majątkiem (jeżeli takowy posiada). Jednocześnie z władzy rodzicielskiej wynika obowiązek zapewnienia dziecku odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz bytowych, a także troszczenia się o rozwój fizyczny, a także duchowy dziecka. Ponadto na rodzicu spoczywa obowiązek troszczenia się o edukację dziecka, pomocy w rozwijaniu jego pasji i zainteresowań, wychowania dziecka oraz przystosowania go do samodzielnego przyszłego funkcjonowania w społeczeństwie.

Co do zasady, władza ta przysługuje obojgu rodzicom i jest przez nich wykonywana łącznie. Jednak po rozwodzie, władza rodzicielska może zostać powierzona jednemu z rodziców, z ograniczeniem władzy drugiego z rodziców. W przypadku, kiedy rodzicie w trakcie postępowania rozwodowego lub w odrębnym postępowaniu uzgodnią tzw. plan rodzicielski (zwany również planem wychowawczym), w którym w sposób dokładny ustalą sposób dzielenia się obowiązkami oraz prawami związanymi z wychowywaniem dziecka, sąd może postanowić o pozostawieniu władzy rodzicielskiej nad dzieckiem  obojgu rodzicom.

Zdarza się również, że w wyniku swojego postępowania rodzic może zostać pozbawiony władzy rodzicielskiej, o czym niżej.

Kiedy dochodzi do ograniczenia władzy rodzicielskiej?

Sąd orzekając o władzy rodzicielskiej biorąc pod uwagę dobro dziecka może powierzyć jej wykonywanie wyłącznie jednemu z rodziców, ograniczając tym samym władzę rodzicielską do określonych obowiązków oraz uprawnień wobec dziecka drugiemu rodzicowi. W praktyce sąd w orzeczeniu dotyczącym władzy rodzicielskiej może dokonać określonego wyliczenia praw i obowiązków rodzica wobec dziecka. I tak  sąd może przykładowo przyznać uprawnienie rodzica któremu ograniczono władzę rodzicielską do współdecydowania o najistotniejszych kwestiach życia dziecka,  takich jak wybór szkoły, kwestiach dotyczących leczenia czy też wyjazdu za granicę.

Podjęcia decyzji o ograniczeniu władzy rodzicielskiej wobec jednego z rodziców, sąd dokonuje po poddaniu dokładnej analizie zebranego w sprawie materiału dowodowego, a z którego to jasno wynika, z którym rodzicem dziecko ma lepsze relacje oraz który z rodziców zapewni lepsze wychowanie dziecku.

Oczywistym jest zatem, że dobro dziecka jest istotną przesłanką przemawiającą za ograniczeniem władzy rodzicielskiej. Jednak należy przy tym pamiętać, że sądy biorą pod uwagę również inne przyczyny mające szczególny wpływ na dobro dziecka. Sąd może więc ograniczyć władzę rodzicielską w stosunku do jednego rodzica w przypadku, gdy ten przejawiał wobec dziecka negatywne zachowanie. Ponadto przesłanką przemawiającą za ograniczeniem władzy rodzicielskiej może być brak relacji lub osłabienie relacji pomiędzy rodzicami, które mogą utrudniać wspólne wychowywanie dziecka. Oczywistym przecież jest, że wykonywanie władzy rodzicielskiej wiąże się ze współpracą dwojga rodziców, a w przypadku, gdy jeden ze skłóconych rodziców utrudnia, dokucza, czy nie współpracuje z drugim – władza rodzicielska nad ich wspólnym dzieckiem nie może być prawidłowo sprawowana.

Kiedy może dojść do pozbawienia władzy rodzicielskiej?

Sąd opiekuńczy może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej nad dzieckiem w przypadku, kiedy władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka. Istotnym w tym przypadku jest, że sąd właściwy do rozpoznania sprawy może orzec pozbawienie władzy nie tylko wobec obydwojga rodziców, ale także w stosunku do jednego z rodziców.

Co więc kryje się pod pojęciami trwałej przeszkody, nadużywania władzy rodzicielskiej czy też rażącego zaniedbywania obowiązków względem dziecka?

