KODEKS RODZINNY UKRAINY – wersja polska art. 92 do 103 MAŁŻEŃSKA UMOWA MAJĄTKOWA – prawo ukraińskie

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

8 października 2018

Nie ulega wątpliwości, iż masowa emigracja obywateli Ukrainy do Polski wiąże się także z nowymi problemami prawnymi w stosowaniu prawa. Przede wszystkim z koniecznością stosowania przez polskie sądy i na terytorium Polski  przepisów Republiki Ukrainy  do stosunków rodzinnych obywateli Ukrainy.

Dlatego też chcielibyśmy przybliżyć regulacje ukraińskiego prawa rodzinnego, gdyż przepisy te w wersji polskiej w zasadzie nie są w żaden sposób dostępne w Polsce.

Nadmienić przy tym trzeba, iż tłumaczenie to ma charakter autorski ( wykonane przy współpracy prawników, adwokatów ukraińskich jak i polskich), co po pierwsze oznacza, iż nie stanowi ono samo w sobie wiążącej normy prawnej- ta jest tekst w języku ukraińskim, a po drugie stanowi przedmiot prawa autorskich Kancelarii Adwokacko Radcowskiej Kacprzak Kowalak w Poznaniu.  Tak więc drogi czytelniku jeżeli chcesz wykorzystać niniejsze tłumaczenie, je powielić musiałbyś uzyskać naszą zgodę.

W niniejszym wpisie prezentujemy jedynie część regulacji ukraińskiego Kodeksu rodzinnego, dalsze tłumaczenia znajda się także na stronach niniejszego bloga.

 

KODEKS RODZINNY UKRAINY

(Najwyższa Rada Ukrainy (NRU), 2002, nr 21-22, s. 135,

na dzień 02.02.2018 r.)

 

Dział 10

MAŁŻEŃSKA UMOWA MAJĄTKOWA (INTERCYZA)

 

Artykuł 92. Prawo do zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej

 

 1. Małżeńska umowa majątkowa może być zawarta przez osoby, które złożyły wniosek o rejestrację małżeństwa, a także małżonków.
 2. Do zawarcia umowy małżeńskiej przed rejestracją małżeństwa, jeżeli stroną jest niepełnoletnia osoba, potrzebna jest pisemna zgoda rodziców lub opiekuna, potwierdzona przez notariusza.

 

Artykuł 93. Zakres małżeńskiej umowy majątkowej

 

 1. Małżeńska umowa majątkowa reguluje stosunki majątkowe między małżonkami, określa ich prawa majątkowe i obowiązki.
 2. Małżeńską umowę majątkową mogą być określone majątkowe prawa i obowiązki małżonków jako rodziców.
 3. Małżeńska umowa majątkowa nie może regulować relacji osobistych małżonków, a także osobistych relacji między nimi i dziećmi.
 4. Małżeńska umowa majątkowa nie może zmniejszyć ilości praw dziecka, które są regulowane w niniejszym Kodeksie, a także stawiać jednego z małżonków w bardzo niekorzystnej (niewygodnej) sytuacji materialnej.
 5. W ramach umowy małżeńskiej nie mogą zostać przeniesione na własność drugiego z małżonków nieruchomości i inny majątek, których prawa podlegają rejestracji państwowej.

 

Artykuł 94. Forma małżeńskiej umowy majątkowej

 

 1. Małżeńska umowa majątkowa zawierana jest w formie pisemnej i powinna być notarialnie poświadczona (w formie aktu notarialnego).

 

Artykuł 95. Początek obowiązywania małżeńskiej umowy majątkowej

 

 1. Jeżeli umowa małżeńska zostanie zawarta przed rejestracją małżeństwa, wejdzie ona w życie w dniu rejestracji małżeństwa.
 2. Jeśli małżeńska umowa majątkowa zawarta została między małżonkami, to wchodzi ona w życie z dniem jej notarialnego poświadczenia.

 

Artykuł 96. Okres ważności małżeńskiej umowy majątkowej

 

 1. W małżeńskiej umowie majątkowej może być określony łączny okres jej ważności, a także czas trwania poszczególnych praw i obowiązków.
 2. W przypadku umowy małżeńskiej ważność umowy lub jej odrębnych warunków może zostać ustalona po rozwiązaniu małżeństwa.

