Jakie zadośćuczynienie za uszkodzenie żeber? Analiza na podstawie orzeczeń sądów apelacji poznańskiej

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

13 czerwca 2020

PublicDomainPictures / Pixabay

Jakie zadośćuczynienie za uszkodzenie żeber? Analiza na podstawie orzeczeń sądów apelacji poznańskiej

Wielokrotnie zdarza się, że u ofiar wypadków dochodzi do stłuczenia, czy złamania żeber. Jest to bowiem uszczerbek, który często stwierdza się u osób, które przeżyły silne uderzeni, na przykład w wyniku zderzenia pojazdów. Taki uszczerbek lekarze stwierdzali również u poszkodowanych, będących klientami radców prawnych i adwokatów z naszej kancelarii w Poznaniu. Taki rodzaj uszczerbku został wyszczególniony w pkt 58 tabeli oceny procentowej trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, stanowiąca załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania. Trzeba jednak podkreślić, że ten punkt odnosi się jedynie do sytuacji, w której uszkodzeniu ulegną co najmniej dwa żebra (złamanie jednego żebra nie będzie więc można zakwalifikować z tego punktu tabeli). Zgodnie z pkt 58 a 10 % uszczerbku na zdrowiu biegli sądowi ustalą w przypadku stwierdzenia uszkodzenia żeber z obecnością zniekształceń klatki piersiowej i bez zmniejszenia pojemności życiowej płuc. Pkt 58 b przewiduje natomiast uszczerbek na poziomie 15 – 25 % w związku z uszkodzeniem żeber z obecnością zniekształceń klatki piersiowej i zmniejszenia pojemności życiowej płuc – w zależności od stopnia zmniejszenia pojemności życiowej.

Biorąc pod uwagę, że sądy z Poznania i apelacji poznańskiej zwykle (choć zależy to od uznania konkretnego sądu i okoliczności sprawy) za jeden procent uszczerbku na zdrowiu przyznają kwotę rzędu 2.000 zł, to zadośćuczynienie może wynieść od 20.000 zł do 50.000 zł. Z doświadczenia prawników z naszej kancelarii w Poznaniu wynika jednak, że często zdarza się, że uszkodzenie żeber nie jest jednym uszczerbkiem – często towarzyszą mu inne obrażenia, między innymi jednoczesne uszkodzenie tkanki płucnej.

Uszczerbek z punktu 58 a tabeli stwierdził przykładowo biegły sądowy w sprawie o sygn. akt IC 841/14, zakończonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Turku z dnia 6 lipca 2016r. W sprawie tej u poszkodowanego stwierdzono 40 % uszczerbku na zdrowiu, w tym 10 % w związku uszkodzeniem żeber z pkt 58a. Z uwagi na to Sąd ponad kwotę 30.000 zł przyznaną przez ubezpieczyciela w toku postępowania likwidacyjnego, zasądził dodatkowe zadośćuczynienie w wysokości 45.000 zł. W tej konkretnie sprawie Sąd w uzasadnieniu wskazał, że za 1 % uszczerbku na zdrowiu przyznał 1.666 zł, biorąc pod uwagę również rozmiar cierpień powódki.

Uszkodzenie żeber stwierdzono również u powoda w sprawie o sygn. akt I C 1002/14, zakończonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 10 lutego 2015r. Poszkodowany w tej sprawie doznał łącznie 60 % uszczerbku na zdrowiu z przyczyn ortopedycznych, w tym 10 % z powodu uszkodzenia żeber i 35 % z przyczyn okulistycznych. Za właściwą kwotę zadośćuczynienia w tej sprawie Sąd uznał kwotę aż 200.000 zł.

Widać więc, że złamaniu żeber często towarzyszą inne obrażenia, które łącznie mogą powodować stwierdzenie uszczerbku na zdrowiu na wysokim poziomie i w konsekwencji przemawiać za zasądzeniem dużego zadośćuczynienia.