Wysokość zadośćuczynienia przy urazie kręgosłupa szyjnego w mechanizmie „smagnięcia biczem” wraz ze stłuczeniem kręgosłupa.

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

27 lutego 2019

Wysokość zadośćuczynienia przy urazie kręgosłupa szyjnego w mechanizmie „smagnięcia biczem” wraz ze stłuczeniem kręgosłupa.

Kontynuując rozważania na temat wysokości zadośćuczynienia i odszkodowania przyznawanego przez sądy za doznany uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku urazu biczowego kręgosłupa szyjnego, warto wskazać kolejny przykład z cyklu „z życia wzięte”.

Wyrokiem Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie o sygn. akt: II C 334/13 z dnia 31 marca 2015 r. Sąd zasądził od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy) złotych z odsetkami ustawowymi od dnia 9 lutego 2013r. tytułem zadośćuczynienia oraz rentę na zwiększone potrzeby w kwocie po 180zł (sto osiemdziesiąt) złotych miesięcznie, poczynając od dnia 1 marca 2013r. i na przyszłość  z odsetkami ustawowymi w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat  przy następującym stanie faktycznym:

 

W dniu 16.07.2012 r. powódka uległa wypadkowi komunikacyjnemu. Przy przyjęciu zgodnie z wpisem w karcie (…) w/w szpitala powódka skarżyła się na bóle szyi i bóle lewej nogi. Rozpoznano przebyty uraz głowy ze wstrząśnieniem mózgu, uraz kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. W badaniu KT głowy i kręgosłupa szyjnego nie stwierdzono zmian pourazowych w tym w obrębie kanału kręgowego. W badaniu KT kręgosłupa lędźwiowego opisano zmiany zwyrodnieniowe, głównie osteochondrozę L5/S1 z drobnym zwapnieniem bez modelowania worka oponowego, mierną tylno-centralną pjm L4/L5 ze słabo zaznaczonym modelowaniem worka oponowego. Badaniem neurologicznym przy przyjęciu nie stwierdzono objawów uszkodzenia układu nerwowego Po wywiadzie zebranym w dniu 17.07.2012 r. przez konsultanta neurologa stwierdzono, że powódka na krótko straciła przytomność. W badaniu nie stwierdzono objawów uszkodzenia układu nerwowego. W okresie 06.08- 26.10.2012 r. powódka była leczona w Poradni (…) opisywano dolegliwości bólowe kręgosłupa. (…….)W badaniu MRI głowy z dnia 25.09.2012 r .opisano w diagnozie powódki zaniki korowe w płatach czołowych i skroniowych bez poszerzenia układu komorowego.

 

(….) Powódka od 09.11.2006 roku leczy się psychiatrycznie. Powódka zgłosiła się pierwotnie do psychiatry z powodu nadpobudliwości, drażliwości, budzenia w nocy. U powódki rozpoznano zaburzenia depresyjno- lękowe mieszane. W dniu 26.09.2013 r. zmieniono rozpoznanie stwierdzając u powódki organiczne zaburzenia nastroju i zaburzenia poznawcze na podłożu organicznego uszkodzenia OUN .

 

Powódka w dniu 16.07.2012r. na skutek w/w wypadku komunikacyjnego doznała urazu głowy ze wstrząśnieniem mózgu, urazu kręgosłupa szyjnego z naciągnięciem struktur więzadłowo- torebkowych w mechanizmie „smagnięcia biczem” oraz stłuczenia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w przebiegu samoistnej choroby kręgosłupa.

 

(……)W ocenienie specjalisty z zakresu rehabilitacji medycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.12.2002r. powódka doznała długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z powodu- pourazowego zespołu bólowego kręgosłupa szyjnego w wysokości 5% wg pkt-u 94a)pourazowego zespołu bólowego kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w wysokości 5%.

Ze względu na doznane przez powódkę obrażenia narządów ruchu występowała potrzeba częściowej pomocy osób trzecich przez okres dwóch miesiące. (…..)

 

(…….)Wskazane jest, aby powódka 2 x w roku przeprowadziła rehabilitacji ambulatoryjnej lub zamiennie 1 x w roku rehabilitacji sanatoryjnej. Obecnie wskazania do rehabilitacji wynikają z samoistnej choroby kręgosłupa, ale ma to pośredni związek z wypadkiem. U powódki rehabilitacja jest wskazana, bo z jednej strony łagodzi dolegliwości bólowe, a z drugiej strony niektóre zabiegi zwalniają tempo narastania zmian zwyrodnieniowych.

