NOWA  UKRAIŃSKA USTAWA „O SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ I DODATKOWĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

31 października 2018

NOWA  UKRAIŃSKA USTAWA „O SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ I DODATKOWĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

6 lutego bieżącego roku Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła nową ustawę „O spółkach z ograniczoną i dodatkową odpowiedzialnością”, która weszła w życie 17 czerwca tego roku.

Wymieniona ustawa reguluje między innymi kwestie dotyczące zakładania oraz funkcjonowania sp. z o.o.  Ustawa wprowadza wiele nowych, oczekiwanych zmian, stanowi chociażby o mniejszych wymaganiach co do statutu spółki, chroni mniejszościowych wspólników ograniczając możliwość ich wykluczenia tylko do 2 przypadków, dopuszcza możliwość utworzenia rady nadzorczej, pozwala następcy prawnemu na przejęcie udziałów bez zgody wspólników. Są to zmiany, które można uznać niejako za rewolucyjne, a na pewno wyczekiwane przez przedsiębiorców.

Wymienione powyżej zmiany to jeszcze niepełna lista „nowości”, które wprowadza nowa ustawa.  Przetłumaczyliśmy ją na język polski, aby czytelnicy mogli się z nią zapoznać.

W dzisiejszym artykule przedstawiamy tłumaczenie postanowień ogólnych oraz rozdziału II.

Artykuł 1. Zakres zastosowania ustawy

 1. Ustawa określa status prawny spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek z dodatkową odpowiedzialnością (dalej – spółka), zasady ich tworzenia, działania i rozwiązania, prawa i obowiązki ich członków.
 2. Status prawny spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek z dodatkową odpowiedzialnością w branży ubezpieczeniowej i działalności inwestycyjnej, w zakresie produkcji rolnej, a także w innych obszarach działalności, w kolejności ich utworzenia, działalności i zakończenia podlega tej Ustawie, z uwzględnieniem cech, określonych w ustawach szczególnych.
 3. Zarządzanie spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkami z dodatkową odpowiedzialnością, w kapitałach zakładowych w których udział ma państwo lub samorząd terytorialny, podlega niniejszej Ustawie, z uwzględnieniem cech, określonych w ustawach szczególnych.

Artykuł 2. Odpowiedzialność członków spółki, którzy nie wnieśli wkładów w pełnej wartości

 1. Członkowie spółki, którzy nie wnieśli pełnych wkładów, odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania do wysokości wartości niewniesionej części wkładu każdego ze wspólników.

Artykuł 3. Odpowiedzialność spółki

 1. Spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania swoich wspólników.

 

Artykuł 4. Członkowie spółki

 1. Liczba członków spółki jest nieograniczona.

.

Artykuł 5. Prawa członków spółki

 1. Członkowie spółki mają następujące prawa:

– uczestniczenia w zarządzaniu spółką, w sposób przewidziany w Ustawie i w statucie spółki;

– otrzymywania informacji o działalności spółki;

– uczestniczenia w podziale zysku spółki;

-uzyskania w przypadku likwidacji spółki część majątku, pozostałego po rozliczeniach z wierzycielami, lub jego wartości.

 1. Członkowie spółki mogą mieć inne prawa określone w ustawie lub w statucie spółki.

 

Artykuł 6. Obowiązki członków spółki

 1. Członkowie spółki są zobowiązani do:

 

1) przestrzegania statutu spółki;

 

2) wykonywania uchwał walnego zgromadzenia wspólników spółki.

 

 1. Członkowie mogą mieć obowiązki określone przez ustawę lub w statucie spółki.

 

Artykuł 7. Umowa spółki

 1. Umowa, w której członkowie zobowiązują się realizować swoje prawa i uprawnienia w określony sposób lub zobowiązują się do powstrzymania się od ich realizacji (dalej – umowa spółki), jest dobrowolna i odbywa się w formie pisemnej. Umowa spółki, która nie spełnia tych wymagań, jest nieważna.
 2. Data zawarcia oraz okres ważności umowy spółki są w niej określone.
 3. Umowa spółki może przewidywać warunki lub zasady ustalania warunków, według których uczestnik ma prawo albo jest zobowiązany kupić lub sprzedać udziały w kapitale zakładowym, a także określenie przypadków, gdy takie prawo lub obowiązek występuje.
 4. Umowa spółki, która nakłada na członków obowiązek głosowania zgodnie z instrukcjami zarządu, jest nieważna.
 5. Treść umowy spółki nie podlega ujawnieniu i jest poufna, chyba że określono inaczej w ustawie lub w umowie. Umowa spółki, której stroną jest państwo, państwowe lub komunalne przedsiębiorstwo lub osoba prawna, w której 25% i więcej kapitału zakładowego należy do państwa lub samorządu terytorialnego, (treść umowy) podaje się do wiadomości publicznej w terminie 10 dni od momentu jej zawarcia poprzez umieszczenie na stronie internetowej właściwego organu państwowego, organu samorządu terytorialnego.
 6. Umowa zawarta przez jedną ze stron umowy z naruszeniem takiego porozumienia jest nieważna, jeżeli druga strona umowy wiedziała lub powinna była wiedzieć o takim naruszeniu.

