Ile zadośćuczynienia za uszkodzenie kości sklepienia i podstawy czaszki? Analiza na podstawie wyroków sądów apelacji poznańskiej

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

3 stycznia 2020

RENZOGRAPHICS / Pixabay

Ile zadośćuczynienia za uszkodzenie kości sklepienia i podstawy czaszki? Analiza na podstawie wyroków sądów apelacji poznańskiej

Punkt 2 tabeli oceny procentowej trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002r.  w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania przewiduje możliwość ustalenia uszczerbku w związku z uszkodzeniem kości sklepienia i podstawy czaszki (wgłobienia, szczeliny, fragmentacja) na poziomie od 5 do 10 %.

Sądy apelacji poznańskiej wielokrotnie rozpoznawały sprawy, w których to poszkodowani doznali uszczerbku polegającego na uszkodzeniu kości sklepienia, czy też podstawy czaszki. Wysokość ustalonego przez biegłego sądowego uszczerbku na zdrowiu, chociaż nie jest jedynym czynnikiem warunkującym wysokość zadośćuczynienia, zawsze miała wpływ na ustalenie tego, jaka będzie właściwa kwota rekompensująca szkodę w konkretnym przypadku.

Przykładowo Sąd Okręgowy w Poznaniu w wyroku z dnia 11 kwietnia 2019r. w sprawie o sygn. akt  XII C 2391/15 w oparciu o opinię biegłego sądowego ustalił uszczerbek w postaci uszkodzenia kości sklepienia czaszki na poziomie 8 %. Nie był to jedyny stwierdzony u powoda uszczerbek, łączny stwierdzony u niego uszczerbek wyniósł bowiem aż 60 %. Sąd w sprawie tej za właściwą kwotę zadośćuczynienia uznał kwotę 110.000 zł, kierując się jednak nie tylko wysokością uszczerbku na zdrowiu, ale również innymi okolicznościami, które zadecydowały o doznanym przez niego cierpieniu. Sąd wprawdzie nie wskazał w uzasadnieniu, w jaki sposób wyliczył wysokość zadośćuczynienia w oparciu o wysokość uszczerbku, jednak przyjmując (jak orzekały inne sądy w apelacji poznańskiej) kwotę 1660 zł za jeden procent uszczerbku w przypadku uszkodzenia kości sklepienia czaszki zadośćuczynienie to wyniosłoby 13.280 zł.

W wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 23 maja 2013r. w sprawie o sygn. akt  I C 3115/08 Sąd zasądził zadośćuczynienie w wysokości 110.000 zł, przyjmując opinię biegłego sądowego za jeden z dowodów przemawiających za taką wysokością zadośćuczynienia. Biegły w swojej opinii ustalił u powoda uszczerbek z tytułu uszkodzenia kości sklepienia i podstawy czaszki na poziomie 10 % oraz z tytułu oszpecenia bez zaburzeń funkcji w powłokach twarzy – 10 %. Podobnie, jak w pierwszym wyroku sąd, orzekając o zadośćuczynieniu wziął jednak pod uwagę również inne okoliczności. Trudno więc ocenić ile dokładnie wyniosłoby zadośćuczynienie za samo uszkodzenie kości sklepienia i podstawy czaski, jednak biorąc pod uwagę kwotę 1660 zł za jeden procent uszczerbku byłoby to 16.600 zł.

Jak widać na wysokość zadośćuczynienia ma wpływ nie tylko procent uszczerbku na zdrowiu, ale również wiele czynników, jednak kierując się tym, że uszkodzenie  kości sklepienia i podstawy czaszki może powodować uszczerbek w wysokości od 5 % do 10 % można szacunkowo przyjąć, że związane z nim zadośćuczynienie może wynieść mniej więcej od kwoty 8300 do kwoty 16600 zł.