KODEKS RODZINNY UKRAINY – wersja polska art. 75 do 91 Alimenty według prawa ukraińskiego

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

1 października 2018

Nie ulega wątpliwości, iż masowa emigracja obywateli Ukrainy do Polski wiąże się także z nowymi problemami prawnymi w stosowaniu prawa. Przede wszystkim z koniecznością stosowania przez polskie sądy i na terytorium Polski  przepisów Republiki Ukrainy  do stosunków rodzinnych obywateli Ukrainy.

Dlatego też chcielibyśmy przybliżyć regulacje ukraińskiego prawa rodzinnego, gdyż przepisy te w wersji polskiej w zasadzie nie są w żaden sposób dostępne w Polsce.

Nadmienić przy tym trzeba, iż tłumaczenie to ma charakter autorski ( wykonane przy współpracy prawników, adwokatów ukraińskich jak i polskich), co po pierwsze oznacza, iż nie stanowi ono samo w sobie wiążącej normy prawnej- ta jest tekst w języku ukraińskim, a po drugie stanowi przedmiot prawa autorskich Kancelarii Adwokacko Radcowskiej Kacprzak Kowalak w Poznaniu.  Tak więc drogi czytelniku jeżeli chcesz wykorzystać niniejsze tłumaczenie, je powielić musiałbyś uzyskać naszą zgodę.

W niniejszym wpisie prezentujemy jedynie część regulacji ukraińskiego Kodeksu rodzinnego, dalsze tłumaczenia znajda się także na stronach niniejszego bloga.

KODEKS RODZINNY UKRAINY

(Najwyższa Rada Ukrainy (NRU), 2002, nr 21-22, s. 135,

na dzień 02.02.2018 r.)

Dział 9

PRAWA I OBOWIĄZKI MAŁŻONKÓW DO UTRZYMANIA (ALIMENTÓW)

Artykuł 75. Prawo jednego z małżonków do alimentów

 1. Żona i mąż muszą wspierać się nawzajem finansowo.
 2. Prawo do utrzymania (alimentów) ma ten z małżonków, który jest bezrobotny, wymaga pomocy materialnej, pod warunkiem, że drugi z małżonków może świadczyć pomoc materialną.
 3. Bezrobotny jest ten z małżonków, który osiągnął wiek emerytalny ustalony prawem lub jest osobą niepełnosprawną I, II lub III grupy.
 4. Małżonek wymaga pomocy materialnej, jeżeli wynagrodzenie, renta, dochody z korzystania jego majątku, inne dochody nie pozwalają mu na minimum egzystencji, ustalone przez prawo.
 5. Prawa do utrzymania (alimentów) nie przysługuje temu z małżonków, który zachowywał się niegodnie w związku małżeńskim, a także ten temu, który stał się niezdolnym do pracy w związku z popełnieniem umyślnego przestępstwa, jeśli jest to ustalone przez sąd.
 6. Ten z małżonków, który stał się niezdolny do pracy w związku z bezprawnym zachowaniem drugiego z małżonków ma prawo do utrzymania (alimentów) niezależnie od zadośćuczynienia przyznanego na podstawie kodeksu Cywilnego Ukrainy.

Artykuł 76. Prawo do alimentów po rozwodzie

 1. Rozwiązanie małżeństwa nie powoduje wygaśnięcia praw osoby do świadczeń alimentacyjnych powstałych w trakcie małżeństwa.
 2. Po rozwiązaniu małżeństwa osoba ma prawo do alimentów, jeżeli stała się niezdolną do pracy w trakcie trwania małżeństwa lub w ciągu jednego roku od dnia rozwiązania małżeństwa i wymaga pomocy materialnej i jeśli jej były mąż/żona może świadczyć pomoc materialną.

Osoba ma prawo do świadczeń alimentacyjnych również wtedy, kiedy stała się osobą z niepełnosprawnością w trakcie jednego roku od dnia rozwiązania małżeństwa, jeżeli jej niepełnosprawność była wynikiem bezprawnego działania byłego męża/żony w trakcie trwania małżeństwa.

