Odszkodowanie z tytułu wypadku w złotówkach czy w innej walucie?

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

29 kwietnia 2022

13smok / Pixabay

Wypadek może przytrafić się każdemu i zasadniczo w każdym miejscu. O ile jednak wydarzył się on na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, kwestia tego w jakiej walucie i po jakim kursie powinno być wypłacone odszkodowanie nie budzi wątpliwości. Inaczej jednak sprawa ma się w przypadku, gdy doszło do niego w miejscu poza strefą polskiej złotówki.

W pierwszej kolejności należy skupić się na wyrażonej w polskim prawie cywilnym zasadzie walutowości. Została ona uregulowana na gruncie art. 358  Kodeksu cywilnego, który stanowi Jeżeli przedmiotem zobowiązania jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, dłużnik może spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe będące źródłem zobowiązania lub czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia w walucie obcej. Z kolei § 2 wspomnianego przepisu wskazuje, że wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wymagalności roszczenia, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe lub czynność prawna stanowi inaczej. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia w walucie polskiej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia, w którym zapłata jest dokonana.

Odnosząc się do powyższego warto wskazać na  pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy – Izba Cywilna w wyroku wydanym w dniu 30 października 1990 r. w sprawie o sygnaturze akt: I CR 371/90, opublikowanym w OSNCP 1991 r. zeszyt 10-12 poz. 133, gdzie wskazano: świadczenie odszkodowawcze powinno być wyrażone w pieniądzu polskim także wówczas, gdy w zobowiązaniu podstawowym przedmiotem świadczenia była waluta obca (art. 358 K.c.).

W sytuacji zatem gdy szkoda została zapłacona w walucie obcej, to dochodząc odszkodowania powinniśmy w pozwie oznaczyć roszczenie w złotych polskich.

W przedmiocie z kolei ustalenia właściwego kursu, po którym należy przeliczyć wydane na naprawę szkody euro na złotówki, których zwrotu będzie żądać poszkodowany na gruncie wniesionego powództwa, warto spojrzeć na uchwałę Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie o sygnaturze akt: III CZP 72/97, opublikowanej w OSNC 1998 r. zeszyt 9 poz. 133, w którym to orzeczeniu Sąd ten stwierdził, iż: wysokość odszkodowania należy określić według kursu waluty obcej z tej samej daty, z której cenę samochodu przyjęto za podstawę ustalenia odszkodowania.