KODEKS RODZINNY UKRAINY – wersja polska art. 14 do 20 Realizacja rodzinny praw i obowiązków

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

8 czerwca 2018

Nie ulega wątpliwości, iż masowa emigracja obywateli Ukrainy do Polski wiąże się także z nowymi problemami prawnymi w stosowaniu prawa. Przede wszystkim z koniecznością stosowania przez polskie sądy i na terytorium Polski  przepisów Republiki Ukrainy  do stosunków rodzinnych obywateli Ukrainy.

Dlatego też chcielibyśmy przybliżyć regulacje ukraińskiego prawa rodzinnego, gdyż przepisy te w wersji polskiej w zasadzie nie są w żaden sposób dostępne w Polsce.

Nadmienić przy tym trzeba, iż tłumaczenie to ma charakter autorski ( wykonane przy współpracy prawników, adwokatów ukraińskich jak i polskich), co po pierwsze oznacza, iż nie stanowi ono samo w sobie wiążącej normy prawnej- ta jest tekst w języku ukraińskim, a po drugie stanowi przedmiot prawa autorskich Kancelarii Adwokacko Radcowskiej Kacprzak Kowalak w Poznaniu.  Tak więc drogi czytelniku jeżeli chcesz wykorzystać niniejsze tłumaczenie, je powielić musiałbyś uzyskać naszą zgodę.

W niniejszym wpisie prezentujemy jedynie część regulacji ukraińskiego Kodeksu rodzinnego, dalsze tłumaczenia znajda się także na stronach niniejszego bloga.

 

KODEKS RODZINNY UKRAINY

(Najwyższa Rada Ukrainy (NRU), 2002, nr 21-22, s. 135,

na dzień 02.02.2018 r.)

 

Dział 2

 

REALIZACJA RODZINNYCH PRAW I PEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW RODZINNYCH. OCHRONA PRAW I INTERESÓW RODZINNYCH

 

Artykuł 14. Realizacja praw rodziny

 

 1. Prawa rodzinne są ściśle związane z osobą, dlatego nie są można ich przenieść na inną osobę.
 2. Jeśli dziecko lub osoba, której zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, nie może samodzielnie dochodzić swoich praw, prawa te realizują rodzice, opiekun prawny lub te same osoby, z pomocą rodziców lub opiekuna.

 

Artykuł 15. Wykonywanie obowiązków rodzinnych

 

 1. Obowiązki rodzinne są ściśle związane z osobą, dlatego nie mogą być przeniesione na inną osobę.
 2. Jeżeli osoba została ubezwłasnowolniona jej osobisty niemajątkowy rodzinny obowiązek ustaje w związku z brakiem możliwości jego wykonania.

Obowiązek majątkowy osoby uznanej za ubezwłasnowolnioną wykonuje opiekun na jej koszt.

 1. Jeśli w wyniku zaburzenia psychicznego, ciężkiej choroby lub innej ważnej przyczyny osoba nie może wykonywać obowiązków rodzinnych, nie jest uznawana za osobę, która uchyla się od ich wykonania.
 2. Uchybienie lub uchylanie się od wykonywania rodzinnego obowiązku może być podstawą do stosowania skutków określonych w niniejszym Kodeksie lub umowie (kontrakcie) stron.

 

Artykuł 16. Zapewnienie nieletnim rodzicom pomocy w realizacji praw rodzicielskich i wykonywania obowiązków rodzicielskich

 

 1. Jeśli matka i ojciec dziecka są nieletni, babcia, dziadek dziecka ze strony rodzica, które jest niepełnoletnie są zobowiązani do udzielenia jemu pomocy w wykonywaniu przez niego praw rodzicielskich i wykonywania obowiązków rodzicielskich.

 

Artykuł 17. Udzielanie organem opieki pomocy osobom w realizacji przez nich swoich praw rodzinych i wykonywania obowiązków rodzinnych

 

 1. Organ opieki zapewnia pomoc osobie w wykonywaniu jej praw rodziny i wykonywania obowiązków rodzinnych, w zakresie i w trybie określonym w niniejszym Kodeksem i innymi przepisami.

