Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji dyscyplinarnej do sądu apelacyjnego.

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

3 lipca 2017

Nauczyciel, który został ukarany dyscyplinarnie przez dwie instancje komisji dyscyplinarnych, ma jeszcze możliwość złożenia odwołania do sądu apelacyjnego.

Obecnie, zgodnie z art. 85m Karty Nauczyciela Od prawomocnego orzeczenia odwoławczej komisji dyscyplinarnej rzecznikowi dyscyplinarnemu i obwinionemu lub jego obrońcy przysługuje odwołanie do sądu apelacyjnego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem odwoławczej komisji dyscyplinarnej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. 2.  Do rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji. Od orzeczenia sądu apelacyjnego nie służy skarga kasacyjna.

Powierzenie kontroli nad orzecznictwem w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli sądom pracy i ubezpieczeń społecznych związane jest z tym, że są to sprawy wywodzące się z szeroko rozumianego zakresu prawa pracy. Jeśli zatem odwoławcza komisja dyscyplinarna wydała orzeczenie, z którym nauczyciel się nie zgadza, należy poczekać na doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem i następnie wnieść we właściwym trybie (tj. kierując pismo do sądu apelacyjnego, ale przesyłając je do komisji odwoławczej) odwołanie.

Powinno ono zawierać zarzuty tj. należy w nim sprecyzować dlaczego uważamy rozstrzygnięcie komisji za błędne. Zarzuty mogą dotyczyć błędów proceduralnych np. niewłaściwej oceny dowodów, pominięciu niektórych z nich, naruszenia prawa materialnego np. nieuwzględnienia przedawnienia karalności oraz błędów w ustaleniu stanu faktycznego sprawy.