Rozwód Białorusinów przed polskim Sądem- czy jest możliwy?

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

12 stycznia 2023

Rozwód Białorusinów mieszkających w Polsce może być skomplikowanym procesem ze względu na różnice prawne między obydwoma krajami. Niemniej jednak, nie jest to niemożliwe do przeprowadzenia. Istotne jest to, że z uwagi na sytuację polityczną na Białorusi, jej obywatele mieszkający w Polsce mogą nie mieć możliwości powrotu na terytorium Białorusi- stąd też w sytuacji zakończenia związku jedyna realną opcja będzie rozwód w Polsce.

Aby przeprowadzić rozwód Białorusinów mieszkających w Polsce, należy rozważyć dwie kwestie:

1) czy Białorusini mogą się rozwieść przed polskim Sądem i

2) jakie prawo będzie właściwe dla rozwodu Białorusinów przed polskim sądem: polskie czy białoruskie?

Odpowiedzi na te pytania znajdują się w Umowie Międzynarodowej zawartej pomiędzy Polską a Białorusią, konkretnie w artykule 28 Umowy o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych.

1.
Rozwód podlega prawu tej Umawiającej się Strony, której obywatelami są małżonkowie w chwili wszczęcia postępowania. Jeżeli mają oni miejsce zamieszkania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, stosuje się prawo tej Umawiającej się Strony.
2.
Jeżeli w chwili wszczęcia postępowania jeden z małżonków jest obywatelem jednej Umawiającej się Strony, drugi zaś – obywatelem drugiej Umawiającej się Strony, rozwód podlega prawu tej Umawiającej się Strony, na której terytorium mają oni miejsce zamieszkania. Jeżeli jeden z małżonków ma miejsce zamieszkania na terytorium jednej Umawiającej się Strony, a drugi – na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, właściwe jest prawo tej Umawiającej się Strony, przed której organem toczy się postępowanie.
3.
W sprawach o rozwód w wypadku przewidzianym w ustępie 1 właściwy jest organ tej Umawiającej się Strony, której obywatelami są małżonkowie w chwili wszczęcia postępowania. Jeżeli małżonkowie mają miejsce zamieszkania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, właściwy również jest organ tej Umawiającej się Strony.
4.
W sprawach o rozwód w wypadku przewidzianym w ustępie 2 właściwy jest organ tej Umawiającej się Strony, na której terytorium małżonkowie mają miejsce zamieszkania. Jeżeli jeden z małżonków ma miejsce zamieszkania na terytorium jednej Umawiającej się Strony, a drugi – na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, właściwe są organy obu Umawiających się Stron.
5.
Sąd właściwy do orzekania w sprawie o rozwód jest również właściwy do orzekania o władzy rodzicielskiej i alimentach na rzecz dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia.

Uregulowania te stanowią, iż rozwód podlega prawu tej Umawiającej się Strony, której obywatelami są małżonkowie w chwili wszczęcia postępowania. Jeżeli małżonkowie mają miejsce zamieszkania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, stosuje się prawo tej Umawiającej się Strony.

Jak więc widać, zgodnie z umową międzynarodową, rozwód Białorusinów mieszkających ( oboje ) na terytorium Polski jest możliwy. Co ciekawe, prawo stosowane przy tym rozwodzie będzie także prawem polskim.

Jeśli jedno z małżonków przebywa na terenie Polski, a drugie na terenie Białorusi, sytuacja może być bardziej skomplikowana- co postaram sie opisac w kolejnym artykule.

W takim przypadku, warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w sprawach rozwodowych, aby uniknąć ewentualnych błędów i przyspieszyć proces. Jeśli potrzebują Państwo fachowej pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy.

Umożliwiamy także konsultacje w języku rosyjskim.