Koronawirus a odwołanie wycieczki w biurze podróży

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

8 kwietnia 2020

Koronawirus a odwołanie wycieczki w biurze podróży

 

Jeżeli dokonałeś zakupu wymarzonej wycieczki w świecie pozbawionym lęku przed koronawirusem, a z uwagi na panującą w Polsce i na świeci sytuację chciałbyś ją odwołać lub została ona odwołana przez biuro podróży, poniżej znajdziesz najważniejsze informacje w zakresie przysługujących Ci praw i ich modyfikacji wynikających z tzw. tarczy antykryzysowej.

 

Jeżeli chcesz odstąpić od zawartej umowy…

 

Koronawirus dotarł już praktycznie do każdego miejsca na świecie, siejąc paraliż we wszystkich sektorach gospodarki, a w szczególności w turystyce. WHO ogłosiło pandemię, wiele państw zamknęło swoje granice, odwoływane są loty i anulowane zakupione już wycieczki. Zgodnie z wydawanymi przez Ministerstwo Zdrowia zaleceniami odradzane są podróże nie tylko do zagrożonych rejonów, ale wszystkie wyjazdy zagraniczne.

 

W związku z powyższym, jeżeli także i Ty chciałbyś odstąpić od zawartej z biurem podróży umowy, oczywiście masz do tego prawo i to bez ponoszenia kosztów takiego odstąpienia, które praktycznie zawsze są przez biura podróży nakładane a wynikają z treści OWU. Przysługujące Ci prawo odstąpienia wynika z treści w art. 47 ust. 5 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Zgodnie z jego treścią „podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.”

 

Oczywistym i całkowicie bezspornym jest fakt, iż aktualnie mamy do czynienia z nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami występującymi na całym świecie, które to mogą trwać jeszcze przez wiele miesięcy. Z tego właśnie powodu, możesz bez obaw i jakichkolwiek kosztów odstąpić od zawartej z biurem podróży umowy. Forma odstąpienia powinna wynikać z treści umowy, lecz co do zasady wystarczy przesłanie na adres mailowy właściwego biura podróży wiadomości zawierającej oświadczenie o odstąpieniu od umowy (oraz wskazanie czy żądasz zwrotu pieniędzy, czy też otrzymanie vouchera). Teraz zaczynają się pewne modyfikacje…

 

Termin zwrotu wpłaconych środków

 

Co do zasady wpłacone przez Ciebie środki powinny zostać Ci zwrócone w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od zawartej umowy. Jednakże z uwagi na skale powstałego problemu prawodawca wprowadził pewne modyfikacje w tym zakresie, aby uchronić liczne biura podróży przed ich przedwczesnym upadkiem. Modyfikacje te znajdują się w ustawie potocznie nazywanej tarczą antykryzysową. Jej pełna nazwa to: Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 roku.

 

Zgodnie z treścią art. 15k ust. 1 tej ustawy: odstąpienie od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu.

 

Co prawda przepis ten wszedł w życie dopiero od 1 kwietnia, jednakże inny przepis ustawy przewiduje jej działanie wstecz, a mowa dokładnie o art. 31h.

 

Zgodnie z jego treścią: w przypadku gdy organizator turystyki nie dokonał zwrotu poniesionych przez podróżnego opłat lub wpłat, o których mowa w art. 47 ust. 4 lub ust. 5 ustawy o imprezach turystycznych, a termin na ich dokonanie nie upłynął przed dniem 13 marca 2020 r., przepisy art. 15k stosuje się odpowiednio.

Przekładając powyższe na zrozumiały język, oznacza to, że pomimo iż nowe regulacje weszły w życie 1 kwietnia 2020 roku, to dotyczą one odwołań i rezygnacji z wycieczek z przyczyn dotyczących koronawirusa zakomunikowanych po dniu 28 lutego 2020 roku (28 lutego + 14 dni na zwrot = wskazana w ustawie data 13 marca). Zatem jeżeli odstąpiłeś od umowy przed dniem 28 lutego 2020 roku to Twój wniosek procedowany będzie w „starym” trybie i pieniądze muszą zostać Ci zwrócone w terminie 14 dni. W pozostałych przypadkach, a więc co do oświadczeń złożonych po 28 lutego organizator ma łącznie 194 dni na zwrot środków – liczone od dnia wypowiedzenia przez Ciebie umowy.

 

A może zamiast odwoływać… – czyli opcja B

Opcją zastępczą w omawianej sytuacji jest możliwość skorzystania z tzw. vouchera turystycznego, uprawniającego do opłacenia nim nowego, przyszłego wyjazdu. A więc zamiast wnosić o zwrot pieniędzy możesz poprosić o wystawienie na Twoją rzecz swojego rodzaju karty podarunkowej o wartości odpowiadającej wpłaconej już przez Ciebie kwocie. Voucher ten można wykorzystać niezwłocznie po wznowieniu lotów (a więc możliwe, że przed upływem 194 dni dotyczących zwrotu) i możesz go wykorzystać na dowolną destynację i hotel z oferty biura podróży, które miało zorganizować pierwotną wycieczkę. Voucher taki jest ważny co najmniej przez rok od daty pierwotnego wyjazdu. Dodatkową zachętą może być fakt, że biura podróży często oferują vouchery na warunkach bardziej korzystnych aniżeli odwoływanie wycieczek (np. ITAKA proponuje Klientom vouchery o wartości 105% dokonanych wpłat, a ETI – 120% wartości wpłat).