Koronawirus a działalność gospodarcza

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

31 marca 2020

leo2014 / Pixabay

Koronawirus a działalność gospodarcza

Nie ulega wątpliwości, że rozwijająca się epidemia koronawirusa może przynieść dość wiele negatywnych konsekwencji dla osób prowadzących działalność gospodarczą
w różnych dziedzinach. To powoduje liczne niepewności dla wielu przedsiębiorców o ich dalsze losy. Niniejszy artykuł ma na celu udzielenie odpowiedzi na najbardziej nurtujące przedsiębiorców pytania.

Czy możliwe jest przemieszczanie się w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą?

Z uwagi na istniejącą epidemię od dnia 25 marca 2020 roku  do dnia 11 kwietnia 2020 r. na terytorium całej Polski obowiązuje zakaz przemieszczania się, który w szczególności dotyczy zakazu przemieszczania się na pieszo. Wprowadzone ograniczenia nie dotyczą jednak wykonywania czynności zawodowych, zadań służbowych, pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym  oraz zakupu towarów i usług z tym związanych. Wprowadzona regulacja w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii nie wniosła żadnych dodatkowych ograniczeń w odniesieniu do przedsiębiorców, w tym dalszych zakazów związanych z określonymi rodzajami działalności gospodarczej, poza wcześniejszymi jak np. związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych, związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej czy przede wszystkim związanej z konsumpcją i podawaniem napojów.

Czy właściciele zakładów, jak np. fryzjerskich, kosmetycznych mogą nadal prowadzić działalność, tj. przyjmować klientów?

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. ,,specustawa”) nie wprowadziła żadnych ograniczeń w prowadzeniu działalności salonów fryzjerskich tudzież kosmetycznych. Co więcej  wprowadzone przez Ministra Zdrowia rozporządzenia oraz obecnie procedowane projekty ustaw wchodzące w skład tzw. ,,tarczy antykryzysowej” również nie zakazują prowadzenia tego typu działalności. Nie ulega wątpliwości, aby przy kontynuowaniu wykonywania tego zawodu pamiętać o wdrożeniu wszelkich środków ostrożności, a  przede wszystkim zapewnić wzmożoną dbałości o sterylność i dezynfekcję oraz maksymalnie ograniczyć ilości przebywających osób w salonie.

Czy w przypadku prowadzenia zajęć w małych grupach, np. w szkółce jeździeckiej konieczne jest ograniczenie uczestników wyłącznie do dwóch osób?

Wprowadzone obecnie ograniczenia w przemieszczaniu się dotyczą  stricte ruchu pieszego. Oznacza to, iż nie dotyczą one przemieszczenia się osób w celach zawodowych, czy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Co za tym idzie nie odnoszą się do prowadzenia lekcji np. w szkółce jeździectwa. Jeśli chodzi o ograniczenia dotyczące zgromadzeń należy wskazać, iż grupa osób na lekcji jeździectwa nie stanowi zgromadzenia w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach. Co do innych zgromadzeń, których dotyczą ograniczenia wprost wprowadzono wyłączenia dla spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem pozarolniczej działalności gospodarczej. Powyższe regulacje  nie wpływają zatem na prowadzenie działalności w postaci szkółki jeździeckiej. Jednocześnie, należy wskazać, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia stanu epidemii ogranicza się prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0).Dział 93 Polskiej Klasyfikacji Działalności obejmuje działalność sportową, rozrywkową oraz rekreacyjną, w co zapewne wpisane jest prowadzenie szkoły jeździectwa. W związku z tym należy przyjąć, iż zakazane zostało prowadzenie tego typu działalności do czasu odwołania stanu epidemii.

 

Czy przedsiębiorca może zawiesić swoją działalność gospodarczą na czas epidemii?

Każdy przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) może zawiesić swoją działalność gospodarczą. Co więcej w każdej chwili działalność może zawiesić każdy przedsiębiorca niezatrudniający żadnych pracowników. Nie trzeba przy tym w żaden sposób uzasadniać swojej decyzji, z kolei urząd nie może odmówić takiego prawa. Co istotne zawieszenie działalności powinno nastąpić na  okres co najmniej 30 dni. W przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą zawieszenie takie może nastąpić na czas nieokreślony. Firmy wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mogą zawiesić działalność maksymalnie na okres 24 miesięcy.

Ważne! W okresie zawieszenia nie można wykonywać działalności gospodarczej ani osiągać przychodów z bieżącej.

 

Czy na przedsiębiorcy ciążą obowiązki z zakresu obronności państwa ?

Z uwagi na obecną sytuację został poszerzony katalog przedsiębiorców mających szczególne znaczenie gospodarczo – obronne.  Dotychczasowy katalog obejmował takie sytuacje, w jakich praca określonych przedsiębiorców mogła zostać wykorzystana, jak stan zagrożenia bezpieczeństwa państwa, czas wojny oraz realizowanie zadań obronnych. Do katalogu tego obecnie włączono sytuacje zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego. W tym przypadku będą brani pod uwagę przede wszystkim przedsiębiorcy wytwarzający i dystrybuujący produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, środki ochronne i wyroby medyczne oraz udzielający świadczeń zdrowotnych. Szczegółowy wykaz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym określa Rada Ministrów w formie rozporządzenia. Do ich zadań będzie należeć przede wszystkim wytwarzanie i dystrybucja produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, środków ochronnych i wyrobów medycznych oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w przypadku zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego. Decyzja o uruchomieniu takiego programu przewidującego wykorzystanie pracy takich przedsiębiorców należy do Prezesa Rady Ministrów, którą podejmuje ją  w drodze rozporządzenia.