Wpis do Rejestru UOKiK pod numerami 1725, 1726,1727,1728, 1729 i 1730 w dniu 2009-10-30

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

5 lipca 2016

W wyniku wygrania procesu prowadzonego przez Kancelarię przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 30.10.09 r. Prezes UOKiK wpisał aż 6 stosowanych przez Biuro Turystyczne Bis Pol do rejestru klauzul zakazanych, klauzule te mają następująca treść:

“Wszelkie zażalenia i reklamacje będą przyjmowane tylko w formie pisemnej nie później niż 7 dni po zakończeniu imprezy. Pisma wniesione po ww. terminie uważa się za nieważne.”

“Uczestnik ponosi karę finansową za wszelkie zniszczenia wynikłe z jego winy. Opłata musi nastąpić w miejscu zdarzenia.”

“Jeżeli Klient powiadomiony o zmianie warunków Umowy:

  • nie zgłosi pisemnie rezygnacji z imprezy w ciągu 3 dni od zawiadomienia – przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmianę warunków,
  • zrezygnuje z imprezy w ciągu 3 dni od zawiadomienia – otrzymuje zwrot wniesionej wpłaty za imprezę.”

“Ewentualne zwroty mogą nastąpić w ciągu 30 dni po zakończeniu turnusu i dokonywane będą gotówką w biurze zapisu – uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek odsetki od zwracanych kwot.”

“Jeżeli Klient zrezygnuje z udziału w imprezie turystycznej, organizator potrąci z wpłaty klienta następujące kwoty: równą opłacie manipulacyjnej w wysokości 80 zł – w razie rezygnacji na więcej niż 31 dni przed wyjazdem na imprezę, 40% ceny imprezy – w razie rezygnacji na 31-21 dni przed wyjazdem na imprezę; 70% ceny imprezy – w razie rezygnacji na 20-7 dni przed wyjazdem na imprezę. Organizator zastrzega sobie prawo braku zwrotów drugiej raty w przypadku powiadomienia przez uczestnika o rezygnacji później niż na 7 dni przed wyjazdem.”

“Brak wpłat w ustalonym terminie powoduje skreślenie z listy uczestników, bez zwrotu wpłaconych zaliczek (decyduje data stempla)”.
Rejestr ten można znaleźć na stronie:http://www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_konsumentow/niedozwolone_klauzule/rejestr_klauzul_niedozwolonych/