Ochrona praw dłużników

Strona główna

Ochrona praw dłużników

Prawnicy Kancelarii służą także pomocą prawną dłużników, czy też osobom przeciwko którym skierowano powództwo o zapłatę.

Działania Adwokatów i Radców prawnych w zakresie ochrony praw dłużnika pozwalają na obronę przed niezasadnymi lub przedawnionymi powództwami bądź na gwarantowaniu praw w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego- gdy do akcji wkracza komornik. Pełniąc funkcje pełnomocnika osoby zobowiązanej do zapłaty dbamy także o wynegocjowanie najdogodniejszych warunków spłaty, odroczenia terminu płatności, zmniejszenia wysokości rat, wstrzymania naliczania odsetek, umorzenia zapłaty odsetek a nawet umorzenia części długu. Prawnicy Kancelarii podejmują się zastępstwa w negocjacjach z takimi podmiotami jak banki, czy fundusze sekurytyzacyjne doprowadzając do wynegocjowania korzystnej dla klienta ugody.

W ramach podejmowanych działań ochronnych praw dłużników Kancelaria oferuje następujące działania:

  • prowadzenie negocjacji z wierzycielami, bankami i firmami windykacyjnymi takimi jak fundusze sekurytyzacyjne, podkreślić należy, iż często powództwa, nakazy zapłaty, które otrzymuje dłużnik z Sądu z powództwa wnoszonego przez bank lub fundusz sekurytyzacyjne dotyczą roszczeń, które są przedawnione lub które nie są w sposób należyty wykazane przez powoda w toku postępowania sądowego. Co za tym idzie istnieje spora szansa na całkowite oddalenie takiego powództwa.

  • wnoszenie skarg na czynności komornicze, czy powództw przeciwegzekucyjnych, dłużnik często zapomina lub nie wie, iż także na etapie prowadzonej przez komornika egzekucji jego prawa mogą zostać naruszone, co doprowadzi do większego niż należne obciążenia kosztami postępowania egzekucyjnego lub skierowaniem egzekucji do części majątku, z której egzekucja ta nie powinna byłaby mieć miejsca,
  • wnoszenie sprzeciwów od wyroków zaocznych i nakazów zapłaty oraz wnoszenie zarzutów od nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym,
  • przywróceniem terminu, lub wniesieniem sprzeciwu od nakazu zapłaty na etapie postępowania komorniczego w sytuacji, gdy można wykazać nieprawidłowość doręczenia pozwu, banki i firmy windykacyjne- fundusze sekurytyzacyjne często dochodzą roszczeń sprzed wielu lat, wskazując w pozwie nie właściwy lub nieaktualny adres, dłużnik w takiej sytuacji dopiero na etapie postępowania komorniczego- egzekucyjnego dowiaduje się, iż był wniesiony pozew i wydano przeciwko niemu nakaz zapłaty
  • upadłość konsumencka- w ramach praktyki Kancelarii świadczy także usługi w zakresie przeprowadzenia procedury w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zmiana przepisów prawa upadłościowego, która nastąpiła z końcem 2014 r., umożliwia osobom fizycznym, którym w życiu „powinęła się noga” i które popadły w stan niewypłacalności na ogłoszenie upadłości i zrzucenie z ich barków niemal wszystkich dotychczas ciążących na nich długów. Dotyczy to zwłaszcza takich osób, które wzięły kredyt w frankach, a który to kredyt z uwagi na zmianę kursu waluty często przewyższa wartość posiadanej nieruchomości, czy osób, które z innych przyczyn losowych nie są w stanie spłacać swoich długów.