Kodeks rodzinny Federacji Rosyjskiej – wersja polska, art. 16-26. Rozwiązanie małżeństwa. Rozwód

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

5 czerwca 2018

Mając na uwadze fakt, iż obowiązująca między Polską a Federacją Rosyjską Umowa Międzynarodowa w wielu aspektach dotyczących stosunków rodzinnych obywateli rosyjskich mieszkających w Polsce odsyła do uregulowań rosyjskiej ustawy, koniecznym wydaje się jej poznanie.

Z tej tez przyczyny na niniejszym blogu chcielibyśmy przedstawić regulacje obowiązujące w Federacji Rosyjskiej a dotyczące prawa rodzinnego tam funkcjonującego w wersji polskiej – w polskim tłumaczeniu.

W niniejszym wpisie możecie się Państwo zapoznać z naszym autorskim tłumaczeniem, ale mam nadzieję jak najlepiej oddającym ducha rosyjskiej Ustawy, w zakresie art. od 16 do 26 Kodeksu rodzinnego Federacji Rosyjskiej, a regulujących kwestie związane z rozwodem i rozwiązaniem małżeństwa.

Nadmienić przy tym trzeba, iż tłumaczenie to ma charakter autorski ( wykonane przy współpracy prawników, adwokatów rosyjskojęzycznych jak i polskich), co po pierwsze oznacza, iż nie stanowi ono samo w sobie wiążącej normy prawnej- tą jest tekst w języku rosyjskim, a po drugie stanowi przedmiot prawa autorskich Kancelarii Adwokacko Radcowskiej Kacprzak Kowalak w Poznaniu.  Tak więc drogi czytelniku jeżeli chcesz wykorzystać niniejsze tłumaczenie, je powielić musiałbyś uzyskać naszą zgodę.

Pamiętać przy tym należy, iż poszczególne podmioty Federacji mogą mieć przyjęte prawa, które uszczegółowiają normy zawarte w Kodeksie Rodzinnym Federacji Rosyjskiej, z tego też względu może się okazać również koniecznym zbadanie porządków prawnych poszczególnych Republik.

Kodeks rodzinny Federacji Rosyjskiej – wersja polska, art. 10-15. Zawarcie małżeństwa.

Dział 4. Rozwiązanie małżeństwa

Artykuł 16. Przesłanki ustania małżeństwa

1. Małżeństwo ustaje na skutek śmierci lub w wyniku uznania przez sąd jednego z małżonków za zmarłego.
2. Małżeństwo może być rozwiązane w drodze rozwodu zainicjowanego na wniosek jednego lub obojga małżonków, a także na wniosek opiekuna prawnego małżonka, uznanego przez sąd za ubezwłasnowolnionego.

Artykuł 17. Ograniczenie prawa męża do rozwiązania małżeństwa

Męzowi bez zgody żony nie przysługuje prawo do wszczęcia sprawy o rozwód w trakcie ciąży żony i w ciągu roku po urodzeniu dziecka.

Artykuł 18. Procedura rozwodowa

Rozwiązanie małżeństwa odbywa się w urzędach stanu cywilnego, a w przypadkach, przewidzianych w artykułach 21 – 23 niniejszego Kodeksu, przed sądem.

Artykuł 19. Rozwiązanie małżeństwa przed Urzędem Stanu Cywilnego

1. Przy wzajemnym wyrażeniu zgody na rozwiązanie małżeństwa w sytuacji, gdy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, rozwiązanie małżeństwa odbywa się przed Urzędem Stanu Cywilnego.
2. Rozwiązanie małżeństwa na wniosek jednego z małżonków niezależnie od tego, czy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci może odbyć się przed urzędem stanu cywilnego, jeżeli drugi małżonek: został
uznany przez sąd za zaginionego;
uznany przez sąd ubezwłasnowolnionego; lub
skazany za przestępstwo na karę pozbawienia wolności na okres powyżej trzech lat.
3. Rozwiązanie małżeństwa i wydanie zaświadczenia o rozwiązaniu małżeństwa są procedowane przez organ urzędu stanu cywilnego po upływie miesiąca od dnia złożenia oświadczenia o rozwiązaniu małżeństwa.
4. Rejestracja rozwodu jest procedowana przez organ urzędu stanu cywilnego w sposób przewidziany dla państwowej rejestracji aktów stanu cywilnego.

Artykuł 20. Rozpatrywanie sporów powstałych między małżonkami po rozwodzie w urzędach stanu cywilnego

Spór dotyczący podziału majątku wspólnego małżonków, wypłaty środków na utrzymanie małzonka niezdolnego do pracy, a także spory dotyczące dzieci, które powstały między małżonkami, z których jeden jest uznany przez sąd za ubezwłasnowolnionego lub skazany za przestępstwo na karę pozbawienia wolności na okres powyżej trzech lat (punkt 2 artykułu 19 niniejszego Kodeksu), rozpatrywane są przed sądem niezależnie od rozwiązania małżeństwa w urzędach stanu cywilnego.