Zacznijmy od pojęcia trwałej przeszkody – jest to przeszkoda, która wyłącza na stałe, na długi czas, możliwość sprawowania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Przykładowo za taką przeszkodę można uznać skazanie rodzica na wieloletnią karę pozbawiania wolności, chorobę psychiczną czy przewlekłą chorobę rodzica.

Za nadużywanie władzy rodzicielskiej uznaje się natomiast nie tylko negatywne zachowanie rodzica w stosunku do dziecka, ale także każde zachowanie wobec drugiego rodzica, czy też innej osoby. Za przykład posłużyć może agresywne zachowanie, groźby kierowane wobec dziecka/ drugiego rodzica/ innej osoby, zakłócanie spokoju domowników, nadużywanie alkoholu. Koniecznym w tym przypadku jest wykazanie, że do sytuacji nadużywania władzy rodzicielskiej ze strony rodzica dochodziło nie jednokrotnie, ale wielokrotnie.

Rażącym zaniedbywaniem obowiązków wobec dziecka jest natomiast zaniedbywanie zarówno poważne jak i te mniejszej wagi, które cechuje się uporczywością, wyrażaniem złej woli, niepoprawnością. Co prawda ustawodawca nie wskazał dokładnego katalogu czynności, które mogłyby zostać uznane za rażące zaniedbywanie obowiązków wobec dziecka, niemniej jednak za takie zachowania można uznać: nieutrzymywanie kontaktu z dzieckiem, nieinteresowanie się jego losem, brak ingerencji w wychowanie czy w proces edukacji dziecka, brak poświęcania czasu na rozwój fizyczny czy duchowy dziecka. Podsumowując, rola rodzica kończy się na figurowaniu imienia i nazwiska rodzica w dokumentach dziecka. Wydając rozstrzygnięcie w przedmiocie pozbawienia władzy rodzicielskiej sądy biorą zatem pod uwagę każdorazowo indywidualną sytuację każdego z dzieci oraz rodziców, w szczególności biorąc pod uwagę, które zachowania mogą mieć negatywny wpływ na wychowanie dziecka.

Kontakty z dzieckiem

Prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje najbliższej rodzinie, w szczególności rodzicom, dziadkom, a także rodzeństwu. Przy czym należy pamiętać, że nie jest to wyłącznie uprawnienie, ale także i obowiązek. Co więcej, nawet w przypadku, gdy wobec rodzica sąd opiekuńczy orzekł ograniczoną władzę rodzicielską bądź też rodzic został jej pozbawiony, to i tak cały czas takiemu rodzicowi przysługuje prawo do kontaktów z dzieckiem.

W jaki sposób ustala się zasady kontaktów z dzieckiem?

Ustalenie kontaktów z dzieckiem może stanowić zarówno część postępowania sądowego o rozwód czy separację, jak i może być rozpoznawane samoistnie podczas odrębnego postępowania przed sądem opiekuńczym.

O ile pozwalają na to relacje pomiędzy rodzicami dziecka, zdaniem naszych specjalistów z zakresu prawa rodzinnego oraz opiekuńczego, najlepszym sposobem na uregulowanie kontaktów z dziećmi jest uprzednie sporządzenie porozumienia, tzw. planu rodzicielskiego. Oczywiście nie jest on obowiązkowym elementem postępowania, niemniej jednak ułatwi on procedowanie w sprawie oraz pozwoli na szybsze zakończenie postępowania. W planie rodzicielskim to rodzice po przeprowadzeniu wspólnych ustaleń, określają w szczegółowy sposób wszystkie kwestie związane ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej oraz sposobem realizacji kontaktów z dzieckiem. Przykładowo, w tego typu porozumieniu można zawrzeć, uregulowania dotyczące spędzania z dzieckiem wakacji/ świąt/ weekendów

Analizując sprawy, w których w ostatnim czasie pełniliśmy rolę pełnomocników, można wyciągnąć wniosek, że wiele rodziców podejmuje decyzję o opiece naprzemiennej nad dzieckiem, co oznacza, że oboje rodzice sprawuje pełną władzę rodzicielską nad dzieckiem najczęściej w systemie – jeden tydzień dziecko przebywa u jednego z rodziców, kolejny tydzień u drugiego. Rodzice decydując się na takie rozwiązanie, kierują się dobrem dziecka, jednak dla nich samych sytuacja ta nie należy do łatwych. Często muszą iść na kompromisy co może doprowadzać do wielu niejasności oraz konfliktów. Aby im zapobiec warto w sposób dokładny określić zasady realizowania kontaktów z dzieckiem, i najważniejsze ich przestrzegać.

