Wpis do Rejestru UOKiK pod numerami 1811 i 1812 w dniu 2009-12-21

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

5 lipca 2016

W wyniku wygrania procesu prowadzonego przez pracowników Kancelarii przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 21.12.09 r. Prezes UOKiK wpisał 2 stosowane przez biuro podróży Biebrza Explorer klauzule o następującej treści: “Reklamacje związane z wykonaniem umowy winny być składane bezpośrednio u Organizatora w formie pisemnej w terminie 7 dni od zakończenia imprezy”

“Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora”