Terminy prawa materialnego w czasach pandemii koronawirusa

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

4 kwietnia 2020

artpolka / Pixabay

Terminy prawa materialnego w czasach pandemii

 

Uchwalona w dniu 31 marca 2020 roku tzw. tarcza antykryzysowa wprowadziła nowe, liczne ograniczenia. Zawieszenie oraz wstrzymanie biegu terminów procesowych i sądowych w czasach pandemii  jednym z wprowadzonych ograniczeń było zawieszenie bądź wstrzymanie biegu terminów procesowych oraz sądowych.

Tarcza antykryzysowa nie przewidziała jednak konieczność zawieszenia bądź wstrzymania terminów prawa materialnego. Terminami materialnymi są te terminy, z którymi związane są skutki prawne w płaszczyźnie prawa materialnego, a więc w zakresie praw i obowiązków podmiotów stosunków prawnych, a nadto wynikają wprost z ustawy przykładowo kodeksu cywilnego czy też kodeksu karnego.

W przepisach tarczy przewidziano zawieszenie terminów prawa materialnego lecz jedynie tych w prawie administracyjnym. Zgodnie z brzmieniem art. 15zrr ustawy, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie rozpoczyna się lub zostaje zawieszony na ten okres bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:

  • od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,
  • do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
  • przedawnienia,
  • których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,
  • zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,
  • do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju.

 

Nie wprowadzono zatem żadnego przepisu, który zawiesza bądź wstrzymuje bieg terminu prawa materialnego innego niż prawa administracyjnego. Mając zatem na uwadze powyższe, wszelkie terminy, związane przykładowo z przedawnieniem roszczenia o zapłatę w sprawie cywilnej czy też przedawnieniem karalności czynu czy wykonania kary w prawie karnym biegną dalej.