Pozew o zapłatę niewykupionej obligacji!

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

26 października 2018

W ostatnim czasie zdarzyło nam się prowadzić kilka spraw związanych z nabyciem przez naszych Klientów obligacji korporacyjnych podmiotów, które zaczęły mieć problemy z płynnością finansową. Jak nietrudno się domyślić obligatariusze nie otrzymywali należnych im odsetek, a w dalszej kolejności nie dochodziło również do terminowego wykupu obligacji przez emitenta.

Jakie kroki prawne należałoby podjąć w takiej sytuacji?

Najlepszym rozwiązaniem jest złożenie pozwu w postępowaniu nakazowym.

Podstawą do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, zgodnie z art. 485 § 1 k.p.c jest m. in. wezwanie dłużnika do zapłaty i pisemne oświadczenia o uznaniu długu.

Należy wskazać, że postacią pisemnego oświadczenia dłużnika o uznaniu długu jest niewątpliwie sam dokument obligacji.

Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 ustawy o obligacjach, obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.

Obligację należy więc zakwalifikować zgodnie z powyższą definicją jako tzw. właściwe uznanie długu. Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem doktryny uznanie właściwe jest niewątpliwie czynnością prawną, a ściślej – umową jednostronnie zobowiązującą, zawartą między dłużnikiem, a wierzycielem, w której dłużnik potwierdza swe zobowiązanie, zasadniczo mając na celu jego ustalenie, czasem także – zabezpieczenie. Biorąc zatem pod uwagę pozostałe przesłanki do wydania nakazu zapłaty z art. 485 § 1 k.p.c., którą jest również dochodzenie świadczenia pieniężnego, uznać należy, że kierowanie pozwu do postępowania nakazowego jest jak najbardziej uzasadnione.

Warto też zaznaczyć, że uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym jest korzystne pod względem dochodzenia swoich roszczeń na dalszym etapie. Sam nakaz zapłaty stanowi bowiem tytuł zabezpieczenia, na podstawie którego można wszcząć przed komornikiem postępowanie zabezpieczające, zmierzające do zabezpieczenia majątku dłużnika na przyszłą egzekucję.

 

Gwoli ścisłości należy dodać, iż dokument obligacji jako taki nie jest wymieniony w wyżej cytowanym przepisie, tym samym do w dużej mierze od interpretacji sądu zależeć będzie, czy pozew o zapłatę z obligacji skieruje na drogę postępowania nakazowego, czy upominawczego.

Z naszego doświadczenia prowadząc sprawy przeciwko jednemu z emitentów obligacji sądy w Warszawie rozstrzygały postępowania o zapłatę kwoty z obligacji i poprzez wydanie nakazu w postępowaniu nakazowym i w postępowaniu upominawczym