Artykuł 21. Rozwiązanie małżeństwa w sądzie

1. Rozwiązanie małżeństwa następuje na drodze sądowej w przypadku gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustępie 2 artykułu 19 niniejszego Kodeksu, lub, w przypadku braku zgody jednego z małżonków na rozwiązanie małżeństwa.
2. Rozwiązanie małżeństwa następuje w trybie sądowym także w przypadku, gdy jeden z małżonków, pomimo braku u niego zastrzeżeń, uchyla się od rozwiązania małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego, w tym odmawia złożenia wniosku.

Artykuł 22. Rozwiązanie małżeństwa w sądzie w przypadku braku zgody jednego z małżonków na rozwiązanie małżeństwa

1. Przesłanką rozwiązania małżeństwa przez sąd jest ustalenie, że dalsze wspólne życie małżonków i utrzymanie rodziny stało się niemożliwe.
2. W postępowaniu o rozwód w przypadku braku zgody jednego z małżonków na rozwiązanie małżeństwa sąd może podjąć kroki zmierzające do pojednania małżonków i może odroczyć postępowanie, wyznaczając małżonkom trzy miesięczny okres na pojednania się .
Jeżeli nie doszło do pojednania się małżonków i jeden z małżonków podtzrymuje pozew o rozwód Sąd przeprowadza dalszą procedurę zmierzajaca do rozwiązania małżeństwa.

Artykuł 23. Rozwiązanie małżeństwa w sądzie przy wzajemnym porozumieniu małżonków na rozwiązanie małżeństwa

1. W przypadku wzajemnej zgody na rozwiązanie małżeństwa małżonków, którzy mają wspóle małoletnie dzieci, a także małżonków, o których mowa w ustępie 2 artykułu 21 niniejszego Kodeksu, sąd rozwiąże małżeństwo bez wyjaśniania przesłanek rozwodu. Małżonkowie może przedstawić sądowi umowa dotycząca opieki nad dziećmi, o którym mowa w ustępie 1 artykułu 24 Kodeksu. W przypadku braku takiej umowy lub w przypadku, gdy umowa narusza interesy dzieci, sąd podejmuje środki w celu ochrony ich interesów, w sposób przewidziany w ustępie 2 artykułu 24 Kodeksu.
2. Rozwiązanie małżeństwa przez sąd nie moze nastąpić wcześniej niż przed upływem miesiąca od dnia złożenia przez małżonków oświadczenia o rozwiązaniu małżeństwa.

Artykuł 24. Pytania, rozstrzygnięcia sądu przy wydawaniu decyzji o rozwiązaniu małżeństwa

1. Po rozwiązaniu małżeństwa w sądzie małżonkowie mogą złożyć w sądzie porozumienie regulujące, z kim będą przebywać niepełnoletnie dzieci, o zasadach wypłaty środków na utrzymanie dzieci i (lub) małzonka niezdolnego do pracy, o wysokości tych środków albo o podziale majątku wspólnego małżonków.
2. W przypadku, gdy brak porozumienia między małżonkami w sprawach, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, a także w przypadku, gdy ustalono, że umowa ta narusza interesy dzieci lub jednego z małżonków, sąd jest zobowiązany:
określić, z którym z rodziców będą przebywać niepełnoletnie dzieci po rozwodzie;
określić, z którego z rodziców i w jakich rozmiarach pobierane są alimenty na ich dzieci;
na żądanie małżonków (jednego z nich) dokonać podziału majątku, znajdującego się w ich współwłasności;
na żądanie małżonka, który ma prawo do otrzymania alimentów od drugiego małżonka, określić rozmiar tych alimentów.
3. W przypadku, gdy podział majątku wpływa na interesów osób trzecich, sąd może skierować roszczenie o podział majątku do osobnego postępowania.

Artykuł 25. Chwila ustania małżeństwa po jego rozwiązaniu

1. Małżeństwo, rozwiązywane przed urzędem stanu cywilnego, ustaje od dnia rejestracji rozpadu małżeństwa w księdze rejestracji aktów stanu cywilnego, a w przypadku rozwiązania małżeństwa w sądzie – od dnia uprawomocnienia się wyroku

2. Rozwiązanie małżeństwa w sądzie podlega rejestracji państwowej w sposób przewidziany dla państwowej rejestracji aktów stanu cywilnego.
Sąd jest zobowiązany w ciągu trzech dni od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwiązującego małżeństwa skierować wyciąg z orzeczenia sądu do urzędu stanu cywilnego według miejsca rejestracji państwowej zawarcia małżeństwa.
Małżonkowie nie mogą zawrzeć nowego małżeństwa, aż do uzyskania zaświadczenia o rozwiązaniu małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednego z nich lub miejsce rejestracji państwowej zawarcia małżeństwa.

Artykuł 26. Przywracanie małżeństwa w przypadku pojawienia się małżonka, uznanego przez zmarłego lub uznanego za zaginionego

1. W przypadku pojawienia się małżonka, uznanego przez sąd za zmarłego lub uznanego przez sąd za zaginionego, i odwołania do odpowiednich orzeczeń małżeństwo może być przywrócony przez organ stanu cywilnego, na zgodny wniosek małżonków.
2. Małżeństwo nie może być przywrócone, jeżeli drugi małżonek wszedł w nowy związek małżeński.