W jaki sposób odwołać się od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej I i II instancji?

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

15 listopada 2019

Joanna Jędrzejewska – radca prawny

W jaki sposób odwołać się od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej I i II instancji?

Kwestię wydania orzeczenia przez Komisję Dyscyplinarną I instancji reguluje Karta Nauczyciela i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego.
Skład orzekający Komisji orzeka na podstawie swojego przekonania opartego na ocenie wszystkich dowodów ujawnionych w toku rozprawy, po wysłuchaniu głosów rzecznika dyscyplinarnego i obwinionego lub jego obrońcy, a przy wymiarze kary bierze się pod uwagę okoliczności zarzucanego czynu, stopień winy, szkodliwość społeczną czynu, a także zachowanie się obwinionego przed i po popełnieniu czynu.
Komisja dyscyplinarna może wydać następujące orzeczenia:
-o ukaraniu, mocą którego uznaje obwinionego winnym w całości lub w części zarzucanego mu czynu i wymierza karę dyscyplinarną, albo
-uniewinnieniu, w przypadku gdy:
a) postępowanie dyscyplinarne nie potwierdziło popełnienia przez nauczyciela zarzucanego mu czynu,
b) zarzucany czyn nie zawiera znamion uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6, albo
– umorzeniu postępowania dyscyplinarnego, jeżeli:
a) za popełniony czyn nauczyciel został ukarany karą porządkową zgodnie z art. 108 Kodeksu pracy, chyba że popełniony czyn narusza prawa i dobro dziecka,
b) nauczyciel, w chwili popełnienia zarzucanego czynu, nie był zatrudniony na stanowisku nauczyciela w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1a i 2,
c) nauczyciel zmarł,
d) postępowanie dyscyplinarne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone lub wcześniej wszczęte toczy się,
e) nastąpiło przedawnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Zgodnie z art. 85 k Karty Nauczyciela od wydanego przez komisję dyscyplinarną pierwszej instancji orzeczenia rzecznikowi dyscyplinarnemu i obwinionemu lub jego obrońcy przysługuje prawo wniesienia odwołania,.
Odwołanie to wnosi się za pośrednictwem komisji dyscyplinarnej, która wydała orzeczenie, do odwoławczej komisji dyscyplinarnej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie trzeba więc wysłać do komisji dyscyplinarnej, jednak w piśmie zaznaczyć, że jest ono skierowane do odwoławczej komisji dyscyplinarnej. Komisja I instancji we własnym zakresie przekaże odwołanie do komisji odwoławczej.
Wówczas ze względu na wniesienie odwołania wykonanie orzeczenia jest wstrzymane.
Odwołanie można cofnąć aż do rozpoczęcia rozprawy w postępowaniu odwoławczym,
Odwołanie może być odrzucone, gdy będzie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po upływie ustawowego terminu – zostanie odrzucone.
Możliwe jest również odwołanie się od orzeczenia komisji odwoławczej. Odwołanie takie przysługuje rzecznikowi dyscyplinarnemu i obwinionemu lub jego obrońcy i wnosi się je do sądu apelacyjnego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego.
Odwołanie takie wnosi się za pośrednictwem odwoławczej komisji dyscyplinarnej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Analogicznie, odwołanie wysyła się do komisji odwoławczej, wskazując w treści pisma, że jest ono skierowane do sądu. Komisja wówczas przekazuje je we własnym zakresie do sądu.
Orzeczenie sądu jest już prawomocne i nie przysługuje od niego żaden środek zaskarżenia. W sprawie dotyczącej postępowania dyscyplinarnego nauczyciela nie jest więc możliwe wniesienie skargi kasacyjnej.
W związku z tym, że postępowanie odwoławcze jest dość skomplikowane – wniesienie odwołania wymaga zachowania ściśle określonych terminów i nadania do odpowiednich podmiotów – najlepiej w tym zakresie skorzystać z pomocy prawnika – obrońcy.