 

Artykuł 97. Definicja w małżeńskiej umowie majątkowej prawnego reżimu nieruchomości

 

1.W umowie małżeńskiej można określić własność, którą mąż / mąż może przekazać w celu wykorzystania na wspólne potrzeby rodziny, a także reżim prawny majątku przyznany przez współmałżonka w związku z rejestracją małżeństwa.

 1. Strony mogą uzgodnić nierozprzestrzeniania się na majątek zakupiony przez nich w czasie trwania małżeństwa przepisów artykułu 60 Kodeksu i uznać jego całkowitą wspólną własność lub osobistą własność prywatną każdego z nich.
 2. Strony mogą uzgodnić możliwą procedurę podziału majątku, w tym w przypadku rozwiązania małżeństwa.
 3. W małżeńskiej umowie majątkowej strony mogą zapewniać użycie należącego do obojga lub jednego z nich majątku w celu zabezpieczenia potrzeb ich dzieci, a także innych osób.
 4. Strony mogą przewidzieć w małżeńskiej umowie majątkowej wszelkie inne warunki dotyczące statusu prawnego majątku, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (dosłownie: moralnymi podstawami społeczeństwa).

 

Artykuł 98. Definicja w małżeńskiej umowie majątkowej procedury korzystania z mieszkania

 

 1. Jeżeli w związku z zawarciem małżeństwa jeden z małżonków przenosi się do mieszkania, które należy do drugiego z małżonków, strony w małżeńskiej umowie majątkowej mogą porozumieć się w sprawie zasad korzystania z nieruchomości. Małżonkowie mogą umówić się w sprawie zwolnienia mieszkania przez tego z małżonków, który wprowadził się do mieszkania, w przypadku rozwodu z wypłatą odszkodowania pieniężnego lub bez konieczności takiej wypłaty.
 2. Strony mogą umówić się, że zamieszkają w mieszkaniu który należy do jednego z nich lub jest ich wspólną własnością, ich krewnych.

 

Artykuł 99. Definicja w małżeńskiej umowie majątkowej prawa do utrzymania (alimentów)

 

 1. Strony mogą umówić się o przyznanie utrzymania (alimentów) jednemu z małżonków, niezależnie od niezdolności do pracy i potrzeby pomocy materialnej na warunkach określonych tą umową.
 2. Jeśli w małżeńskiej umowie majątkowej określone są warunki, wysokość i terminy wypłaty alimentów, w przypadku niewywiązania się przez jednego z małżonków z jego obowiązków wynikających z tej umowy alimenty mogą być naliczane na podstawie wykonawczego napisu (podpisu) notariusza.
 3. W małżeńskiej umowie majątkowej może być regulowana możliwość zawieszenia prawa do alimentów jednego z małżonków w związku z uzyskaniem przez niego majątkowego (pieniężnego) odszkodowania.

 

Artykuł 100. Zmiana warunków małżeńskiej umowy majątkowej

 

 1. Jednostronna zmiana warunków małżeńskiej umowy majątkowej jest zabroniona.
 2. Małżeńska umowa majątkowa może być zmieniona przez małżonków. Ugoda o zmianie małżeńskiej umowy majątkowej musi być notarialnie poświadczona (w formie aktu notarialnego).
 3. Na żądanie jednego z małżonków małżeńska umowa majątkowa może być zmieniony przez sąd, jeżeli wymagają tego interesy jednego z małżonków, dzieci, a także dorosłych niepełnosprawnych córki, syna, które mają istotne znaczenie.

 

Artykuł 101. Prawo do odstąpienia od małżeńskiej umowy majątkowej

 

 1. Odstąpienie od małżeńskiej umowy majątkowej jest zabronione.
 2. Małżonkowie mają prawo odstąpić od małżeńskiej umowy majątkowej. W takim przypadku, według wyboru małżonków, prawa i obowiązki, ustalone w małżeńskiej umowie majątkowej ustają z chwilą jej zawarcia lub w dniu złożenia przez notariusza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Artykuł 102. Wypowiedzenie małżeńskiej umowy majątkowej

 

 1. Na żądanie jednego z małżonków małżeńska umowa majątkowa może zostać wypowiedziana przez sąd z powodów, które mają istotne znaczenie, w szczególności w przypadku niemożliwości jej realizacji.

 

Artykuł 103. Uznanie małżeńskiej umowy majątkowej za nieważną

 

 1. Małżeńska umowa majątkowa na żądanie jednego z małżonków lub innej osoby, prawa i interesy której taką umową zostały naruszone, może być uznana za nieważną przez sąd z powodów określonych w kodeksie Cywilnym Ukrainy.