Cennik usług

Strona główna

Cennik usług

CENNIK USŁUG  KANCELARII PRAWNEJ KOWALAK JĘDRZEJEWSKA W POZNANIU

Z uwagi na fakt, iż każda ze spraw, z którą trafiają do Kancelarii Nasi Klienci jest inna, niniejszy Cennik usług prawniczych pomoże Państwu jedynie zorientować się w zakresie naszej polityki cenowej. Każda sprawa prawna odróżnia się bowiem od pozostałych zupełnie innym stopniem skomplikowania, a co za tym idzie różnym nakładem pracy ze strony prawnika.

Z tego też względu wynagrodzenie Kancelarii za usługi adwokata czy radcy prawnego ustalane jest z każdym z Państwem indywidualnie.

W pierwszej kolejności prawnik, który analizuje Państwa sprawę przeprowadza analizę stanu faktycznego i stanu prawnego oraz wstępnie ocenia zakres niezbędnych czynności do podjęcia oraz komplikacji faktycznych i prawnych, które mogą pojawić się w toku prowadzenia danej sprawy.

Na tej podstawie oceniając nakład pracy kancelarii prawnej, stopień skomplikowania oraz wartość przedmiotu sprawy prawnik proponuje wynagrodzenie za przeprowadzenie danej sprawy.

W umowach z Klientami nasi prawnicy najczęściej stosują następujące sposoby rozliczeń:

Wynagrodzenie ryczałtowe

Rodzaj rozliczenia stosowany najczęściej w umowach z Klientami biznesowymi, którym zależy na stałej obsłudze prawnej, wówczas w zamian za ustalone stałe miesięczne wynagrodzenie Kancelaria świadczy określoną ilość usług prawniczych w danym miesiącu.

Ten sposób ustalania wynagrodzenia funkcjonuje również najczęściej w odniesieniu do Klientów indywidualnych w przypadkach, w których z góry można przewidzieć, jaki będzie nakład pracy prawnika. I tak:

  • pojedyncza porada prawna – od 300 zł netto; Kancelaria w ramach tego wynagrodzenia rezerwuje co najmniej godzinną konsultację poświęconą rozwiązaniu problemu prawnego Klienta,
  • wezwanie do zapłaty – od 250 zł netto,
  • sporządzenie pisma – od 300 zł netto,
  • sporządzenie umowy – od 500 zł netto,
  • analiza umowy – od 250 zł netto,
  • udział prawnika w rozprawie – od 300 zł netto,
  • zakładanie spółek prawa handlowego – od 1.500 zł netto,
  • prowadzenie sprawy sądowej – od 2.000 zł netto,

W dalszej części niniejszego Cennika przedstawimy orientacyjne wynagrodzenie Kancelarii w odniesieniu do Kategorii poszczególnych najczęstszych kategorii spraw.

Co do zasady wynagrodzenie Kancelarii należne jest z góry. Jednakże rozumiejąc problemy Klientów Kancelaria gotowa jest rozłożyć wynagrodzenie na raty lub też poszukać alternatywnego modelu wynagrodzenia.

Wynagrodzenie godzinowe

Stosowane najczęściej jest przy obsłudze przedsiębiorców, którzy nie godzą się na rozliczenie ryczałtowe oraz w sprawach szczególnie skomplikowanych, lub co do których trudno oszacować nakład pracy prawnika. W takich przypadkach stawka godzinowa co do zasady wynosi od 250 zł netto.

Możliwe jest także umówienie się na rozliczenie godzinowe z maksymalnym pułapem wynagrodzenia, tzw. Cap fee, np. stawka godzinowa 250 zł netto, ale nie więcej jak 2500 zł netto.

Wynagrodzenie mieszane

Połączenie wynagrodzenia ryczałtowego z wynagrodzeniem godzinowym. Najczęściej ustalane jest, że do pewnej ilości godzin Klient uiszcza wynagrodzenie ryczałtowe, a po przekroczeniu pewnego ustalonego progu, uiszcza na rzecz Kancelarii wynagrodzenie za każdą rozpoczętą godzinę pracy. Warunki tego rodzaju rozliczenia ustalane są indywidualnie z Klientem.

Wynagrodzenie procentowe – premia od sukcesu (success fee)

Stosowane jako dodatkowe wynagrodzenie Kancelarii głównie w sprawach o zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadki komunikacyjne, wypadki w pracy. Także w sprawach o zapłatę, zapłatę zachowku lub podział majątku wspólnego, dział spadku.