(……) W zakresie narządów ruchu należy przyjąć, że uszczerbek na zdrowiu powódki na skutek obrażeń doznanych w czasie wypadku w dniu 16.07.2012 r. jest stały i wynosi obecnie 5% (pięć procent).

 

(…….) U powódki w ocenie specjalisty ortopedy, po zdarzeniu w dniu 16.07.2012 r. wystąpiły wskazania do stosowania leczenia usprawniającego w poradni rehabilitacyjnej.

 

(……) Wypadek stanowił dla powódki traumatyczne doświadczenie, spowodował utratę dotychczasowej sprawności fizycznej, która utrzymuje się do chwili obecnej. Powódka stała się drażliwa, płaczliwa, odczuwała lęk i obawę o własne funkcjonowanie w przyszłości, potrzebowała pomocy osób trzecich w wykonywaniu codziennych czynności. Przebyty wypadek oraz negatywne zmiany w stanie psychicznym stanowią przyczynę subiektywnego obniżenia jakości życia powódki.

 

(……) Zakres cierpień psychicznych powódki w okresie do końca 2012 r. należy uznać za znaczny, natomiast w późniejszym okresie czasu za zmniejszający się.

 

(……) Określając wysokość zadośćuczynienia Sąd wziął pod uwagę zakres cierpień fizycznych i psychicznych powódki odczuwanych w związku z obrażeniami doznanymi w dniu 16 lipca 2012 roku w tym obecny stan zdrowia powódki oraz wiążące się z nim utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu.

Sąd w swoich rozważaniach uwzględnił fakt, iż w wyniku wypadku powódka doznała łącznie 25% uszczerbek na zdrowiu, w tym stwierdzony przez biegłego z zakresu rehabilitacji medycznej 10% długotrwały uszczerbek na zdrowiu, biegłego psychiatrę 10% trwały uszczerbek na zdrowiu, biegłego ortopeda 5% trwały uszczerbek na zdrowiu.

 

(…..) Cierpienie związane były i są obecnie z odniesionymi obrażeniami oraz procesem leczenia ich następstw łącznie z późniejszą rehabilitacją, i procesem dostosowywania się do nowej sytuacji życiowej, w związku z towarzyszącymi do tej pory dolegliwościami bólowymi i ograniczeniami w sferze intelektualnej.

 

W tych warunkach kwotę 10.000zł, przyznaną łącznie powódce tytułem zadośćuczynienia przez pozwanego, należało uznać za niewystarczającą, bo niełagodzącą nawet doznanych przez nią cierpień. Wobec czego Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powódki dalszą kwotę 60.000 złotych uznając, że kwota 70.000zł , – złotych ustalona łącznie dla zadośćuczynienia krzywdzie powódki stanowi już ekonomicznie odczuwalną wartość, w perspektywie doznanego przez powódkę uszczerbku na zdrowiu. Kwota zadośćuczynienia przyznana przez Sąd dla wyrównania zadośćuczynienia wypłaconego powódce przez stronę pozwaną znajduje realne odzwierciedlenie w obecnie panujących stosunkach majątkowych.

 

(….) W zakresie żądania renty w związku z zwiększonymi potrzebami Sąd zasądził przyjmując zgodnie z wnioskami wywodzonymi z opinii biegłych kwotę po 180 zł miesięcznie. Sąd obliczając wysokość miesięcznej kwoty renty uwzględnił konieczność zażywania przez powódkę leków, kontynuowania leczenia psychiatrycznego, oraz odbywania przez powódkę rehabilitacji.

Wyżej wskazany przykład wyraźnie pokazuje, że zakład ubezpieczeń uznaje swoją odpowiedzialność i wypłacił poszkodowanej kwotę tytułem zadośćuczynienia, lecz ta kwota okazała się znacznie zaniżoną w porównaniu do kwoty zadośćuczynienia zasądzonej przez Sąd.

Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej orzeczenie, można bez wątpliwości stwierdzić, iż większość powództw dotyczących urazu biczowego jest uznawanych przez sąd, a poszkodowani na drodze sądowej uzyskują wyższe zadośćuczynienie niż to, które jest proponowane przez ubezpieczycieli.