Rejestracja podmiotu w KRS – zmiana zasad ułatwieniem dla przedsiębiorców

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

14 lipca 2016

Rejestracja podmiotu w KRS – zmiana zasad ułatwieniem dla przedsiębiorców

 1 grudnia 2014 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, której celem było uproszczenie oraz usprawnienie procedur rejestracyjnych podmiotów podlegających wpisowi do KRS. Jedna z najistotniejszych zmian dotyczy uzyskiwania przez podmioty podlegające wpisowi do rejestru numeru REGON oraz NIP.

Przed nowelizacją obowiązywała zasada „jednego okienka”. Sprowadzało się to do tego, że podmiot podlegający wpisowi do KRS – przykładowo spółka, obok wniosku o wpis, zobowiązany był złożyć we właściwym sądzie rejestrowym formularze o nadanie numeru NIP (Nip – 2) oraz REGON (RG-1), a także formularz ZUS – ZPA adresowany do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oczywiście dla w/w instytucji konieczne było również przedłożenie dodatkowych dokumentów takich jak choćby dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym znajduje się siedziba czy też odpis umowy spółki. Po dokonaniu wpisu we właściwym rejestrze, sąd w terminie trzech dni przekazywał właściwym organom złożone formularze, a na ich podstawie nadawane były numery NIP i REGON.

Taka procedura nastręczała wielu trudności i bardzo przedłużała całe postępowanie. Kiedy dokumenty dotarły już do wskazanych urzędów, nierzadko okazywało się, że formularze zawierają błędy bądź też konieczne jest przedłożenie kolejnych, dodatkowych zaświadczeń. Z tego też względu szybkie rozpoczęcie działalności, które jest głównym celem każdego przedsiębiorcy, okazywało się w zasadzie niemożliwe. Wielu z nich prędzej czy później było zmuszonych do zasięgnięcia porady specjalisty – radcy prawnego bądź adwokata, gdyż postępowanie rejestrowe okazywało się dla nich zbyt skomplikowane.

Na szczęście podjęto działania zmierzające do przyspieszenia momentu, w którym podmioty podlegające wpisowi do KRS, będą mogły faktycznie rozpocząć prowadzenie działalności. Od 1 grudnia zainteresowany składa do KRS tylko jeden formularz,tj.formularz przeznaczony dla sądu rejestrowego, tylko z jednym kompletem załączników. Dane zawarte w ww. wniosku są natomiast przekazywane, za pomocą systemu teleinformatycznego, do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Na ich podstawie podmiotowi zostaje automatycznie nadany numer REGON oraz NIP. Informacja o tych numerach jest następnie przekazywana do KRS, również za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, po czym zostaje zamieszczona we wpisie w KRS dotyczącym tego podmiotu.

Oczywiście, nadal istnieje obowiązek zgłoszenia do Urzędu Skarbowego, GUS czy też ZUS, danych, które są konieczne do nadania numeru NIP i REGON czy też rejestracji płatnika składek, takie jak numery rachunków bankowych czy przewidywana liczba pracowników. Niemniej jednak podmiot może uzupełnić te informacje już po rozpoczęciu działalności, w terminie 21 dni od wpisu do KRS.

Wprowadzone modyfikacje są wielkim ułatwieniem m. in. dla osób planujących rozpocząć działalność w formie spółki, również i tych którzy składają wniosek w systemie teleinformatycznym – S24. Dzięki nowelizacji postępowanie rejestrowe będzie przebiegało znacznie szybciej, co przełoży się na moment faktycznego rozpoczęcia działalności i funkcjonowania podmiotów na rynku. Pozostaje tylko wierzyć, że systemy elektroniczne będą działać sprawnie, a przepływ informacji pomiędzy właściwymi organami będzie niczym niezakłócony.

Joanna Nowacka – prawnik w Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej Kacprzak Kowalak w Poznaniu