W przypadku zastosowania takiego sposobu rozliczeń, wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego z Kancelarii obliczane jest od każdej kwoty uzyskanej przez Klienta od osób odpowiedzialnych za zdarzenie wywołujące szkodę, od osoby obowiązanej do zapłaty.

Wynagrodzenie Kancelarii w odniesieniu do poszczególnych Kategorii spraw.

Sprawy sądowe o zapłatę

W przypadku prowadzenia spraw sądowych, honorarium adwokata, radcy prawnego może być obliczone w oparciu o stawki wskazane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie bądź w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radcy prawnego. Stawki te nie mają charakteru wiążącego, stanowią jedynie wskazanie dla sądu jaki ryczałtowy zwrot kosztów należy się stronie wygrywającej przy wydanym wyroku, postanowieniu. Przy czym każdy z Klientów powinien pamiętać, że niezależnie od wysokości wynagrodzenia uiszczonego na rzecz reprezentującego go adwokata bądź radcy prawnego, w przypadku pomyślnego zakończenia procesu sądowego, otrzyma zwrot kosztów zastępstwa procesowego stosownie do wysokości stawek określonych w wymienionych rozporządzeniach.

Przykładowe orientacyjne wynagrodzenie w poszczególnych kategoriach spraw:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWIE OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ADWOKACKIE

2.  Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
1)   do 500 zł – 90 zł;
2)   powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
3)   powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
4)   powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
5)   powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
6)   powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
7)   powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
8)   powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
9)   powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Sprawy rodzinne

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy o Rozwód/Separację: Najczęściej wynagrodzenie Kancelarii waha się pomiędzy 3.000 zł przy nieskomplikowanym rozwodzie ( bez konfliktu o dzieci, ustalania winy, alimentów) do większych kwot przy bardziej skomplikowanym stanie faktycznym, zwłaszcza przy pełnym konflikcie: gdy przedmiotem rozwodu jest ustalenie winy, alimentów na małżonka, alimentów na dzieci, kontaktów z dziećmi, władzy rodzicielskiej.

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy o alimenty: od 2.500 zł.

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy związanej z ustaleniem kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej, uprowadzenia dziecka: z doświadczenia prawników naszej Kancelarii wynika, iż są to sprawy najtrudniejsze, często bardzo skomplikowane i o dużym stopniu emocji, przewyższającym nawet sprawy o rozwód z ustaleniem winy: od 3.000 zł do wielokrotności tej kwoty przy sprawach najbardziej skomplikowanych.

Sprawy spadkowe

Sprawy o zachowek. Najczęściej sprawa o zachowek wyraża się w określonej kwocie pieniężnej, dlatego tez wyjściowym wynagrodzeniem jest to wskazane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, przy czym Kancelaria w przypadku tych spraw może także umówić się na wynagrodzenie mieszane, gdzie jego elementem może być premia od sukcesu w postaci zasądzonego roszczenia.

Dział spadku, wynagrodzenie zależne tu jest najczęściej od wartości spadku, zgłaszanych roszczeń ubocznych, jak o nakłady, najczęściej wynagrodzenie wynosi tu od 3.000 zł przy relatywnie nieskomplikowanym stanie faktycznym przy czym również w tym wypadku Kancelaria jest otwarta na wynagrodzenie mieszane, gdzie jego elementem jest premia od sukcesu.

Stwierdzenie nabycia spadku, uzyskanie zgody sadu rodzinnego na odrzucenie spadku: od 2.000 zł.

Sprawy związane z podważeniem testamentu, podważeniem umowy darowizny, dożywocia: od 3.000 zł, tutaj także Kancelaria widzi możliwość ustalenia wynagrodzenia w oparciu o premię od sukcesu.

Sprawy karne: Przestępstwa i wykroczenia

Sprawy karne są bardzo różne, od spraw relatywnie mało skomplikowanych, sprowadzających się do jednego zdarzenia (kradzież, jazda po pijanemu, bójka) do spraw prowadzonych przeciwko osobom oskarżonym o wyłudzenia w ramach zorganizowanego procederu. Dlatego też jedna sprawa może trwać rok i sprowadzić się do jednej, dwóch rozpraw, gdy druga zajmie organom ścigania kilka lat i wiąże się z koniecznością wielokrotnego wyznaczenia rozprawy i przebrnięcia przez kilometry zgromadzonych dokumentów. Dlatego tez wynagrodzenie w sprawach karnych zwykle zamyka się w przedziale od 3.000 zł za sprawę typowa, do znacznie większych kwot przy sprawach szczególnie skomplikowanych lub o dużym ciężarze gatunkowym.

