KODEKS RODZINNY UKRAINY – wersja polska art. 49 do 56 Niemajątkowe i osobiste prawa małżonków – prawo ukraińskie

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

28 sierpnia 2018

Nie ulega wątpliwości, iż masowa emigracja obywateli Ukrainy do Polski wiąże się także z nowymi problemami prawnymi w stosowaniu prawa. Przede wszystkim z koniecznością stosowania przez polskie sądy i na terytorium Polski  przepisów Republiki Ukrainy  do stosunków rodzinnych obywateli Ukrainy.

Dlatego też chcielibyśmy przybliżyć regulacje ukraińskiego prawa rodzinnego, gdyż przepisy te w wersji polskiej w zasadzie nie są w żaden sposób dostępne w Polsce.

Nadmienić przy tym trzeba, iż tłumaczenie to ma charakter autorski ( wykonane przy współpracy prawników, adwokatów ukraińskich jak i polskich), co po pierwsze oznacza, iż nie stanowi ono samo w sobie wiążącej normy prawnej- ta jest tekst w języku ukraińskim, a po drugie stanowi przedmiot prawa autorskich Kancelarii Adwokacko Radcowskiej Kacprzak Kowalak w Poznaniu.  Tak więc drogi czytelniku jeżeli chcesz wykorzystać niniejsze tłumaczenie, je powielić musiałbyś uzyskać naszą zgodę.

W niniejszym wpisie prezentujemy jedynie część regulacji ukraińskiego Kodeksu rodzinnego, dalsze tłumaczenia znajda się także na stronach niniejszego bloga.

 

KODEKS RODZINNY UKRAINY

(Najwyższa Rada Ukrainy (NRU), 2002, nr 21-22, s. 135,

na dzień 02.02.2018 r.)

Dział 6

NIEMAJĄTKOWE PRAWA OSOBISTE I OBOWIĄZKI MAŁŻONKÓW

 

Artykuł 49. Prawo do macierzyństwa

 

 1. Żona ma prawo do macierzyństwa.
 2. Niechęć męża do posiadania dziecka lub niezdolność do poczęcia dziecka może być przyczyną rozpadu małżeństwa.
 3. Pozbawienie żony możliwości urodzenia dziecka (funkcji reprodukcyjnej) w związku z wykonywaniem przez nią konstytucyjnych, służbowych, pracowniczych obowiązków, lub w wyniku bezprawnego działania względem niej jest podstawą do odszkodowania za wyrządzone jej krzywdy.
 4. Dla ciężarnej żony powinny być stworzone warunki dla zachowania jej zdrowia i urodzenia zdrowego dziecka.
 5. Żonie-matce powinny być stworzone w rodzinie warunki do łączenia macierzyństwa z realizacją przez nią innych praw i obowiązków.

 

Artykuł 50. Prawo do ojcostwa

 

 1. Mąż ma prawo do ojcostwa.
 2. Odmowa żony do urodzenia dziecka lub jej niezdolność do urodzenia dziecka może być przyczyną rozpadu małżeństwa.
 3. Pozbawienie męża możliwości realizacji funkcji reprodukcyjnej w związku z wykonywaniem przez niego konstytucyjnych, służbowych obowiązków, obowiązku związanego z pracą lub w wyniku bezprawnego działania względem niego jest podstawą do odszkodowania za wyrządzone mu krzywdy.

 

Artykuł 51. Prawo żony i męża do szacunku do swojej tożsamości

 

 1. Żona i mąż mają równe prawo do poszanowania swojej tożsamości, swoich nawyków i preferencji.

 

Artykuł 52. Prawo żony i męża do fizycznego i duchownego rozwoju

 

 1. Żona i mąża mają równe prawo do fizycznego i duchowego rozwoju, zdobywania wykształcenia, przejawów swoich umiejętności, stworzenia warunków do pracy i wypoczynku.

 

Artykuł 53. Prawo żony i męża do zmiany nazwiska

 1. Jeśli podczas rejestracji małżeństwa żona lub mąż zachowali przedmałżeńskie nazwiska, mają prawo złożyć do organu państwowej rejestracji aktów stanu cywilnego, który zarejestrował małżeństwo lub właściwego organu w miejscu ich zamieszkania oświadczenie o wyborze nazwiska jednego z nich jako ich wspólnego nazwiska lub oświadczenie o dołączeniu do swojego nazwiska nazwiska drugiego z małżonków.
 2. W przypadku zmiany nazwiska organ państwowej rejestracji aktów stanu cywilnego wydaje nowe Świadectwo o zawarciu małżeństwa.

 

Artykuł 54. Prawo żony i męża do podziału obowiązków i wspólnego rozwiązywania kwestii związanych z  życiem rodziny

 

 1. Żona, mąż mają prawo do podziału między siebie obowiązków w rodzinie.

Żona, mąż powinni szanować jakąkolwiek pracę, która odbywa się w interesie rodziny.

 1. Wszystkie najważniejsze kwestie życia rodziny powinny być rozwiązywane wspólnie przez małżonków, na zasadach równości. Żona, mąż, mają prawo sprzeciwić się ich usuwaniu ich od rozwiązywania problemów życia rodzinnego.
 2. Uważa się, że działania jednego z małżonków dotyczące życia rodziny dokonane za zgodą drugiego małżonka.

 

Artykuł 55. Obowiązek małżonków do troski o rodzinę

 

 1. Żona i mąż zobowiązani są wspólnie dbać o budowanie relacji rodzinnych między sobą i innymi członkami rodziny w poczuciu wzajemnej miłości, szacunku, przyjaźni, wzajemnej pomocy.
 2. Mąż zobowiązany jest wzmacniać w rodzinie szacunek do matki.

Żona zobowiązana jest wzmacniać w rodzinie szacunek do ojca.

 1. Żona i mąż są odpowiedzialni wobec siebie nawzajem, przed innymi członkami rodziny za swoje zachowanie w niej.
 2. Żona i mąż muszą wspólnie dbać o materialne zabezpieczenie rodziny.

 

Artykuł 56. Prawo żony i męża do wolności i nietykalności osobistej

 

 1. Żona i mąż mają prawo do swobodnego wyboru miejsca zamieszkania.
 2. Żona i mąż mają prawo do podejmowania działań, które nie są zakazane przez prawo i nie są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, dotyczącymi utrzymania relacji małżeńskich.
 3. Każdy z małżonków ma prawo do zaprzestania związki małżeńskie.
 4. Zmuszanie do zakończenia relacji małżeńskich, zmuszanie do pozostawania w związku małżeńskim, w tym zmuszanie do współżycia za pomocą fizycznej lub psychicznej przemocy, jest naruszeniem prawa żony, męża do wolności i nietykalności osobistej i może mieć konsekwencje prawne.