Umowa małżeńska

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

27 listopada 2020

StockSnap / Pixabay

Kodeks Republiki Białorusi o małżeństwie i rodzinie. Wersja polska artykułów od 12 do 14 dotyczących postanowień ogólnych o małżeństwie, w tym umowy małżeńskiej.

Białoruski kodeks o małżeństwie i rodzinie dość szczegółowo reguluję kwestię dotyczącą treści umowy małżeńskiej, dlatego też na wypadek wstąpienia w związek małżeński z obywatelem Białorusi warto zapoznać się z treścią artykułów regulujących te kwestię. Dlatego też poniżej przedstawiamy tłumaczenie na język polski artykułów od 12 do 14, które wskazują na definicję małżeństwa według białoruskiego prawa rodzinnego, treść umowy małżeńskiej, formę i procedurę zawarcia takiej umowy, a także kwestię przygotowania do małżeństwa.

Dział II

MAŁŻEŃSTWO

Rozdział 3

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 12. Małżeństwo

Małżeństwo jest dobrowolnym związkiem mężczyzny i kobiety, który opiera się na warunkach określonych w niniejszym Kodeksie, ma na celu założenie rodziny i rodzi dla stron wzajemne prawa i obowiązki.

Artykuł 13. Umowa małżeńska

Mając na uwadze kulturę stosunków małżeńskich i rodzinnych oraz odpowiedzialności jednego małżonka wobec drugiego, określenia praw i obowiązków małżonków w małżeństwie i / lub po jego rozwiązaniu, osoby wchodzące w związek małżeński i małżonkowie w dowolnym momencie i w określonym zakresie praw i obowiązków mają prawo do zawarcia umowy małżeńskiej.

Umowa małżeńska jest uznawana za umowę osób, które zawarły związek małżeński lub małżonków w sprawie ustalenia ich osobistych praw i (lub) majątkowych i obowiązków zarówno w okresie małżeństwa, jak i po jego rozwiązaniu.

W umowie małżeńskiej mogą być zawarte:

-wzajemne prawa i obowiązki małżonków, w tym po rozwiązaniu małżeństwa;

-procedura podziału majątku stanowiącego własność wspólną małżonków;

-wspólnie nabyte nieruchomości, które zostaną przekazane każdemu z małżonków po rozwiązaniu małżeństwa;

-postanowienia dotyczące zmiany ustalonego przepisami trybu podziału wspólnego majątku małżonków poprzez ustanowienie udziału każdego małżonka w ich majątku wspólnym lub prawa jednego małżonka do całego majątku, zgodnie z przepisami prawa do wspólnego majątku, lub do poszczególnych udziałów na takiej nieruchomości;

-warunki dotyczące niemożności uznania prawa każdego z małżonków do ich wspólnej własności, jeśli w okresie małżeństwa kosztem wspólnego majątku małżonków lub majątku osobistego drugiego małżonka zostaną dokonane inwestycje, znacznie zwiększając wartość tej nieruchomości (remont, przebudowa itp.);

-rodzaje sporów między małżonkami (byłymi małżonkami), wynikającymi z małżeństwa i stosunków rodzinnych, które mogą być rozpoznane przez sąd arbitrażowy lub z udziałem mediatora (mediatorów).

-inne kwestie relacji między małżonkami (kolejność ponoszenia przez każdego z nich wydatków rodzinnych itp.), rodzicami i dziećmi, o ile nie narusza to praw i uzasadnionych interesów innych osób i nie jest to sprzeczne z prawem.

Intercyza może być zawarta zarówno w odniesieniu do nieruchomości wspólnie nabytych przez małżonków przed zawarciem umowy małżeńskiej, jak i w odniesieniu do nieruchomości, która zostanie nabyta przez małżonków w okresie małżeństwa.

Prawa i obowiązki małżonków przewidziane w umowie przedślubnej mogą być ograniczone do określonych terminów lub uzależnione od wystąpienia lub niestosowania pewnych warunków.

Jednostronne odstąpienie od umowy małżeńskiej jest niedozwolone.

Umowa małżeńska może zostać zmieniona lub rozwiązana za obopólną zgodą przez osoby wchodzące w związek małżeński, małżonków – przed zakończeniem małżeństwa, a także byłych małżonków – podczas obowiązywania umowy małżeńskiej w formie i sposób przewidziany do zawarcia umowy małżeńskiej.

