Ustanie obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci – w prawie ukraińskim i polskim

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

9 października 2018

Ustanie obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci – w prawie ukraińskim i polskim

Przepisy polskiego kodeksu rodzinnego wprowadzają ogólną zasadę, obowiązku utrzymywania dziecka przez krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo (art. 128 kro).

Artykuł 180 Ukraińskiego kodeksu rodzinnego stanowi zaś o obowiązku rodziców w zakresie utrzymania dziecka, aż do osiągnięcia przez nie pełnoletności.

Powszechne jest jednak błędne przekonanie, że wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności ustaje wobec niego obowiązek alimentacyjny. Taka sytuacja nie ma odbicia ani w ustawodawstwie polskim, ani w ukraińskim. Artykuł 188 ust. 2 Ukraińskiego kodeksu rodzinnego stanowi wprost: „Rodzice mogą zostać zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego dziecka wyłącznie na mocy orzeczenia sądowego”. Oznacza to, że polski, ukraiński ustawodawca nie przewidują automatycznej możliwości uchylenia się od wymienionego obowiązku. Czy to znaczy, że obowiązek alimentacyjny nigdy się nie kończy? Istnieje wyjątek od wymienionej wyżej reguły. W ukraińskim ustawodawstwie przewidziano automatyczne uchylenie tego obowiązku jeśli dziecko skończyło 23 lata.

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego rodziców w prawie polskim ustaje w przypadkach wskazanych w kodeksie tj.:

– rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych, jeśli są one połączone z nadmiernych dla nim uszczerbkiem lub jeśli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się

Ukraiński kodeks rodzinny przewiduje nieco inne podstawy ustania obowiązku świadczeń alimentacyjnych wobec dzieci:

– których dochód znacząco przewyższa dochody rodziców i zabezpiecza w zupełności jej potrzeby (art. 188 ust. 2)

– które nabyły prawo własności nieruchomości (budynek mieszkalny, mieszkanie, grunty) – art. 190

– które po osiągnięciu pełnoletności, kontynuują nauczania w szkole do osiągnięcia 23 roku życia (art. 199 ust.1 i 2)

Zatem osoba na której ciąży obowiązek alimentacyjny, powinna zapoznać się z przepisami kodeksu rodzinnego, zanim arbitralnie zdecyduje, że nie będzie dalej uiszczać alimentów na dziecko.