Jakie zadośćuczynienie za złamanie szczęki? Analiza na podstawie orzeczeń sądów apelacji poznańskiej

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

13 maja 2020

W wyniku wypadków samochodowych ofiary doznają wielu obrażeń, niejednokrotnie również złamania szczęki, o którym mowa w pkt 24 tabeli oceny procentowej trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, stanowiąca załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania. Zgodnie z punktem 24 możliwe jest ustalenie uszczerbku polegającego na złamaniu szczęki i/lub żuchwy wygojone z przemieszczeniem odłamków. Podpunkt 24 a przewiduje wariant złamania polegający na przemieszczeniu odłamów bez zaburzeń czynności stawu żuchwowo-skroniowego. Z tego tytułu uszczerbek na zdrowiu może być ustalony na poziomie od 1 do 5 % – w zależności od stopnia zniekształcenia i rozwarcia szczęk. Natomiast za złamanie szczęki z i/lub żuchwy wygojone z przemieszczeniem odłamów z zaburzeniami czynności stawu żuchwowo-skroniowego – w zależności od stopnia zaburzeń żucia i rozwarcia szczęki – od 5 do 10 %.

Widać więc, że tabela w związku ze złamaniem szczęki, czy żuchwy nie przewiduje możliwości ustalenia zbyt dużego uszczerbku na zdrowiu – maksymalnie 10 %. W konsekwencji zadośćuczynienie zasądzone z uwagi na ten uraz również nie będzie wysokie. Sądy w Poznaniu i pozostałej części apelacji poznańskiej przyjmują różne kwoty za jeden procent uszczerbku, jednak uśredniając często jest to kwota rzędu 2.000 zł. Zadośćuczynienie za złamanie szczęki lub żuchwy może więc wynieść od 2.000 zł do 20.000 zł, choć każdy prawnik z Poznania powie, że kwota tego świadczenia zależy nie tylko od wysokości uszczerbku, ale również od szeregu innych okoliczności, wpływających na rozmiar doznanej krzywdy. Poza tym często się zdarza, że uraz szczęki jest jednym z wielu doznanych uszczerbków i poszkodowani w związku z tym otrzymują wysokie zadośćuczynienie.

Sprawę, która dotyczyła zadośćuczynienia między innymi za złamanie szczęki rozpoznawał między innymi Sąd Okręgowy w Poznaniu w sprawie o sygn. akt XIIC 2089/15, która to zakończyła się wyrokiem z dnia 13 czerwca 2019r. Powódka wniosła w niej o zasądzenie na jej rzecz zadośćuczynienia w wysokości 80.000 zł z uwagi na to, że w wyniku wypadku samochodowego obrażeń w postaci urazu czaszkowo- mózgowego ze złamaniem i wgłobieniem zatoki czołowej lewej, złamaniem podstawy czaszki przedniego i środkowego dołu czaszki, złamaniem ściany bocznej oczodołu prawego lewego, stłuczeniem mózgu w lewej okolicy czołowej i prawej okolicy potylicznej oraz złamania nosa, które stanowiły ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu. Biegły sądowy zakwalifikował obrażenia powódki w zakresie kości twarzoczaszki jako złamanie szczęki stanowiące uszczerbek określony w pkt 24 a tabeli i określił jego wysokość na poziomie 5 %. Oprócz tego u powódki stwierdzono uszczerbek w wysokości 2.5 % ze względu na uszkodzenie uzębienia, 30%, według punktu 20d (uszkodzenia nosa, utrata powonienia w następstwie uszkodzenia przedniego dołu czaszkowego) w wysokości 5%, według punktu 19a (uszkodzenia powłok twarzy (blizny i ubytki), oszpecenia bez zaburzeń funkcji w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy) w wysokości 2%, według punktu 2 (uszkodzenie kości sklepienia i podzastawy czaszki /wgłobienia, szczeliny, fragmentacja/ zależnie od rozległości uszkodzeń), w wysokości 5%. Łączny uszczerbek na zdrowiu u powódki był więc wysoki. Sąd w związku z tym zadecydował, że właściwą kwotą zadośćuczynienia dla powódki będzie 115.000 zł.

Podobnie, uszczerbek w wysokości 5 % z uwagi na złamanie kości szczękowej ustalił biegły sądowy w sprawie o sygn. akt XII C 2385/13 prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Poznaniu. W wyroku z dnia 29 lutego 2016r. Sąd z Poznania w całości uwzględnił powództwo i zasądził na rzecz powoda kwotę 76.000 zł, jednak wyraził pogląd, iż właściwą kwotą mogłoby być nawet 130.000-150.000 zł. Na taką kwotę miał wpływ oczywiście nie tylko uszczerbek związany z urazem szczęki, gdyż jego łączny uszczerbek wyniósł 36%, a także rozmiar doznanych cierpień.