Na żądanie jednego z małżonków umowa małżeńska może zostać zmieniona lub rozwiązana na podstawie decyzji sądu oraz w sposób przewidziany w rozdziale 29 Kodeksu Cywilnego Republiki Białorusi.

Umowa małżeńska kończy się z chwilą rozwiązania małżeństwa, chyba że umowa małżeńska, niniejszy Kodeks lub inne akty prawne stanowią inaczej. Umowa małżeńska, która przewiduje prawa i obowiązki byłych małżonków po rozwiązaniu małżeństwa, obowiązuje do czasu ich wykonania.

Umowa małżeńska może zostać uznana przez sąd za nieważną w całości lub w części z przyczyn przewidzianych w Kodeksie Cywilnym Republiki Białorusi.

Artykuł 131. Forma i procedura zawarcia umowy małżeńskiej

Umowa małżeńska jest zawarta na piśmie i jest poświadczana przez notariusza.

Umowa małżeńska podlega również rejestracji państwowej w państwowej organizacji rejestrującej nieruchomości, prawa i transakcje związane z nieruchomościami, jeśli zawiera warunki, które są lub mogą być podstawą powstania, przejścia, zbycia praw, ograniczeń (obciążeń) praw do nieruchomości. W tym samym czasie umowa małżeńska zawierająca takie warunki:

-o zarejestrowanej własności nieruchomości, a także o zarejestrowanej własności nieruchomości i własności nieruchomości, które zostaną nabyte przez małżonków w czasie trwania małżeństwa, podlega rejestracji państwowej po poświadczeniu umowy przez notariusza;

-o nieruchomościach, które zostaną nabyte przez małżonków w okresie małżeństwa, podlega rejestracji państwowej w tym samym czasie lub po rejestracji państwowej nieruchomości lub rejestracji państwowej powstania, przejścia, zbycia praw, ograniczeń (obciążeń) praw do nieruchomości.

Państwowa Rejestracja umowy małżeńskiej odbywa się po rejestracji zawarcia małżeństwa. Państwowa Rejestracja umowy małżeńskiej może zostać przeprowadzona po rozwiązaniu małżeństwa w przypadku, gdy zgodnie z umową małżeńską, niniejszym Kodeksem lub innymi aktami prawnymi umowa małżeńska przewiduje prawa i obowiązki byłych małżonków po rozwiązaniu małżeństwa.

Państwowa Rejestracja powstania, przejścia, wypowiedzenia praw, ograniczeń (obciążeń) praw do nabytych przez małżonków po rejestracji państwowej umowy małżeńskiej nieruchomości, w odniesieniu do której zawarto umowę małżeńską, odbywa się zgodnie z warunkami zawartej umowy małżeńskiej dotyczącej tej nieruchomości.

Umowa małżeńska zawarta między osobami wchodzącymi w związek małżeński wchodzi w życie z dniem rejestracji zawarcia małżeństwa, o ile nie ustalono inaczej w niniejszym artykule.

Umowa małżeńska zawarta między małżonkami wchodzi w życie z dniem jej notarialnego poświadczenia, o ile nie ustalono inaczej w niniejszym artykule.

Warunki umowy małżeńskiej, które są lub mogą stać się podstawą powstania, przejścia, zbycia praw, ograniczeń (obciążeń) praw do nieruchomości, wchodzą w życie z dniem państwowej rejestracji umowy małżeńskiej.

Osoby niepełnoletnie, które zawarły związek małżeński, zawierają umowę małżeńską za zgodą rodziców, opiekunów, z wyjątkiem przypadków nabycia przez nieletnich pełnej zdolności do czynności prawnych.

Artykuł 14. Przygotowanie do małżeństwa

W celu przygotowania osób, które zawarły związek małżeński, do życia rodzinnego przy oddziałach rejestracji aktów stanu cywilnego powiatowych, miejskich komitetów wykonawczych i lokalnych administracji dzielnic w miastach (dalej-oddziały rejestracji aktów stanu cywilnego) mogą być tworzone usługi doradztwa prawnego, medycznego i psychologicznego.

Usługi o tym charakterze mogą być świadczone osobom, które zawarły związek małżeński, a także innym wyspecjalizowanym instytucjom utworzonym w sposób określony przez prawo.

Osoby, które zawarły związek małżeński, mają prawo do bezpłatnego badania lekarskiego przed zawarciem małżeństwa w Państwowych organizacjach opieki zdrowotnej w celu ustalenia ich stanu zdrowia i identyfikacji chorób dziedzicznych w sposób ustalony przez Ministerstwo Zdrowia.