Jeżeli nie ma możliwości osiągnięcia porozumienia przez rodziców co do uregulowania kontaktów z dzieckiem należy wszcząć postępowanie w zakresie uregulowania kontaktów z dzieckiem. W tym celu rodzic musi złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, w którym wskaże szczegółowo kiedy – w jaki dni, w jakich godzinach chciałaby spotykać się z dzieckiem oraz gdzie – w miejscu zamieszkania dziecka lub poza tym miejscem. Adwokaci i radcowie prawni z naszej kancelarii pomogą w prawidłowym sformułowaniu takiego wniosku.

Co zrobić w przypadku, gdy jeden z rodziców nie wykonuje bądź utrudnia kontakty z dzieckiem drugiemu rodzicowi?

W pierwszej kolejności warto podjąć próbę polubownego rozwiązania sytuacji. Jeżeli jednak nie jest to możliwe, bądź znacznie utrudnione, należy zwrócić się o pomoc w realizacji praw do sądu. Chcąc jednak wystąpić do sądu, warto posiadać wiarygodne dowody, które potwierdziłyby faktyczne zaniedbywanie obowiązków po stronie drugiego rodzica.

Czy można ograniczyć kontakty z dzieckiem?

Owszem, sąd jest uprawniony do orzeczenia w przedmiocie ograniczenia kontaktów z dzieckiem. Orzeczenie takie może zostać wydane w przypadku wykazania, że kontakty dziecka z drugim rodzicem mogą mu szkodzić. Ograniczenia te mogą polegać na zakazaniu bądź nakazaniu odpowiednich działań. Jako przykład może posłużyć zakaz zabierania dziecka poza jego stałe miejsce pobytu czy też nakaz uczestnictwa osoby trzeciej w czasie spotkań dziecka z rodzicem np. kuratora sądowego.

Czy można zakazać kontaktów rodzica z dzieckiem?

Za przesłankę przesądzającą zakaz kontaktów rodzica z dzieckiem uznaje się poważne zagrożenie dobra dziecka. Dlatego też środek ten stosowany jest naprawdę w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacją.

Nasi adwokaci i radcowie prawni z uwagi na wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego oraz opiekuńczego, nie raz prowadzili sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej jak i kontaktów rodziców z dziećmi, dlatego też zapewniamy pomoc przy przygotowaniu wszelkich pism oraz wniosków w sprawach sądowych. Gwarantujemy również, ze nasi Klienci będą reprezentowani w sposób profesjonalny zarówno podczas negocjacji pomiędzy rodzicami, a także przed sądem. Dlatego też zakładamy sobie za cel wypracowanie jak najlepszych rozwiązań związanych ze sprawowaniem opieki nad dziećmi. A wszystko po to, aby chronić dobro dziecka.

Na jakim obszarze działamy? Władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem Poznań, okolice, ale nie tylko.

Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy Kancelaria Prawna oferuje udzielanie pomocy prawnej, a także reprezentowanie przed sądami wszystkich instancji na terenie Poznania, a także poza okręgiem należącym do apelacji poznańskich sądów.

Władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem Jarocin – adwokat w Jarocinie

Od kilku lat nasza Kancelaria prowadzi także filię w Jarocinie. Tym samym naszym Klientom oferujemy również prowadzenie spraw z zakresu władzy rodzicielskiej oraz kontaktów przed sądami leżącymi w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu. Oznacza to, że świadczymy pomoc prawną również dla mieszkańców między innymi Jarocina, Ostrowa, Pleszewa, Gostynia czy Kalisza.