Kodeks rodzinny Federacji rosyjskiej – wersja polska art. 1 do 9 Postanowienia ogólne

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

5 kwietnia 2018

Mając na uwadze fakt, iż obowiązująca między Polską a Federacją Rosyjską Umowa Międzynarodowa w wielu aspektach dotyczących stosunków rodzinnych obywateli rosyjskich mieszkających w Polsce odsyła do uregulowań rosyjskiej ustawy, koniecznym wydaje się jej poznanie.

Z tej tez przyczyny na niniejszym blogu chcielibyśmy przedstawić regulacje obowiązujące w Federacji Rosyjskiej a dotyczące prawa rodzinnego tam funkcjonującego w wersji polskiej – w polskim tłumaczeniu.

Nadmienić przy tym trzeba, iż tłumaczenie to ma charakter autorski ( wykonane przy współpracy prawników, adwokatów rosyjskojęzycznych jak i polskich), co po pierwsze oznacza, iż nie stanowi ono samo w sobie wiążącej normy prawnej- tą jest tekst w języku rosyjskim, a po drugie stanowi przedmiot prawa autorskich Kancelarii Adwokacko Radcowskiej Kacprzak Kowalak w Poznaniu.  Tak więc drogi czytelniku jeżeli chcesz wykorzystać niniejsze tłumaczenie, je powielić musiałbyś uzyskać naszą zgodę.

Pamiętać przy tym należy, iż poszczególne podmioty Federacji mogą mieć przyjęte prawa, które uszczegółowiają normy zawarte w Kodeksie Rodzinnym Federacji Rosyjskiej, z tego też względu może się okazać również koniecznym zbadanie porządków prawnych poszczególnych Republik.

 

W niniejszym wpisie prezentujemy jedynie część regulacji rosyjskiego Kodeksu rodzinnego, dalsze tłumaczenia znajda się także na stronach niniejszego bloga. Na stronach bloga będzie się także pojawiać tłumaczenie ukraińskiego Kodeksu rodzinnego, a w przyszłości być może i białoruskiego.

 

Federacja Rosyjska

Kodeks rodzinny Federacji Rosyjskiej

z dnia 29.12.1995 N 223-ФЗ

w wersji na dzień 29.12.2017

 

Tytuł I Postanowienia ogólne

Dział I Przepisy rodzinne

Art.1. Przepisy wstępne

  1. W Federacji Rosyjskiej rodzina, macierzyństwo, ojcostwo i dzieci znajdują się pod ochroną państwa.Przepisy prawa rodzinne mają na celu wzmocnienia rodziny, budowania relacji rodzinnych na uczuciach wzajemnej miłości i szacunku, wzajemnej pomocy i odpowiedzialności przed rodziną wszystkich jej członków, niedopuszczalności wtrącania się osób trzecich w sprawy rodziny, zapewnienie sprawnego korzystania członkom rodziny ze swoich praw, możliwości sądowej ochrony tych praw.
  2. Za małżeństwo uznaje się tylko te zawarte i zarejestrowane przed organem Urzędu Stanu Cywilnego.
  3. Regulacja stosunków rodzinnych odbywa się zgodnie z zasadami dobrowolnego związku małżeńskiego mężczyzny i kobiety, równości praw małżonków w rodzinie, rozwiązywania wewnętrznych problemów w drodze wzajemnego porozumienia, przyznaje priorytet wychowaniu dzieci w rodzinie, pieczy nad ich dobrem i rozwojem, zapewnieniem priorytetowej ochrony praw i interesów nieletnich i niepełnosprawnych członków rodziny.
  4. Zabronione są wszelkie formy ograniczenia praw obywateli przy zawarciu związku małżeńskiego i w stosunkach rodzinnych z uwagi na pozycję społeczną, rasową, narodową, językową lub religijną.Prawa obywateli w rodzinie mogą być ograniczone tylko na podstawie ustawy i tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne w celu ochrony moralności, zdrowia, praw i interesów prawnych innych członków rodziny i innych obywateli.

Artykuł 2. Stosunki regulowane prawem rodzinnym

Przepisy prawa rodzinnego określają sposób realizacji i ochrony praw rodziny, warunki i tryb wstąpienia w związek małżeński, ustania małżeństwa i uznania go za nieważne, regulują osobiste i majątkowe stosunki między członkami rodziny: małżonków, rodziców i dzieci (przysposobionymi i osobami adoptowanymi), a w przypadkach i w zakresie przewidzianych prawem rodzinnym, między krewnymi i innymi osobami, określa sposób postępowania z dziećmi pozbawionymi opieki rodziców, formy i tryb ich urządzenia w rodzinie, a także ich tymczasowego urządzenia, w tym w organizacji dla dzieci-sierot i dzieci, pozbawionych opieki rodziców.

