Dziedzieczenie spadku na Ukrainie przez polskiego obywatela

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

27 maja 2019

Ukraina adwokata, adwokat ukraiński

 

Wielu spośród obywateli Polski posiada dalszą lub bliższą rodzinę na Ukrainie. Czasem o jej istnieniu dowiadują się dopiero po śmierci członka rodziny zamieszkującego tereny sąsiedniej Ukrainy.  Stąd pojawia się wiele zasadnych pytań, m. in: czy Polak może dziedziczyć po zmarłym na Ukrainie? Jak taki “proces” dziedziczenia wygląda? Czy trzeba spełnić jakieś szczególne przesłanki, aby dziedziczyć po zmarłym na Ukrainie krewnym?

W stosunkach między Polską a Ukrainą obowiązuje, wymieniana już wielokrotnie w pozostałych artykułach publikowanych na portalu, umowa z dnia 24 maja 1993 r. o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych.

Art. 37 wymienionej umowy stanowi:

„1. Stosunki prawne w zakresie dziedziczenia mienia ruchomego określa prawo tej Umawiającej się Strony, której obywatelem był spadkodawca w chwili śmierci.

  1. Stosunki prawne w zakresie dziedziczenia mienia nieruchomego określa prawo tej Umawiającej się Strony, na której terytorium mienie to jest położone.
  2. Ustalenie, czy rzecz wchodząca w skład spadku jest ruchomością czy nieruchomością, określa prawo tej Umawiającej się Strony, na której terytorium rzecz ta się znajduje”.

Zatem, jeśli mowa o ustaleniu istnienia prawa własności nieruchomości, znajdującej się na Ukrainie jurydykcję mają sądy ukraińskie.

Zgodnie z art. 1270 Kodeksu Cywilnego Ukrainy:

  1. Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.
  2. Dla przyjęcia spadku ustanawia się termin sześciomiesięczny, biegnie on od momentu otwarcia spadku.

Analogiczną regulację i taki sam termin na przyjęcie bądź odrzucenie spadku ustanawia polski ustawodawca w polskim kodeksie cywilnym

Co ciekawe, w stosunku do obcokrajowców (gdy mowa o dziedziczeniu spadku) obowiązują takie same przepisy jak i do obywateli Ukrainy. A zatem Polacy z powodzeniem mogą dziedziczyć nieruchomości (ruchomości) po krewnych na Ukrainie i nie jest to obwarowane żadnymi szczególnymi przełankami.

Cudzoziemcy w terminie sześciu miesięcy powinni osobiście bądź przez pełnomocnika złożyć w kancelarii notarialnej właściwej ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania spadkodawcy oświadczenie o przyjęciu/odrzuceniu sapdku. Jeśli miejsce zamieszkania spadkodawcy jest nieznane  w siedzibie właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości. (art. 1221 Kodeksu Cywilnego Ukrainy).

Jeśli spadkobierca – cudzoziemiec nie może stawić się we właściwym miejscu na Ukrainie, oświadczenie o przyjęciu spadku składa w ambasadzie bądź konsulacie Ukrainy za granicą. Spadkobiercy-cudzoziemcy, którzy w określonym terminie nie złożyli u notariusza oświadczenia o przyjęciu spadku, są uznawani za osoby które nie nabyły spadku. Jednak, na wniosek spadkobiercy, który uchybił sześciomiesięcznemu terminowi z usprawiedliwionych powodów, za zgodą pozostałych spadkobierców można przedłużyć termin do złożenia oświadczenia w kancelarii notarialnej.

Jeśli spadkobierca nabył w drodze dziedziczenia nieruchomości znajdujące się na Ukrainie, notariusz wydaje specjalny akt notarialny stwierdzający o przejściu nieruchomości w drodze nabycia spadku na spadkobiercę.

Jak zatem wynika z powyższych informajcji, nabycie spadku na Ukrainie przez obywatela Polski nie jest skomplikowaną procedurą i nie wymaga pomocy osób trzecich. Jeżeli jesteśmy spadkobiercami osoby, która pozostawiła spadek na Ukrainie należy jedynie pamiętać o sześciomiesięcznym terminie na złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku. Jeżeli spadkobierca uchybi temu terminowi bez  uzasadnionej przyczyny – niestety nie nabędzie spadku po spadkodawcy.

 

Autor: Anna Doboszczak