Sprawy odszkodowawcze

W tego typu sprawach Kancelaria działa najczęściej w oparciu o dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od sukcesu. Niekiedy jednak w zależności od skomplikowania sprawy, wysokości dochodzonej kwoty, czy innych czynników mogą być to wartości mniejsze lub większe.

Poniżej prezentujemy Państwu pełny tekst Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek minimalnych za czynności adwokackie. Przy czym tak jak wskazaliśmy wyżej nie są to stawki urzędowe, ale stawki w oparciu, o które sąd zasądza zwrot kosztów adwokata stronie wygrywającej daną sprawę sadową.

Poniżej prezentujemy Państwu pełny tekst Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek minimalnych za czynności adwokackie. Przy czym tak jak wskazaliśmy wyżej nie są to stawki urzędowe, ale stawki w oparciu, o które sąd zasądza zwrot kosztów adwokata stronie wygrywającej daną sprawę sadową.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie

z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800)

(zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1797, Dz.U. z 2016 r. poz. 1668)

Na podstawie art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

§ 1 Rozporządzenie określa:

1) stawki minimalne opłat za czynności adwokackie, zwane dalej „stawkami minimalnymi”;

2) wysokość opłat za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości, zwanych dalej „opłatami”.

Rozdział 2. Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych.

§ 2 2) Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 90 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;

7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;

8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;

9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

§ 3 3)

1. W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 60 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;

7) powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

2. W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów opłatę ustala się na zasadach ogólnych.

§ 4

1. Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o:

1) 4) rozwód i unieważnienie małżeństwa – 720 zł;

2) 5) stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – 720 zł;

3) przysposobienie – 360 zł;

4) pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka – 240 zł;

5) ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia – 480 zł;

6) rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym – 480 zł;

7) ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami – 720 zł;

8) podział majątku wspólnego między małżonkami – stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału, a w przypadku zgodnego wniosku małżonków – 50% tej stawki;

9) alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka – 120 zł.

2. Stawki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują również wynagrodzenie od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie, z wyjątkiem roszczeń przewidzianych w art. 58 § 2 i 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 583, z późn. zm.6) ), od których pobiera się także wynagrodzenie określone w ust. 1.

3. Stawki określone w ust. 1 pkt 5 obejmują w sprawach o ustalenie ojcostwa również roszczenia majątkowe strony powodowej.

4. Stawki, o których mowa w ust. 1 pkt 9, ustala się od wartości przedmiotu sprawy, jeżeli obowiązek zwrotu kosztów obciąża osobę zobowiązaną do alimentów lub małżonka, którego wynagrodzenie za pracę ma być wypłacone do rąk drugiego współmałżonka.

§ 5 Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu własności, innych praw rzeczowych i prawa o księgach wieczystych:

1) o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości – 50% stawki obliczonej na podstawie § 2;

2) o rozgraniczenie – 720 zł;

3) dotyczących służebności – 480 zł;

4) o naruszenie posiadania – 320 zł;

5) o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów – 240 zł;

6) o zniesienie współwłasności – stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego przez adwokata, a w przypadku zgodnego wniosku uczestników – 50% tej stawki;

7) związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną – 480 zł;

8) o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym – 50% stawki obliczonej na podstawie § 2 od wartości prawa dotkniętego niezgodnością.

§ 6 Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego o:

1) zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych – 120 zł;

2) stwierdzenie nabycia spadku – 120 zł, a jeżeli przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu – 720 zł;

3) dział spadku – stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez adwokata, a w razie działu na zgodny wniosek uczestników postępowania – 50% tej stawki.

§ 7 Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw o:

1) 7) opróżnienie lokalu mieszkalnego – 240 zł;

2) wydanie nieruchomości rolnej – 720 zł;

3) wydanie innej nieruchomości i opróżnienie lokalu użytkowego – stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości sześciomiesięcznego czynszu.

