Jakie zadośćuczynienie za utratę zębów? Analiza na podstawie orzeczeń sądów apelacji poznańskiej

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

3 maja 2020

cocoparisienne / Pixabay

Jakie zadośćuczynienie za utratę zębów? Analiza na podstawie orzeczeń sądów apelacji poznańskiej

 

Niekiedy zdarza się, że na skutek wypadku dojdzie do uszkodzenia nosa. Tabela oceny procentowej trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, stanowiąca załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002r.  w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania przewiduje możliwość stwierdzenia uszczerbku na zdrowiu w związku z wieloma wariantami uszkodzenia nosa. Po pierwsze możliwe jest uszkodzenie nosa bez zaburzeń oddychania – wówczas ustala się uszczerbek na poziomie od 5 do 20 % w zależności od rozległości uszkodzenia i stopnia zaburzeń oddychania. Poważniejsze jest uszkodzenie nosa z zaburzeniami oddychania – w zależności od stopnia zaburzeń w oddychaniu i rozległości uszkodzenia skutkuje ono stwierdzeniem uszczerbku w granicach od 10 do 20 %. Następnie, tabela przewiduje uszczerbek na zdrowiu w granicach od 10 do 25 % w przypadku uszkodzenia nosa z zaburzeniami oddychania i powonienia – w zależności od stopnia zaburzeń w oddychaniu i powonieniu. W przypadku utraty powonienia tabela wskazuje na możliwość stwierdzenia uszczerbku w wysokości 5 %, w przypadku natomiast utraty nosa w całość (wraz z kośćmi) – 30 %.

 

Uszkodzenia nosa mogą więc skutkować uszczerbkiem w wysokości od 5 do 30 %. Wysokość zadośćuczynienia w związku z takim urazem może być więc różna w zależności od wysokości stwierdzonego uszczerbku i innych okoliczności wpływających na rozmiar doznanej krzywdy.

 

Chcąc się dowiedzieć, jaką kwotę zadośćuczynienia mniej więcej można otrzymać, warto przeanalizować, w jakiej wysokości zasądzane były zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanych, u których na skutek wypadku również stwierdzono uraz nosa.

 

Sądy w Poznaniu i w całej apelacji zajmowały się rozpoznawaniem spraw, w których u poszkodowanych wystąpił taki uraz.

 

Sprawę taką rozpoznawał między innymi Sąd Okręgowy w Poznaniu. Została ona zakończona wyrokiem z dnia 4 lutego 2016r. (sygn. akt XII C 154/15), w którym to na rzecz poszkodowanego zasądzono zadośćuczynienie w wysokości 54.000 zł. U poszkodowanego stwierdzono uszczerbek w łącznej wysokości 27 %, w tym 15 % z uwagi na uszkodzenie nosa wraz z zaburzeniami oddychania i powonienia. Ustalając wysokość zadośćuczynienia, Sąd miał na uwadze to, jaki uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego został stwierdzony i uznał, że odpowiednia będzie kwota 2.000 zł za jeden procent uszczerbku. W konsekwencji więc zasądził 54.000 zł (2.000 zł x 27).

O zadośćuczynieniu, w którym powódka doznała uszkodzenia nosa, orzekał również Sąd Rejonowy w Koninie w wyroku z dnia 9 października 2013 r.  (sygn. akt IC 623/11). W wyroku tym na rzecz poszkodowanej została zasądzona kwota 35.000 zł zadośćuczynienia, przy czym pozwany na etapie przedsądowym wypłacił jej już łącznie 75.000 zł z tego tytułu. Podobnie, jak w poprzednim wyroku u powódki stwierdzono uszczerbek w postaci uszkodzenia nosa wraz z zaburzeniami oddychania i powonienia. Z tego tytułu ustalono u niej uszczerbek w wysokości 12 %. Był to jeden z doznanych przez nią urazów, stwierdzono u niej uszczerbek w łącznej wysokości 24 %.

 

Kwoty zadośćuczynienia zasądzone w związku z uszkodzeniem nosa mogą więc być dość wysokie.