Zawieranie małżeństwa z cudzoziemcem

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

16 października 2020

Pexels / Pixabay

Kodeks Republiki Białorusi o małżeństwie i rodzinie. Wersja polska artykułów od 228 do 230 dotyczących zawieranie małżeństw cudzoziemców i bezpaństwowców na Białorusi, obywateli białoruskich z cudzoziemcami i bezpaństwowcami, zawieranie małżeństw obywateli Białorusi poza granicami Republiki Białorusi i uznania małżeństw zawartych poza granicami Białorusi

W dzisiejszych czasach ludzie coraz więcej podróżują, zmieniają miejsce zamieszkania, poznają ludzi z innych państw i w konsekwencji coraz częściej bądź to decydują się na to, by osiąść w innym kraju i tam zawrzeć związek małżeński, bądź to decydują się na ślub z cudzoziemcem. Warto wiedzieć, że cudzoziemcy i bezpaństwowcy mają w małżeństwie na Białorusi takie same prawa i obowiązki, jak obywatele Białorusi. Kodeks Republiki Białorusi o małżeństwie i rodzinie reguluje także kwestie zawieranie małżeństw cudzoziemców i bezpaństwowców na Białorusi, obywateli białoruskich z cudzoziemcami lub bezpaństwowcami na terenie Białorusi oraz obywateli białoruskich w placówkach konsularnych poza granicami Republiki Białorusi. Są to bardzo istotne regulacje, dlatego też poniżej przedstawiamy tłumaczenie na język polski artykułów od 228 do 230 powyższego kodeksu:

DZIAŁ VI

STOSOWANIE USTAWY REPUBLIKI BIAŁORUSI O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE WOBEC CUDZOZIEMCÓW I BEZPAŃSTWOWCÓW.

STOSOWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH MAŁŻEŃSTWA I RODZINY OBCYCH PAŃSTW I TRAKTATÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Artykuł 228. Prawa i obowiązki cudzoziemców i bezpaństwowców w stosunkach małżeńskich i rodzinnych

Cudzoziemcy i bezpaństwowcy korzystają w Republice Białorusi z praw i obowiązków w stosunkach małżeńskich i rodzinnych na równi z obywatelami Republiki Białorusi, o ile nie zostało inaczej ustalone w treści konstytucji Republiki Białorusi, niniejszego Kodeksu, innych aktów prawnych i umowach międzynarodowymi Republiki Białorusi.

Artykuł 229. Zawarcie małżeństw cudzoziemców i bezpaństwowców w Republice Białorusi

Małżeństwa między obcokrajowcami, a także między obcokrajowcami i bezpaństwowcami są zawierane w Republice Białorusi w przedstawicielstwach dyplomatycznych i urzędach konsularnych państw obcych i są uznawane na warunkach wzajemności za ważne w Republice Białorusi, jeśli osoby te w momencie zawarcia małżeństwa były obywatelami państwa, które wyznaczyło ambasadora lub konsula w Republice Białorusi.

Małżeństwa między obcokrajowcami, obcokrajowcami i bezpaństwowcami, bezpaństwowcami, z których co najmniej jeden ma zezwolenie na pobyt stały w Republice Białoruś, są zawierane w Republice Białoruś przez organy rejestrujące akty stanu cywilnego, zgodnie z prawem Republiki Białoruś, pod warunkiem dostarczenia dokumentów i (lub) informacji przewidzianych przez ustawodawstwo Republiki Białoruś w sprawie procedur administracyjnych.

Małżeństwa między bezpaństwowcami, którzy nie mają zezwolenia na pobyt stały w Republice Białorusi, nie są rejestrowane przez organy rejestrujące akty stanu cywilnego.

Artykuł 2291. Zawieranie małżeństw obywateli Republiki Białorusi z obcokrajowcami lub bezpaństwowcami w Republice Białorusi

Małżeństwa obywateli Republiki Białorusi z obcokrajowcami lub bezpaństwowcami są zawierane w Republice Białorusi przez organy rejestrujące akty stanu cywilnego, zgodnie z prawem Republiki Białorusi, pod warunkiem dostarczenia dokumentów i (lub) informacji przewidzianych przez ustawodawstwo Republiki Białorusi w sprawie procedur administracyjnych.

Artykuł 230. Zawieranie małżeństw obywateli Republiki Białorusi w placówkach konsularnych oraz przedstawicielstwach dyplomatycznych Republiki Białorusi w przypadku pełnienia przez nich funkcji konsularnych. Uznanie małżeństw zawartych poza granicami Republiki Białorusi

Małżeństwa między obywatelami Republiki Białorusi mieszkającymi poza granicami Republiki Białorusi są zawierane w placówkach konsularnych, a także przedstawicielstwach dyplomatycznych Republiki Białorusi w przypadku pełnienia przez nich funkcji konsularnych.

W przypadkach, gdy małżeństwa między obywatelami Republiki Białorusi i małżeństwa obywateli Republiki Białorusi z obcokrajowcami lub bezpaństwowcami są zawierane poza granicami Republiki Białorusi z zachowaniem formy małżeństwa ustalonej przez prawo miejsca jego zawarcia, małżeństwa te są uznawane za ważne w Republice Białorusi pod warunkiem, że nie są sprzeczne z wymaganiami artykułów 17-19 niniejszego Kodeksu.

Małżeństwa między obcokrajowcami lub bezpaństwowcami, zawarte poza granicami Republiki Białorusi, zgodnie z prawem odpowiednich państw, są uznawane za ważne w Republice Białorusi.