Kredyt za darmo?

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

2 lipca 2016

Ustawa o kredycie konsumenckim nakłada na bank szereg obowiązków informacyjnych, w tym dotyczących treści umowy o kredyt zawieranej z konsumentem. Warto wiedzieć, że naruszenie niektórych z nich uprawnia konsumenta do spłaty kredytu bez odsetek i innych kosztów należnych bankowi.

Zgodnie z art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim, w przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1-8, 10, 11, 14-17 i art. 31-33, konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy (nie dotyczy to kosztów zabezpieczenie kredytu). W przypadku umów o kredyt konsumencki zabezpieczony hipoteką konsument nie będzie zobowiązany do poniesienia odsetek i innych kosztów kredytu, jednakże należnych jedynie za okres 4 lat przed dniem złożenia oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego (art. 46 ustawy). Naruszenia uprawniające do “kredytu darmowego” to przykładowo brak informacji w umowie albo błędna informacja co do rodzaju kredytu, czasu obowiązywania umowy, całkowitej kwoty kredytu, terminu i sposobu wypłaty kredytu, zasad i terminów spłaty kredytu, stopy oprocentowania czy nawet brak informacji o prawie do o otrzymania, na wniosek, w każdym czasie bezpłatnie harmonogramu spłaty. Katalog naruszeń uprawniających do kredytu darmowego jest szerszy i zależy od rodzaju kredytu.

“Darmowy kredyt” po złożeniu stosowanego oświadczenia, najlepiej w formie pisemnej, należy spłacić w terminie i w sposób ustalony w umowie. Jeżeli bank w umowie nie określił zasad i terminów spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w równych ratach, płatnych co miesiąc, od dnia zawarcia umowy. Konsument zwraca kredyt w terminie pięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich do wysokości 80.000 zł, oraz dziesięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich powyżej 80.000 zł. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o spłacie kredytu bez odsetek i kosztów wygasa po upływie roku od wykonania umowy.

Emilia Jackowska – radca prawny w Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej Kacprzak Kowalak