Jakie obowiązki ma dyrektor szkoły/przedszkola w przypadku stwierdzenia, że nauczyciel dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego?

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

23 października 2019

Pexels / Pixabay

Nowelizacja Karty Nauczyciela, która weszła w życie dnia 1 września 2019r., nałożyła na dyrektora szkoły, czy też przedszkola nowy, bardzo istotny obowiązek.
Dlatego też warto zorientować się w tym temacie, aby nie uchybić swoim obowiązkom zawodowym, czy terminowi na ich wypełnienie.
Zgodnie z wprowadzonym art. 75 ust 2 a Karty Nauczyciela dyrektor szkoły, a w przypadku, gdy czynu dopuścił się dyrektor szkoły – organ prowadzący szkołę, ma obowiązek zawiadomić rzecznika dyscyplinarnego o czynie nauczyciela, który to narusza prawa i dobro ucznia.
Przepis ten wyznacza również termin na złożenie takiego zawiadomienia i jest on dość krótki – wynosi jedynie 3 dni robocze. Trzeba pamiętać, że przy obliczaniu terminu na złożenie takiego zawiadomienia nie uwzględnia się dnia, w którym dyrektor powziął wiedzę o danym zdarzeniu.
Wprowadzenie takiego obowiązku i tak krótkiego terminu na jego wypełnienie ma na celu szczególną ochronę ucznia przed wszelkiego typu naruszeniami nauczycieli. Żaden dyrektor nie powinien zostać obojętny na sytuację, gdy dane postępowanie nauczyciela jest sprzeczne z dobrem dzieci, dlatego też wymagana jest natychmiastowa reakcja i w konsekwencji zawiadomienia rzecznika dyscyplinarnego.
W związku z tak krótkim terminem na złożenie przedmiotowego zawiadomienia dobrym rozwiązaniem jest zlecenie jego sporządzenia profesjonaliście – radcy prawnemu lub adwokatowi specjalizującemu się w prawie oświatowym. Samo skompletowanie materiału dowodowego świadczącego o przewinieniu dyscyplinarnym nauczyciela jest czasochłonne, podobnie, jak sporządzenie takiego zawiadomienia.
Rozważenia w aspekcie powyższej nowelizacji przepisów wymaga również kwestia tego, jakie czyny można uznać za naruszające prawa i dobro dziecka, a jakie za inne przewinienia dyscyplinarne nauczycieli, co do których dyrektor nie ma już obowiązku zawiadamiania rzecznika, choć oczywiście ma takie prawo. Ustawodawca nie wprowadził katalogu takich czynów, dlatego też każdorazowo należy zbadać, czy dany czyn jest sprzeczny z dobrem dziecka. Bez wątpienia będą to takie czyny, jak przemoc słowna, czy fizyczna wobec ucznia, znęcanie się nad uczniem, wykorzystywanie ucznia, czy też zmuszanie go do określonego zachowania. Dopuszczenie się przez nauczyciela innych czynów, uznawanych za przewinienia dyscyplinarne, jak np. plagiat, czy oszustwo (jeżeli nie dotyczy ucznia) chociaż są naganne i również wymagają reakcji dyrektora, nie kreują po stronie dyrektora obowiązku złożenia zawiadomienia do rzecznika, gdyż nie stanowią naruszenia praw i dobra dziecka.
W sytuacji jednak, gdy wątpliwości budzi to, czy dany czyn dobro dziecka narusza, czy też nie, lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie trybu przewidzianego przez znowelizowane przepisy i zawiadomienia rzecznika w ustawowym terminie.