Artykuł 3. Rodzinne przepisy prawne i inne akty zawierające normy prawa rodzinnego

1. Zgodnie z Konstytucją Federacji Rosyjskiej, regulacja przepisów prawa rodzinnego należy do kompetencji Federacji Rosyjskiej jak i podmiotów wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej.
2. Przepisy prawa rodzinnego składają się z niniejszego Kodeksu i przyjętych zgodnie z nim, innych przepisów federalnych (dalej – przepisy), a także praw ustanowionych przez podmioty wchodzące w skład Federacji Rosyjskiej.
Prawa podmiotów wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej regulują relacje rodzinne, które są wymienione w artykule 2 niniejszego Kodeksu, w zakresie uregulowanym w niniejszym Kodeksie, jak i w sprawach bezpośrednio nie uregulowanych w niniejszym Kodeksie.
Normy prawa rodzinnego, zawarte w prawach podmiotów wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej, muszą być zgodne z niniejszym Kodeksem.
3. Na podstawie i w celu wykonania niniejszego Kodeksu i innych ustaw, dekretów Prezydenta Federacji Rosyjskiej Rząd Federacji Rosyjskiej może przyjmować akty prawne w przypadkach, bezpośrednio przewidzianych w niniejszym Kodeksie, innych przepisach prawa i w dekretach Prezydenta Federacji Rosyjskiej.

Artykuł 4. Zastosowanie do rodzinnych stosunków przepisów prawa cywilnego

Do wskazanych w artykule 2 niniejszego Kodeksu majątkowych i osobistych stosunków między członkami rodziny, nie uregulowanych prawem rodzinnym (artykuł 3 niniejszego Kodeksu), stosuje się prawo cywilne w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z naturą stosunków rodzinnych.

Artykuł 5. Zastosowanie prawa rodzinnego i prawa cywilnego do stosunków rodzinnych w drodze analogii

W przypadku, gdy stosunki między członkami rodziny nie są uregulowane przepisami prawa rodzinnego lub umową stron, to w przypadku braku norm prawa cywilnego regulujące te stosunki, do takich relacji, jeśli nie jest to sprzeczne z ich istotą, stosuje się normy prawa rodzinnego i (lub) prawa cywilnego, regulujące podobne relacje (analogia ustawy). W przypadku braku takich norm prawa i obowiązki członków rodziny są określane na podstawie ogólnych zasad i zasad prawa rodzinnego lub prawa cywilnego (analogia prawa), a także zasad humanitaryzmu, rozumu i sprawiedliwości.

Artykuł 6. Rodzinne przepisy i normy prawa międzynarodowego

Jeżeli umowa międzynarodowa, której stroną jest Federacja Rosyjska ustawia inne zasady niż te, które są przewidziane prawem rodzinnym, stosuje się przepisy umowy międzynarodowej.

Dział 2. REALIZACJA I OCHRONA PRAW RODZINY

Artykuł 7. Realizacja praw rodziny i wykonywanie obowiązków rodzinnych

1. Obywatele, według własnego uznania mają kompetencje do korzystania z przypisanych im praw wynikających ze stosunków rodzinnych (rodzinnych uprawnień), w tym prawa do ochrony tychże praw, o ile nie określono inaczej w niniejszym Kodeksie.

Korzystanie przez członka rodziny ze swoich praw i wykonywanie swoich obowiązków, nie może naruszać praw, wolności i interesów prawnych innych członków rodziny i innych obywateli.

  1. Prawa rodziny sa chronione przez prawo, za wyjątkiem przypadków, gdy korzystanie z nich pozostaje w sprzeczności z przeznaczeniem tych praw.

Artykuł 8. Ochrona praw rodziny

1. Ochrona praw rodziny odbywa się przed sądem według przepisów postępowania cywilnego, a w przypadkach przewidzianych w niniejszym Kodeksie, przez organy państwowe, w tym organy opieki i kurateli.

2. Ochrona praw rodziny odbywa się sposobami przewidzianymi odpowiednimi artykułami Kodeksu, a także innymi środkami przewidzianymi prawem.

Artykuł 9. Zastosowanie przedawnienia w stosunkach rodzinnych

1. Wykonywanie praw wynikających ze stosunków rodzinnych nie podlega przedawnieniu, poza przypadkami przewidzianymi w niniejszym Kodeksie.
2. Stosując normy określające przedawnienie, sąd kieruje się zasadami artykułów 198 – 200 i 202 – 205 Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej.