Kiedy przysługuje mi jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy?

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

29 października 2020

Pracownikowi, który doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy przysługują pewne świadczenia. Jednym z nim jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, które wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Komu wypłacane jest takie odszkodowanie?

Jednorazowe odszkodowanie wypłacane przez ZUS przysługuje pracownikowi lub ubezpieczonemu, czyli osobie opłacającej składki, w sytuacji wypadku przy pracy, na skutek którego osoba taka doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Przy czym wskazać należy, że zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, doprowadzające do urazu lub śmierci, przy czym zdarzenie to nastąpiło w związku z pracą.

Kiedy możemy mówić o stałym albo długotrwałym uszczerbku na zdrowiu?

Stały uszczerbek na zdrowiu będzie miał miejsce w sytuacji gdy naruszenie sprawności organizmu człowieka, skutkuje upośledzeniem czynności organizmu, nierokującymi poprawą w przyszłości. W tym przypadku nie ma możliwości powrotu do całkowitej sprawności, tudzież zdrowia. Typowymi przykładami takiego uszczerbku jest amputacja  kończyny albo utrata słuchu, wzroku. Można również wskazać, że także złamania, mimo iż kości się zrastają, powodują trwały uszczerbek na zdrowiu.

Uściślając za upośledzenie organizmu uważa się  każde ograniczenie w funkcjonowaniu danego organu lub narządu.

Z drugiej strony możemy mówić również o długotrwałym uszczerbku na zdrowiu. Poszkodowany dozna go w przypadku, gdy naruszenie sprawności jego organizmu spowoduje upośledzenie czynności organizmu na okres powyżej 6 miesięcy, ale co istotne w tym wypadku istnieją pozytywne rokowania na przyszłość w kwestii powrotu do zdrowia.

Poszkodowany dozna długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w przypadku skręcenia kończyny skutkującego ponad półrocznym ograniczeniem w poruszaniu się.

Co istotne jeżeli nasza pogorszona sprawność organizmu nie będzie trwała dłużej niż 6 miesięcy, jednorazowe odszkodowanie nie będzie przysługiwało.

Oczywiście dla wykazania, że upośledzenie czynności organizmu, na którym oparte zostanie roszczenie, które  wynika z wypadku przy pracy, niezbędne będzie przedłożenie dokumentacji związanej z wypadkiem przy pracy. Następnie zostanie wydana opinia przez Komisję powołaną przez ZUS. To ona właśnie oceni wysokość doznanego uszczerbku na zdrowiu oraz jego związek z doznanym wypadkiem przy pracy. Warto przy tym zapamiętać, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z art. 12 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, przyznaje jednorazowe odszkodowanie w wysokości 20 % przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego albo długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Co więcej prawo do ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy przysługuje również osoby najbliższe dla pracownika, jak np. żona, dzieci, rodzie, w sytuacji gdy poniósł on śmierć.