 

Artykuł 8. Nieodwołalne pełnomocnictwo w zakresie spraw spółki

 1. Jeśli pełnomocnictwo zostało wydane w celu wykonania albo zabezpieczenia wykonania zobowiązań członków jako stron umowy spółki, przedmiotem których jest prawo do udziału w kapitale zakładowym lub uprawnienia członków, pełnomocnik może wskazać w treści pełnomocnictwa, że przed upływem terminu pełnomocnictwo jest nieodwołalne bez zgody mocodawcy, bądź może być odwołalne w przypadkach przewidzianych w pełnomocnictwie (nieodwołalne pełnomocnictwo).
 2. Nieodwołalne pełnomocnictwo wygasa w przypadku ustania obowiązku wykonania albo zabezpieczenia wykonania, dla którego zostało wydane.
 3. W przypadku naruszenia praw i interesów mocodawcy, pełnomocnik na żądanie mocodawcy powinien zaprzestać korzystania z nieodwołalnego pełnomocnictwa i je wypowiedzieć. W przypadku powstania sporu nieodwołalne pełnomocnictwo może być unieważnione przez sąd.
 4. Nieodwołalne pełnomocnictwo musi zostać poświadczone przez notariusza.
 5. Osoba, na rzecz której wydano nieodwołalne pełnomocnictwo, nie może przekazać podjęcia działań, do których została upoważniona, innej osobie, jeżeli nie postanowiono inaczej w treści pełnomocnictwa.

Rozdział II. Utworzenie spółki

Artykuł 9. Nazwa spółki

 1. Nazwa spółki ma zawierać nazwę spółki, formę organizacyjno-prawną (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z dodatkową odpowiedzialnością).
 2. Spółka może mieć skróconą nazwę w języku ukraińskim, pełną i skróconą nazwę w językach obcych.

 

Artykuł 10. Utworzenie spółki

 1. Zawiązanie spółki następuje na mocy decyzji jej założycieli.
 2. Jeśli spółka jest tworzona przez kilka osób, te osoby w przypadku potrzeby określenia relacji między nimi w zakresie tworzenia spółki mogą zawrzeć umowę o założeniu spółki w formie pisemnej. Umowa o utworzeniu spółki może ustanawiać tryb utworzenia spółki, warunki realizacji wspólnych działań w zakresie tworzenia spółki, wielkość kapitału zakładowego, udział w kapitale zakładowym każdego z uczestników, terminy i tryb dokonywania wkładów i inne warunki. Umowa o utworzeniu spółki obowiązuje do dnia rejestracji spółki, o ile nie określono inaczej w umowie lub nie wypływa to z natury zobowiązania.

 

Artykuł 11. Statut spółki

 1. Dokumentem założycielskim spółki jest jej statut.
 2. Pierwsza wersja statutu spółki jest podpisywana przez wszystkich wspólników spółki. Autentyczność podpisów wspólników spółki, jest poświadczana notarialnie.
 3. Zmiany w statucie spółki i pierwsza wersja statutu spółki, utworzone w wyniku reorganizacji, są podpisywane przez wspólników spółki, którzy głosowali za uchwałą o wprowadzeniu zmian lub o zatwierdzeniu pierwszej wersji statutu, lub przez osobę upoważnioną przez ten organ, który podjął taką uchwałę, jeżeli statut to przewiduje. Autentyczność podpisów uczestników lub osoby upoważnionej poświadczane są notarialnie.
 4. Jeżeli spółka powstaje w wyniku reorganizacji, przy czym wspólnicy spółki będą mieli mniej praw do podziału swoich akcji lub do odstąpienia od spółki niż posiadacze praw (akcjonariusze), lub jeżeli prawa te są węższe lub bardziej ograniczone niż prawa członków ( akcjonariuszy), pierwsza wersja statutu takiej spółki zostanie przyjęta jednogłośnie uchwałą wszystkich uczestników i zostanie podpisana w kolejności określonej w części drugiej tego artykułu.
 5. Statut spółki zawiera informacje o:

–  pełnej i skróconej (jeśli jest podana) nazwie spółki;

– organach uprawnionych do zarządzania spółką, ich kompetencjach, trybie podejmowania przez nich uchwał;

– procedurze wstąpienia i wystąpienia ze spółki;

 1. Statut spółki może zawierać inne informacje, które nie są sprzeczne z prawem.