 1. Jeśli w chwili rozwiązania małżeństwa kobiecie/mężczyźnie do osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego pozostało nie więcej niż pięć lat, ona/on będzie mieć prawo do utrzymania po osiągnięciu wieku emerytalnego pod warunkiem, że w mieszkali wspólnie co najmniej dziesięć lat.
 2. Jeśli w związku z wychowaniem dzieci, prowadzeniem domu, opieką nad członkami rodziny, chorobą lub innymi okolicznościami, które mają istotne znaczenie jeden z małżonków nie miał możliwości się kształcić, pracować, zajmować odpowiedniego stanowiska, ma prawo do alimentów w związku z rozwodem również wtedy gdy jest zdolnym do pracy pod warunkiem, że wymaga pomocy materialnej i że były mąż/żona może świadczyć pomoc materialną.

Prawo do alimentów w tym przypadku trwa przez trzy lata od dnia rozwiązania małżeństwa.

Artykuł 77. Sposoby świadczenia alimentów na rzecz jednego z małżonków

 1. Alimenty dla jednego z małżonków są przyznawane przez drugiego z małżonków w naturze lub w gotówce, za ich zgodą.
 2. Na mocy wyroku sądu alimenty są przyznawane jednemu z małżonków, zwykle w formie pieniężnej.
 3. Alimenty są wypłacane co miesiąc. W drodze wzajemnego porozumienia alimenty mogą być uiszczone z góry.
 4. Jeśli płatnik alimentów wyjeżdża na stałe do państwa z którym Ukraina nie ma umowy o świadczenie pomocy prawnej, alimenty mogą być uiszczone z góry za czas określony porozumieniem małżonków, a w przypadku sporu – na mocy wyroku sądu.

Artykuł 78. Umowa małżonków o przyznaniu alimentów

 1. Małżonek ma prawo do zawarcia umowy o przyznaniu alimentów jednemu z nich, która określa warunki, kwotę i warunki płatności alimentów. Umowa zostaje zawarta na piśmie i uwierzytelniona przez notariusza.
 2. W przypadku niewywiązania się przez jednego z małżonków jego obowiązków wynikających z umowy o dostarczanie alimentów, mogą być one egzekwowane na podstawie wykonawczego zapisu notariusza.

Artykuł 79. Czas w ciągu którego wypłacane są alimenty jednemu z małżonków

 1. Alimenty są przyznawane przez sąd od daty złożenia pozwu.
 2. Jeżeli powód podejmował działania dotyczące uzyskania alimentów od pozwanego, ale nie może ich uzyskać ze względu na uchylanie się pozwanego od ich zapłaty sąd w zależności od okoliczności sprawy może wydać postanowienie o ściągnięciu alimentów za czas przeszły, ale nie więcej niż za jeden rok.
 3. Jeżeli jeden z małżonków otrzymuje alimenty w związku z niepełnosprawnością, płacenie alimentów trwa przez okres niepełnosprawności. W przypadku przedstawienia odpowiedniego dokumentu o przedłużeniu okresu niepełnosprawności płacenie alimentów zostaje przedłużone na odpowiedni okres bez dodatkowego wyroku sądu.

Artykuł 80. Ustalenie wysokości alimentów jednego z małżonków przez sąd

 1. Alimenty są przyznawane jednemu z małżonków w części od zarobków (dochodów) drugiego z małżonków i (lub) w stałej sumie pieniężnej.
 2. Wysokość alimentów jednego z małżonków sąd określa z uwzględnieniem możliwości uzyskania alimentów od osób pełnoletnich – córki, syna, rodziców i z uwzględnieniem innych okoliczności mających istotne znaczenie.
 3. Wysokość alimentów, ustalonych przez sąd, może być później zmieniona na mocy wyroku sądu w razie złożenia pozwu przez płatnika lub odbiorcę alimentów w przypadku zmiany ich materialnego i (lub) rodzinnego stanu.

Artykuł 81. Rodzaje dochodów, które są brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości alimentów

 1. Wykaz rodzajów dochodów, które są brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości alimentów przez jednego z małżonków, dzieci, rodziców, innych osób, zatwierdza się przez Gabinet Ministrów Ukrainy.