§ 8

1. Stawki minimalne wynoszą w sprawach:

1) o uchylenie uchwały organu spółdzielni – 360 zł;

2) 8) o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich – 720 zł;

3) z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie – 240 zł;

4) o uchylenie wyroku sądu polubownego – 2400 zł;

5) z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego – 3600 zł;

6) o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego – 480 zł;

7) egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości – 50% stawki obliczonej na podstawie § 2, a przy egzekucji innego rodzaju – 25% tej stawki;

8) 9) ze skargi na czynności komornika – 80 zł;

9) o wyjawienie majątku – 120 zł;

10) rejestracji spółki – 2400 zł, a w przypadku rejestracji spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym – 1200 zł;

11) rejestracji spółdzielni – 2400 zł;

12) innych rejestracji – 1200 zł;

13) 10) zmiany w rejestrze – 720 zł, a w przypadku zmiany w rejestrze przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym – 360 zł;

14) o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności – 120 zł;

15) o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu – 120 zł;

16) o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa – 120 zł;

17) o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego – 960 zł;

18) o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1200 zł;

19) o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1680 zł;

20) o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego – 1440 zł;

21) o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1680 zł;

22) o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy – 1080 zł;

23) o wyłączenie wspólnika – 1080 zł;

24) o rozwiązanie spółki kapitałowej – 1080 zł;

25) o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej – 300 zł;

26) o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania – 240 zł;

27) o ubezwłasnowolnienie – 480 zł;

28) o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego – 360 zł.

2. Stawki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 19, nie obejmują opłat od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie.

§ 9

1. Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa pracy o:

1) 11) nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy – 180 zł;

2) wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż wymienione w pkt 4 – 75% stawki obliczonej na podstawie § 2 od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy;

3) inne roszczenia niemajątkowe – 120 zł;

4) ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty – 240 zł;

5) świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – 50% stawki obliczonej na podstawie § 2 od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy.

2.12) Stawki minimalne wynoszą 180 zł w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego oraz w sprawach dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym.

§ 10

1. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym:

1) przed sądem okręgowym – 50% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;

2) przed sądem apelacyjnym – 75% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.

2. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw w postępowaniu zażaleniowym:

1) przed sądem okręgowym – 25% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 50% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;

2) przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym – 50% stawki minimalnej, a jeżeli w poprzedniej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.

3. Do ustalenia stawek minimalnych za prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy przed sądem apelacyjnym stosuje się § 9.

4. Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu kasacyjnym:

1) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym – 75% stawki minimalnej, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;

2) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej – 50% stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;

3) za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym – 50% stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat, nie sporządzał i nie wniósł skargi kasacyjnej – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.

5. Stawki minimalne w postępowaniu w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wynoszą:

1) za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym – 75% stawki minimalnej, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem – 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;

2) za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – 50% stawki minimalnej, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;

3) za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym – 50% stawki minimalnej, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem, nie sporządzał i nie wniósł skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.

6. Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym:

1) 13) za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie – 960 zł;

2) 14) za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi – 480 zł.

Rozdział 3. Stawki minimalne w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia.

§ 11

1. Stawki minimalne wynoszą w sprawie objętej:

1) dochodzeniem – 360 zł;

2) śledztwem – 600 zł;

3) czynnościami wyjaśniającymi w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 180 zł.

2. Stawki minimalne za obronę wynoszą:

1) przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym – 720 zł;

2) przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 360 zł;

3) przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym – 840 zł;

4) przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją – 840 zł;

5) przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym – 1200 zł;

6) przed Sądem Najwyższym – 1200 zł.

3. Stawki minimalne wynoszą za sporządzenie i wniesienie kasacji w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał:

1) sąd rejonowy lub wojskowy sąd garnizonowy – 720 zł;

2) sąd okręgowy lub wojskowy sąd okręgowy – 1200 zł.

4. Stawki minimalne wynoszą:

1) za czynności w sprawie o wznowienie postępowania oraz w sprawie o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego – 720 zł;

2) za sporządzenie opinii o braku podstaw wniosku o wznowienie postępowania, za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia kasacji oraz braku podstaw do stwierdzenia nieważności orzeczenia w postępowaniu karnym – 720 zł;

3) za sporządzenie środka odwoławczego w przypadku, gdy sporządzający nie występuje przed sądem – 720 zł.

5. Stawki minimalne wynoszą za obronę w sprawach o wydanie wyroku łącznego – 240 zł.

6. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie, w tym spraw wynikających z przepisów o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego – 240 zł.

7. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do opłat za czynności w postępowaniu karnym i odpowiednio w postępowaniu w sprawach o wykroczenia pełnomocnika powoda cywilnego, pełnomocnika pokrzywdzonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.

§ 12

1. Stawki minimalne wynoszą za dokonanie określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego – 25% stawki minimalnej przewidzianej za obronę w sprawie, w której ta czynność ma być dokonana.

