Wpis do Rejestru UOKiK pod numerami 2062, 2063, 2064 i 2065 w dniu 2010-10-29

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

5 lipca 2016

W wyniku wygrania procesu prowadzonego przez pracowników Kancelarii przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 29.10.10 r. Prezes UOKiK wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych 4 stosowane przez firme kurierską Riders Express klauzule o następującej treści: “Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot dochodzonych w trybie reklamacji – przed jej rozpatrzeniem – z aktualnymi, przeszłymi lub przyszłymi należnościami wobec Zleceniobiorcy”, “Odpowiedzialność Zleceniobiorcy nie obejmuje szkód z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do Zleceniodawcy jak i osób trzecich”, “Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą jedynie za rzeczywiste straty związane z utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem przesyłki”, “Odpowiedzialność Zleceniobiorcy z tytułu świadczonych usług ograniczona jest do wysokości 200,00 (dwieście złotych) PLN. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności ponad tą kwotę” Rejestr ten można znaleźć na stronie: http://www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_konsumentow/niedozwolone_klauzule/rejestr_klauzul_niedozwolonych/