Zawarcie małżeństwa

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

27 października 2020

Takmeomeo / Pixabay

Kodeks Republiki Białorusi o małżeństwie i rodzinie. Tłumaczenie artykułów od 15 do 19 dotyczących zawarcia małżeństwa

Dla osób wstępujących w związek małżeński znajomość przepisów dotyczących zawarcia małżeństwa jest bardzo istotna. W przypadku więc, gdy przynajmniej jeden z przyszłych współmałżonków ma obywatelstwo białoruskie warto zapoznać się z treścią przepisów białoruskich, regulujących warunki zawarcia małżeństwa, w tym wiek umożliwiający wstąpienie w związek małżeński, a także przeszkody, które to uniemożliwią. Poniżej przedstawiamy więc tłumaczenie artykułów od 15 do 19 Kodeksu Republiki Białorusi o małżeństwie i rodzinie.

Rozdział 4

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Artykuł 15. Zawarcie małżeństwa

Małżeństwo zawiera się przed organami rejestrujących akty stanu cywilnego.

Artykuł 16. Warunki zawarcia małżeństwa

Zawarcie małżeństwa następuje w terminie uzgodnionym przez osoby wchodzące w związek małżeński z organem rejestrującym akty stanu cywilnego, ale nie wcześniej niż trzy dni i nie później niż trzy miesiące od dnia zwrócenia się do organu.

W wyjątkowych przypadkach wynikających z ciąży, posiadania wspólnego dziecka lub szczególnych okoliczności małżeństwo może zostać zawarte przed upływem trzydniowego terminu, w tym w dniu zwrócenia się do organu.

Artykuł 17. Warunki zawarcia małżeństwa

Do zawarcia małżeństwa konieczna jest wzajemna zgoda osób, które zawarły związek małżeński, osiągnięcie przez nie wieku umożliwiającego zawarcie związku małżeńskiego i brak przeszkód do zawarcia małżeństwa przewidzianych w artykule 19 niniejszego Kodeksu.

Artykuł 18. Wiek umożliwiający zawarcie związku małżeńskiego

Wiek umożliwiający zawarcie małżeństwa ustala się na osiemnaście lat.

W wyjątkowych przypadkach związanych z ciążą, narodzinami dziecka, a także w przypadku nabycia przez nieletnich pełnej zdolności do czynności prawnych przed osiągnięciem pełnoletności, organ rejestrujący akty stanu cywilnego może zmniejszyć wiek umożliwiający zawarcie małżeństwa ustalony przez część pierwszego niniejszego artykułu, ale nie więcej niż o trzy lata.

Obniżenie wieku umożliwiającego zawarcie małżeństwa odbywa się na wniosek osób wchodzących w związek małżeński. Jednocześnie zgoda rodziców, opiekunów nieletnich na zawarcie małżeństwa nie jest wymagana.

Artykuł 19. Przeszkody do zawarcia małżeństwa

Małżeństwo nie jest dozwolone:

-między osobami, z których co najmniej jedna osoba jest już w innym małżeństwie, zarejestrowanym w ustalonym porządku;

-między krewnymi w linii prostej, między braćmi i siostrami, w tym przyrodnimi, a także między opiekunami, a osobami adoptowanymi;

-między osobami, z których co najmniej jedna osoba jest ubezwłasnowolniona

Ukrywanie przez osobę wchodzącą w związek małżeński okoliczności uniemożliwiających jego zawarcie jest podstawą do uznania małżeństwa za nieważne.