Wpis do Rejestru UOKiK pod numerami 2122 i 2123 w dniu 2011-01-04

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

5 lipca 2016

W wyniku wygrania procesu prowadzonego przez Kancelarię przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 04.01.11 r. Prezes UOKiK wpisał 2 stosowane przez firmę kurierską SPEDEXPRESS klauzule o następującej treści: “Odpowiedzialność Zleceniobiorcy ograniczona jest do odpowiedzialności za zgubienie, ubytek lub uszkodzenie, przy czym odszkodowanie jest równoważne kwocie ubezpieczenia uwidocznionej na dowodzie nadania. Jeżeli przesyłka jest nie ubezpieczona, nie może przewyższać rzeczywistej szkody a w żadnym przypadku nie może być wyższe niż 100 PLN za przesyłkę” i “Wszelkie spory wynikające z nieprzestrzegania powyższego regulaminu rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca lokalizacji siedziby Zleceniobiorcy”

Rejestr ten można znaleźć na stronie: http://www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_konsumentow/niedozwolone_klauzule/rejestr_klauzul_niedozwolonych/