 

Artykuł 18. Ochrona praw i interesów rodzinnych

 

 1. Każdy uczestnik stosunków rodzinnych, który osiągnął czternaście lat, ma prawo do bezpośredniego odwołania się do sądu w ochronie swoich praw lub interesów.
 2. Sąd stosuje sposoby ochrony, które są ustalone przez prawo lub umowę stron.

Sposoby ochrony praw rodziny i interesów, w szczególności:

1) ustalenie stosunku prawnego;

2) przymusowe wykonanie niewykonanego dobrowolnie obowiązku;

3) rozwiązanie stosunku prawnego, a także jego odwołanie;

4) zaprzestanie działań, które naruszają prawa rodzinne;

5) przywracanie stosunku prawnego, który istniał przed naruszeniem prawa;

6) zadośćuczynienie, jeżeli jest to przewidziane w niniejszym Kodeksie lub umowie;

7) zmiana stosunku prawnego;

8) uznanie za niezgodne z prawem decyzji, działania lub bezczynności organu władzy publicznej, organu władzy Autonomicznej Republiki Krym lub organu samorządu terytorialnego, ich urzędowych i służbowych osób.

 

Artykuł 19. Udział organu opieki w ochronie praw i interesów rodzinnych

 

 1. W przypadkach przewidzianych w tym Kodeksie, osoba ma prawo do wcześniejszego postępowania o ochronę swoich rodzinnych interesów i praw przez organ opieki i kurateli.
 2. Decyzja organu opieki jest obowiązkowa do wykonania, jeśli w ciągu dziesięciu dni od czasu jej wydania zainteresowana osoba nie zwróciła się o ochronę swoich praw i interesów do sądu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w części 2 artykułu 170 Kodeksu.
 3. Złożenie wniosku o ochronę do organu opieki nie pozbawia osoby prawa do podania pozwu do sądu.

W przypadku postępowania przed sądem organ opieki nie rozpoznaje złożonego wniosku o ochronę.

 1. Przy rozpatrywaniu przez sąd sporów co do uczestnictwa jednego z rodziców w wychowaniu dziecka, miejsce zamieszkania dziecka, wyjazd dziecka, wyrejestrowanie dziecka z miejsca zamieszkania, uznanie dziecka za takie co straciło prawo do użytkowania lokalu, pozbawienie i wznowienie praw rodzicielskich, ustalenie kontaktów z dzieckiem matki, ojca, którego pozbawiono praw rodzicielskich, odebranie dziecka od osoby, która trzyma je u siebie nie na podstawie ustawy lub orzeczenia sądu, zarządzanie przez rodziców majątkiem dziecka, cofnięcie adopcji i uznanie jej za nieważną obowiązkowy jest udział organu opieki, przedstawionego odpowiednią osobą prawną.
 2. Organ opieki przedstawia sądowi pisemną opinię dotyczącą rozstrzygania sporów na podstawie informacji uzyskanej w wyniku badania warunków życia dziecka, rodziców, innych osób, które chcą mieszkać z dzieckiem i uczestniczyć w jego wychowaniu, a także na podstawie innych dokumentów, które odnoszą się do sprawy.
 3. Sąd może nie zgodzić się z opinią organu opieki jeśli nie jest ona wystarczająco uzasadniona i jest sprzeczna z interesem dziecka.

 

Artykuł 20. Zastosowanie przedawnienia do roszczeń wynikających ze stosunków rodzinnych

 

 1. Do wymogów, które wynikają ze stosunków rodzinnych terminu przedawnienia nie stosuje się, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w części 2 artykułu 72, części 2 artykułu 129, części 3 artykułu 138, części 3 artykułu 139 Kodeksu.
 2. W przypadkach przewidzianych w części pierwszej tego artykułu, sąd stosuje co do terminu przedawnienia odpowiednie przepisy kodeksu Cywilnego Ukrainy, jeśli inne (terminy) nie są przewidziane w tym Kodeksie.