Artykuł 82. Wygaśnięcie prawa jednego z małżonków do utrzymania (alimentów)

 1. Prawo jednego z małżonków do alimentów, a także prawo do alimentów, które osoba ma po rozwiązaniu małżeństwa, wygasa w przypadku wznowienia jego zdolności do pracy, a także rejestracji ponownego małżeństwa.

Prawo do alimentów wygasa od dnia wystąpienia tych okoliczności.

 1. Jeżeli po wygaśnięciu prawa do alimentów, wykonanie wyroku sądu o alimenty będzie trwać, kwoty uzyskane jako alimenty uważane są za uzyskane bez wystarczającej podstawy prawnej i podlegają zwrotowi w całości, ale nie więcej niż za trzy lata.
 2. Prawo jednego z małżonków do alimentów, które zostały przyznane na mocy wyroku sądu, może zostać rozwiązane na podstawie wyroku sądu, jeżeli zostanie ustalone, że:

1) odbiorca alimentów przestał potrzebować pomocy materialnej;

2) płatnik alimentów nie ma możliwości świadczenia pomocy materialnej.

 1. Prawo jednego z małżonków do utrzymania (alimentów) wygasa w przypadkach przewidzianych w art 83, 85, 87 i 89 Kodeksu.

Artykuł 83. Pozbawienia prawa na utrzymania (alimentów) lub ograniczenie jego prawa terminem

 1. Zgodnie z wyrokiem sądu, jeden z małżonków może być pozbawiony prawa do utrzymania lub takie prawo może być ograniczone terminem, jeżeli:

1) małżonkowie byli w związku małżeńskim krótki czas;

2) niezdolność do pracy u tego z małżonków, który potrzebuje pomocy materialnej powstała w wyniku popełnienia przez niego umyślnego przestępstwa;

3) niezdolność do pracy lub ciężka choroba u tego z małżonków, który wymaga pomocy materialnej, była ukryta przez drugiego małżonka podczas rejestracji małżeństwa;

4) odbiorca alimentów świadomie postawił się takiej sytuacji, że wymaga pomocy materialnej.

 1. Przepisy tego artykułu mają zastosowanie do osób, których prawo do alimentów powstało po rozwiązaniu małżeństwa.

Artykuł 84. Prawo żony do utrzymania (alimentów) w czasie ciąży i w przypadku zamieszkania z nią dziecka

 1. Żona ma prawo do alimentów od męża w czasie ciąży.
 2. Żona z którą mieszka dziecko ma prawo do alimentów od męża – ojca dziecka do osiągnięcia przez dziecko trzech lat.
 3. Jeśli dziecko ma wady rozwoju fizycznego lub psychicznego, żona z którą mieszka dziecko, ma prawo do alimentów od męża aż do osiągnięcia przez dziecko sześciu lat.
 4. Prawo do alimentów ciężarna żona, a także żona z którą mieszka dziecko ma niezależnie od tego, czy pracuje i niezależnie od sytuacji materialnej męża pod warunkiem, że mąż może udzielić pomocy materialnej.
 5. Alimenty zasądzone żonie w czasie ciąży, są płacone również po urodzeniu dziecka bez dodatkowego wyroku sądu.
 6. Prawo do alimentów ciężarna żona, a także żona z którą mieszka dziecko ma także w przypadku rozwodu.

Artykuł 85. Wygaśnięcie prawa żony do alimentów

 1. Prawo żony do alimentów, o którym mowa w art 84 Kodeksu, wygasa w przypadku przerwania ciąży, urodzenia martwego dziecka lub jeśli dziecko zostanie oddane na wychowanie do innej osoby, a także w przypadku śmierci dziecka.
 2. Prawo żony do alimentów wygasa jeżeli na mocy wyroku sądu została cofnięta informacja o mężczyźnie jako ojcie z aktu (świadectwa) urodzenia dziecka.

Artykuł 86. Prawo męża na utrzymanie w przypadku zamieszkanie z nim dziecka

 1. Mąż z którym mieszka dziecko ma prawo do alimentów od żony – matki dziecka do osiągnięcia przez dziecko trzech lat.
 2. Jeśli dziecko ma wady rozwoju fizycznego lub psychicznego mąż z którym mieszka dziecko ma prawo do alimentów od żony do osiągnięcia przez dziecko sześciu lat.
 3. Prawo do alimentów mąż z którym mieszka dziecko ma niezależnie od tego, czy pracuje i niezależnie od jego sytuacji materialnej pod warunkiem, że żona może świadczyć pomoc materialną.
 4. Prawo do alimentów mąż z którym mieszka dziecko ma i także rozwiązaniu małżeństwa.

