Dobro dziecka a postępowanie dyscyplinarne – jak wygląda przesłuchanie małoletniego w toku postępowania dyscyplinarnego nauczyciela?

Strona główna Porady prawne

Bartosz Kowalak

3 listopada 2019

Alexas_Fotos / Pixabay

Dobro dziecka a postępowanie dyscyplinarne – jak wygląda przesłuchanie małoletniego w toku postępowania dyscyplinarnego nauczyciela?
Zgodnie z Kartą Nauczyciela zarówno w postępowaniu wyjaśniającym, jak i dyscyplinarnym rzecznik dyscyplinarny i komisja dyscyplinarna mogą przeprowadzać dowody w celu wyjaśnienia sprawy. Jednym z dopuszczalnych dowodów jest przesłuchanie świadka, w tym małoletniego.
Przesłuchanie dziecka, zwłaszcza tego, którego prawa, czy dobro naruszył nauczyciel jest bardzo istotne dla właściwego rozstrzygnięcia tego, czy nauczyciel dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego, czy też nie.
Dlatego też przeprowadzenie takiego dowodu jest konieczne, chociaż nie może naruszać dobra dziecka, dla którego może być bardzo stresujące, zwłaszcza, jeżeli dany czyn polegał na znęcaniu się nad nim przez nauczyciela, czy też stosowaniu przemocy fizycznej lub psychicznej. Oczywiste jest bowiem, że może to się wiązać z dużą traumą dla dziecka, któremu nie jest łatwo opowiadać o tak trudnych sprawach.
W zakresie przesłuchania małoletniego ustawodawca wprowadził więc znaczne ograniczenia – mając na uwadze właśnie jego dobro.
Ograniczenia te zostały wskazane art. 85 h Karty Nauczyciela.
Zgodnie z nim świadka, który nie ukończył 18. roku życia, można przesłuchać, jeżeli jego zeznania mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.
Takiego świadka można przesłuchać tylko raz, chyba że w postępowaniu wyjaśniającym wyjdą na jaw nowe istotne okoliczności, których wyjaśnienie wymaga ponownego przesłuchania tego świadka, a jego zeznania mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Podobnie w postępowaniu dyscyplinarnym – również tylko, gdy wyjdą na jaw nowe okoliczności, a ponadto na wniosek obwinionego, który w postępowaniu wyjaśniającym nie miał obrońcy.
Przy przesłuchaniu małoletniego nie może również być obecny nauczyciel, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające lub obwiniony, nie ma natomiast przeszkód prawnych, aby podczas niego obecny był obrońca.
Konieczne jest również przesłuchanie dziecka w obecności psychologa. Przy przesłuchaniu takim powinien być również obecny rodzic, opiekun prawny lub osoba, sprawująca pieczę zastępczą na nim, jednak każdy z nich w uzasadnionych przypadkach może zrezygnować z udziału w takim przesłuchaniu.
Takie rozwiązania mogą ułatwić dziecku złożenie zeznań – stworzyć przyjazna atmosferę podczas przesłuchania.
Z punktu widzenia nauczyciela natomiast, wobec braku możliwości uczestniczenia w zeznaniach takiego małoletniego, szczególnie istotne jest ustanowienie obrońcy, który będzie miał prawo do tego, aby zadawać uczniowi niezbędne pytania.