2. Stawki minimalne wynoszą za udział w posiedzeniu sądu dotyczącym przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania oraz rozpoznania zażalenia na zastosowanie lub przedłużenie tego środka zapobiegawczego – 50% stawki minimalnej.

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do opłat za dokonanie określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego przez pełnomocnika powoda cywilnego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.

4. W przypadkach określonych w ust. 1-3 suma opłat za obronę lub reprezentowanie jednej osoby przez tego samego adwokata nie może przekroczyć stawki minimalnej.

§ 13 Stawki minimalne wynoszą za obronę przed sądem w postępowaniu wykonawczym:

1) w sprawie o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary – 360 zł;

2) w sprawie o wykonanie warunkowo zawieszonej kary – 360 zł;

3) w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia – 240 zł;

4) za czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpieczających – 240 zł;

5) za prowadzenie sprawy o zatarcie skazania lub ukarania – 240 zł;

6) za prowadzenie sprawy o ułaskawienie – 480 zł;

7) za pozostałe czynności w postępowaniu wykonawczym – 480 zł.

Rozdział 4. Stawki minimalne w innych sprawach.

§ 14

1. Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

1) w pierwszej instancji:

a) w sprawie, której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna – stawkę obliczoną na podstawie § 2,

b) za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego – 1200 zł,

c) w innej sprawie – 480 zł;

2) w drugiej instancji:

a) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – 75% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 100% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł,

b) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej – 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji – 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł,

c) za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat, nie sporządził i nie wniósł kasacji – 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł,

d) w postępowaniu zażaleniowym – 240 zł.

2. Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie – sądem ochrony konkurencji i konsumentów w sprawach:

1) 15) z zakresu ochrony konkurencji – 720 zł;

2) o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone – 120 zł;

3) 16) z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji lub transportu kolejowego – 720 zł.

3. Za prowadzenie sprawy w postępowaniu ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym oraz do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej lub innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego stawka minimalna wynosi 240 zł.

Rozdział 5. Wysokość opłat za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości.

§ 15

1. Opłaty stanowiące podstawę zasądzania kosztów zastępstwa prawnego i kosztów adwokackich ustala się z uwzględnieniem stawek minimalnych określonych w rozdziałach 2-4.

2. Opłatę w sprawach niewymagających przeprowadzenia rozprawy ustala się w wysokości równej stawce minimalnej.

3. Opłatę w sprawach wymagających przeprowadzenia rozprawy ustala się w wysokości przewyższającej stawkę minimalną, która nie może przekroczyć sześciokrotności tej stawki, ani wartości przedmiotu sprawy, jeśli uzasadnia to:

1) niezbędny nakład pracy adwokata, w szczególności poświęcony czas na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczba stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjęte w sprawie, w tym czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu;

2) wartość przedmiotu sprawy;

3) wkład pracy adwokata w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie;

4) rodzaj i zawiłość sprawy, w szczególności tryb i czas prowadzenia sprawy, obszerność zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów, o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności.

§ 16 Wniosek o zasądzenie kosztów zastępstwa prawnego i kosztów adwokackich może zawierać oświadczenie o wysokości kosztów obciążających stronę z tytułu wynagrodzenia adwokata. W braku takiego oświadczenia, opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej stawce minimalnej, chyba że okoliczności określone w § 15 ust. 3 przemawiają za innym jej ustaleniem.

§ 17 W sprawach, o których mowa w § 11-13:

1) w których rozprawa trwa dłużej niż jeden dzień, stawka minimalna ulega podwyższeniu za każdy następny dzień o 20%;

2) za obronę lub reprezentowanie w tym samym postępowaniu kilku osób pobiera się opłatę od każdej z tych osób.

§ 18

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza gdy przemawia za tym sytuacja materialna lub rodzinna klienta albo rodzaj sprawy, adwokat może ustalić opłatę niższą niż stawka minimalna albo zrezygnować z opłaty w całości.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, sąd, na wniosek adwokata, zasądza koszty zastępstwa w wysokości ustalonej przez adwokata.

§ 19 W razie zmiany w toku postępowania wartości stanowiącej podstawę obliczenia opłat, bierze się pod uwagę wartość zmienioną, poczynając od następnej instancji.

§ 20 Wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się, przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju.

Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe.

§ 21 Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.

§ 22 Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. z 2013 r. poz. 461 oraz z 2015 r. poz. 616 i 1079).

§ 23 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.