Artykuł 87. Wygaśnięcie prawa męża do alimentów

 1. Prawo męża do alimentów, o którym mowa w art. 86 Kodeksu, wygasa jeśli dziecko zostanie oddane na wychowanie do innej osoby, a także w przypadku śmierci dziecka.
 2. Prawo męża do alimentów wygasa, jeżeli na mocy wyroku sądu kobieta widniejąca jako matka w akcie (świadectwa) urodzenia dziecka została z niego wykreślona.

Artykuł 88. Prawo do utrzymania (alimentów) tego z małżonków z którym mieszka niepełnosprawne dziecko

 1. Jeżeli jeden z małżonków, nawet ten który jest zdolny do pracy, mieszka z niepełnosprawnym dzieckiem, które nie może funkcjonować bez pomocy osób trzecich i się nim opiekuje ma on prawo do alimentów pod warunkiem, że drugi z małżonków może świadczyć pomoc materialną.

Prawo do alimentów trwa przez cały czas zamieszkiwania z niepełnosprawnym dzieckiem oraz opieki nad nim i nie zależy od sytuacji materialnej tego rodziców z którym ono mieszka.

 1. Wysokość alimentów tego z małżonków z którym mieszka niepełnosprawne dziecko, zależy od wyroku sądu zgodnie z częścią 1 artykułu 80 Kodeksu, bez uwzględnienia możliwości uzyskania alimentów od swoich rodziców, osób pełnoletnich córki lub syna.

Artykuł 89. Wygaśnięcie prawa do utrzymania (alimentów)  na podstawie porozumienia małżonków

 1. Małżonkowie, a także osoby między którymi małżeństwo zostało rozwiązane, mają prawo do zawarcia umowy o wygaśnięciu prawa do utrzymania (alimentów) w zamian za nabycie prawa własności do domu, mieszkania lub innej nieruchomości lub otrzymania jednorazowej wypłaty pieniężnej.

Umowy, które przenoszą prawo własności nieruchomości muszą być sporządzone w formie aktu notarialnego. Prawo własności  nieruchomości powstaje z chwilą rejestracji tego prawa zgodnie z ustawodawstwem.

 1. Jeśli osoby porozumiały się w sprawie zaprzestania prawa do utrzymania w związku z otrzymaniem jednorazowej wypłaty pieniężnej, wyznaczoną kwotę należy uiścić na konto depozytowe kancelarii notarialnej lub prywatnego notariusza do poświadczenia umowy.
 2. Majątek otrzymany na podstawie umowy o zaprzestaniu prawa do utrzymania nie może być skierowany do egzekucji.

Artykuł 90. Wzajemny udział żony, męża w nakładach na leczenie

 1. Żona, mąż są wzajemnie zobowiązani uczestniczyć w kosztach związanych z chorobą lub kalectwem drugiego małżonka.

Artykuł 91. Prawo do utrzymania (alimentów) kobiety i mężczyzny, którzy nie są w związku małżeńskim między sobą

 1. Jeśli kobieta i mężczyzna, którzy nie są w związku małżeńskim między sobą, przez długi czas mieszkają wspólnie (jedną rodziną), to ten z nich, który stał się niezdolnym do pracy podczas wspólnego zamieszkania ma prawo do alimentów zgodnie z artykułem 76 Kodeksu.
 2. Kobieta i mężczyzna, którzy nie są w związku małżeńskim między sobą, mają prawo do alimentów w przypadku zamieszkania z nią/nim ich dziecka, odpowiednio do części 2 i 4 artykuły 84 i artykułów 86 i 88 Kodeksu.
 3. Prawo kobiety i mężczyźni do alimentów zostaje przerwane z powodów określonych w ust 2 i 4 artykułu 83, artykuły 85, 87 i 89 Kodeksu.01