Wyłączenie sędziego w sprawie o rozwód – na podstawie orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

15 marca 2019

Wyłączenie sędziego w sprawie o rozwód – na podstawie orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

 

W naszym blogu, prowadzonym przez adwokatów i radców prawnych zajmujący się sprawami rodzinnymi, w tym i rozwodowymi chcielibyśmy nie tylko pisać o teorii prawa. Aby w sposób jak najlepszy przybliżyć problemy prawne związane z prowadzeniem postepowania rozwodowego mieszkańcom Poznania najlepiej sięgnąć do orzeczeń jakie w sprawach rozwodowych zapadają przed Sądem Okręgowym w Poznaniu, czy jako Sądem drugiej Instancji Sądem Apelacyjnym w Poznaniu.

Nie ulega wątpliwości, iż sprawa o rozwód, czy to w Poznaniu, czy w Kaliszu wiąże się dla stron z ogromnymi emocjami. Często strony, zwłaszcza ta, która pozostaje w defensywie ma wrażenie, ze przeciwko niej występuje nie tylko własny małżonek ale i sąd. W takiej sytuacji niekiedy zgłaszane są wnioski o wyłączenie sędziego.

Wniosek taki w jednej z spraw rozpoznawał Sąd Apelacyjny w Poznaniu. ( Postanowienie z dnia 14 października 2013 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu – Wydział I Cywilny sprawy z powództwa o rozwód na skutek zażalenia pozwanego od postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 1 sierpnia 2013 r., sygn. akt XIII C 958/11)

W toku sprawy o rozwód pozwany wniósł o wyłączenie jego zdaniem nieobiektywnego sędziego. „Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił wniosek pozwanego o wyłączenie sędziego.  W uzasadnieniu wskazał, że brak przesłanek zarówno z art. 48 jak i 49 k.p.c., które stanowią podstawę do wyłączenia sędziego od rozpoznania sprawy. Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł pozwany, zaskarżając je w całości. Zażalenie zdaniem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu uznać należało za bezzasadne.

Sąd wskazał bowiem, iż : „Zgodnie z art. 49 k.p.c. sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie. Podstawą takiego żądania lub wniosku jest istnienie okoliczności tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w każdej sprawie. Ustawa nie przytacza wskazówek co do rodzaju okoliczności mogących wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie. Przyjąć zatem trzeba, że uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego stanowić mogą stosunki charakterze emocjonalnym (np. przyjaźń, sympatia, niechęć), ujawniające się w trakcie postępowania poprzez przychylne odnoszenie się do jednej ze stron i nieprzychylność wobec drugiej strony.

 

W ocenie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w sprawie nie zachodzą okoliczności, które poddają w wątpliwość bezstronność sędziego M. S. Sędzia złożyła stosowne wyjaśnienia, o których mowa w art. 52 § 2 k.p.c. i zaprzeczyła, aby istniały jakiekolwiek względy przemawiające za jej wyłączeniem. Końcowo zaznaczyć wypada, że sama okoliczność niezadowolenia pozwanego z decyzji wydawanych przez sędziego w toku postępowania, nie może świadczyć o braku bezstronności i tym samym nie uzasadnia wyłączenia sędziego. We wniosku o wyłączenie sędziego, ani też w zażaleniu pozwany nie naprowadził żadnych tego rodzaju okoliczności, które poddawałyby w wątpliwość bezstronność sędziego. Zaznaczyć też trzeba, że brak było podstaw do wyłączenia sędziego z mocy ustawy (art. 48 k.p.c.).”

 

autor: radca prawny Bartosz Kowalak

Kancelaria Kacprzak Kowalak i Partnerzy

Adwokaci i Radcowie Prawni

Poznań, Mickiewicza 18a/3